Oppimisen avoimuus

Viimeksi päivitetty 19.6.2023

Avoin oppiminen (eng. Open Education) on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille, madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Avoin oppiminen:

 • monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia
 • yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä.

Avoimilla oppimateriaaleilla (Open Educational Resources) tarkoitetaan minkä tahansa muotoisia ja millä tahansa välineellä käytettäviä opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaaleja, jotka on:

 • vapautettu yleiseen käyttöön (Public Domain) tai
 • lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden päästä materiaaliin käsiksi maksutta, käyttää ja soveltaa sitä uusissa yhteyksissä, muokata sitä ja jakaa eteenpäin.

Avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä (Open Educational Practices) tarkoitetaan käytänteitä, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa. Tällaisia käytänteitä ovat esimerkiksi:

 • vertaisoppiminen ja opetuksen kehittäminen opiskelijoiden, tutkijoiden ja opetushenkilökunnan ja muun yhteiskunnan välillä
 • opiskelijoiden osallistaminen oppimispolkujensa suunnitteluun ml. oppilaitoksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • opetustarjonnan avaaminen laajalle yleisölle (esim. MOOC-kurssit)
 • opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien aineistojen jakaminen ja jatkohyödyntäminen (esim. opetussuunnitelmat, arviointimenetelmät, ohjeistukset, kokemukset opettamisen toteutuksesta ja oppimisesta)
 • avointen oppimateriaalien käyttö, jatkokehitys ja yhteiskehittely (esim. videot, podcastit, kirjalliset materiaalit).

Avoimen oppimisen asiantuntijaryhmä

Oppimisen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmällä on puheenjohtajisto, jonka jäseniä 2023 ovat:
 
 • Aino Helariutta (Laurea)
 • Anna Lindfors (CSC)
 • Terhi Kaipainen (XAMK)
 • Anne Kärki (SAMK)
 • Minna Niemi-Grundström (TAU)
 • Tommi Siivonen (Opetushallitus)
 • Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland)
 • Marjo Vallittu (JY)

Asiantuntijaryhmän sihteerinä toimii Ilmari Jauhiainen (TSV).

Työryhmät

Viestintä ja opastus
Tehtävä: Työryhmä jatkaa 2022 levittämällä tietoisuutta avoimesta oppimisesta ja avoimista oppimateriaaleista. Vetäjä: Aino Helariutta (Laurea).

Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus (yhteistyössä Julkaisemisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa)
Tehtävä: Työryhmä aloittaa 2022 opinnäytetöiden avoimuuden osalinjauksen työstämisen. Vetäjät: Tomi Rosti (UEF, Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä) ja Marjo Vallittu (JY, Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä)

Avoimen oppimisen saavutettavuus
Tehtävä: Työryhmä aloittaa 2022 aikana laatimaan suositusta, miten saavutettavuuskysymykset olisi hyvä huomioida avoimia oppimisympäristöjä laadittaessa. Vetäjä: Anne Kärki (SAMK).

Avoimen oppimisen laatukriteerit
Tehtävä: Työryhmä alkaa 2022 aikana pohtia avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen laatukriteerejä. Vetäjä Terhi Kaipainen (XAMK).

Vastuullinen avoin oppiminen
Tehtävä: Työryhmä alkaa 2022 laatia suositusta, miten oppijoiden inklusiivisuus, tiedon luotettavuus ja opetuksen eettiset periaatteet huomioidaan avoimessa oppimisessa ja avoimissa oppimateriaaleissa. Vetäjä: Ilmari Jauhiainen (TSV).

Työryhmien yhteinen työskentelytila

Työnsä lopettaneita työryhmiä:

 • Oppimateriaalien ja oppimisen avoimuuden linjaus (2022): Työryhmä luonnosteli linjauksen oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta.
 • Palvelut (2022): Työryhmä laati suosituksen avoimien oppimateriaalien työkaluista ja käytännöistä.
 • Meritoituminen (2021): Työryhmä laati suosituksen, miten oppimisen ja oppimateriaalien suosituksesta voi meritoitua (final draft).
 • Määrittely (2020): Työryhmän tehtävänä oli määritellä keskeisiä avoimeen oppimiseen liittyviä käsitteitä (avoin oppiminen, avoimet oppimateriaalit, avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt). Työn tulokset on viety Tieteen termipankkiin.
 • Tekijänoikeudet ja sopimusmallit (2020): Työryhmä laati suosituksen asioista, joita hyvä muistaa oppimateriaaleja avattaessa (julkaistu osana Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjausta).

Suositukset

Asiantuntijaryhmä laatii suosituksia, jotka täsmentävät Oppimateriaalien ja oppimisen avoimuuden linjauksessa esitettyjä tavoitteita ja päämääriä ja antavat opettajille ja organisaatioille neuvoja, miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta voi edistää. Suositusten keskeisestä sisällöstä laaditaan myös ohjesivuja avointiede.fi-sivustolle.

Osallistu

Mukaan oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien toimintaan pääset täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.