Oppimisen avoimuus

Viimeksi päivitetty 7.6.2024

Avoin oppiminen (eng. Open Education) on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille, madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Avoin oppiminen:

 • monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia
 • yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä.

Avoimilla oppimateriaaleilla (Open Educational Resources) tarkoitetaan minkä tahansa muotoisia ja millä tahansa välineellä käytettäviä opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaaleja, jotka on:

 • vapautettu yleiseen käyttöön (Public Domain) tai
 • lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden päästä materiaaliin käsiksi maksutta, käyttää ja soveltaa sitä uusissa yhteyksissä, muokata sitä ja jakaa eteenpäin.

Avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä (Open Educational Practices) tarkoitetaan käytänteitä, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa. Tällaisia käytänteitä ovat esimerkiksi:

 • vertaisoppiminen ja opetuksen kehittäminen opiskelijoiden, tutkijoiden ja opetushenkilökunnan ja muun yhteiskunnan välillä
 • opiskelijoiden osallistaminen oppimispolkujensa suunnitteluun ml. oppilaitoksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • opetustarjonnan avaaminen laajalle yleisölle (esim. MOOC-kurssit)
 • opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien aineistojen jakaminen ja jatkohyödyntäminen (esim. opetussuunnitelmat, arviointimenetelmät, ohjeistukset, kokemukset opettamisen toteutuksesta ja oppimisesta)
 • avointen oppimateriaalien käyttö, jatkokehitys ja yhteiskehittely (esim. videot, podcastit, kirjalliset materiaalit).

Avoimen oppimisen asiantuntijaryhmä

Oppimisen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmällä on puheenjohtajisto, jonka jäseniä 2023 ovat:
 
 • Aino Helariutta (Laurea)
 • Anna Lindfors (CSC)
 • Terhi Kaipainen (XAMK)
 • Minna Fred (Haaga-Helia)
 • Minna Niemi-Grundström (TAU)
 • Mai Tallgren (Opetushallitus)
 • Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland)
 • Marjo Vallittu (JY)
 • Mira Juppi (Savonia)

Asiantuntijaryhmän sihteerinä toimii Ilmari Jauhiainen (TSV).

Työryhmät

Viestintä ja opastus
Tehtävä: Työryhmä jatkaa 2023 levittämällä tietoisuutta avoimesta oppimisesta ja avoimista oppimateriaaleista. Vetäjä: Aino Helariutta (Laurea).

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen päivittäminen
Tehtävä: Työryhmä suunnittelee oppimisen avoimuuden linjauksen ja erityisesti sen oppimateriaaleja koskevan osan päivittämistä. Vetäjä: Ilmari Jauhiainen (AVOTT/TSV).

Oppimisen vertaistuki
Tehtävä: Työryhmässä jaetaan hyviä käytäntöjä oppimisen avoimuuden edistämiseksi. Vetäjä Terhi Kaipainen (XAMK).

Avoimen oppimisen MOOC
Työryhmä miettii mahdollisen avoimen oppimisen MOOCin sisältöä. Vetäjä: Marjo Vallittu (JY).

Avointen oppimateriaalien kuratointi ja vertaisarviointi
Työryhmässä pohditaan keinoja, joilla oppimateriaalien kuratointia ja/tai vertaisarviointia voisi edistää. Vetäjä Mira Juppi (Savonia). 

Työryhmien yhteinen työskentelytila

Työnsä lopettaneita työryhmiä:

 • Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus (yhteistyössä Julkaisemisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa, 2024: Työryhmä luonnosteli opinnäytetöiden avoimuuden osalinjauksen.
 • Avoimen oppimisen laatukriteerit (2023): Työryhmä laati laatukriteeristön avoimille oppimateriaaleille sekä avoimille oppimis- ja opetuskäytänteille.
 • Avoimen oppimisen saavutettavuus (2023): Työryhmä laati suosituksia, miten saavutettavuuskysymykset olisi hyvä huomioida avoimia oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä laadittaessa.
 • Vastuullinen avoin oppiminen (2023): Työryhmä laatia suosituksen, miten oppijoiden inklusiivisuus, tiedon luotettavuus ja opetuksen eettiset periaatteet huomioidaan avoimessa oppimisessa ja avoimissa oppimateriaaleissa. Vetäjä: Ilmari Jauhiainen (TSV).
 • Oppimateriaalien ja oppimisen avoimuuden linjaus (2022): Työryhmä luonnosteli linjauksen oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta.
 • Palvelut (2022): Työryhmä laati suosituksen avoimien oppimateriaalien työkaluista ja käytännöistä.
 • Meritoituminen (2021): Työryhmä laati suosituksen, miten oppimisen ja oppimateriaalien suosituksesta voi meritoitua.
 • Määrittely (2020): Työryhmän tehtävänä oli määritellä keskeisiä avoimeen oppimiseen liittyviä käsitteitä (avoin oppiminen, avoimet oppimateriaalit, avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt). Työn tulokset on viety Tieteen termipankkiin.
 • Tekijänoikeudet ja sopimusmallit (2020): Työryhmä laati suosituksen tekijänoikeudellisista seikoista, joita hyvä muistaa oppimateriaaleja avattaessa.

Suositukset

Asiantuntijaryhmä laatii suosituksia, jotka täsmentävät Oppimateriaalien ja oppimisen avoimuuden linjauksessa esitettyjä tavoitteita ja päämääriä ja antavat opettajille ja organisaatioille neuvoja, miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta voi edistää. Suositusten keskeisestä sisällöstä laaditaan myös ohjesivuja avointiede.fi-sivustolle.

Osallistu

Mukaan oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien toimintaan pääset täyttämällä ilmoittautumislomakkeenToimimattomat sähköpostiosoitteet ja niihin liitetyt nimet poistetaan ryhmän jäsentiedoista.