Miten huomioit saavutettavuuden avoimissa oppimisympäristöissä?

Viimeksi päivitetty 19.12.2023

Mitä avoimen oppimisen saavutettavuus ja esteettömyys tarkoittaa?

Avoimella oppimisella (Open Education) tarkoitetaan oppimaan pääsyn ja osallistumisen laajentamista suuremmille yleisöille ja kohderyhmille madaltamalla oppimisen esteitä ja lisäämällä sen saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Avoin oppiminen monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia sekä yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä.

Yhden mahdollisuuden avoimeen oppimiseen tarjoaa kaikille avoin opetus. Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksessa määritellään kaikille avoimeen opetukseen kuuluvaksi kaikki opetus, joka on laajasti saatavilla ja johon kuka tahansa voi osallistua maksutta. Oppimissuorituksen myöntäminen kaikille avoimesta opetuksesta voi olla maksullista. Kaikille avoin opetus voi tapahtua lähiopetuksena, etäopetuksena tai hybridinä, esimerkiksi erilaisten avointen verkkokurssien avulla.

Avoin oppiminen ja kaikille avoin opetus tapahtuu jossain avoimessa oppimisympäristössä. Oppimisympäristö yleisesti on fyysisen tai digitaalisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden, sosiaalisten suhteiden ja pedagogisten ratkaisujen kokonaisuus, jossa opetus, ohjaus, opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Avoimella oppimisympäristöllä taas tarkoitetaan oppijalle avoimesti saatavilla olevaa ympäristöä (digitaalinen tai rakennettu), joka avoimuudellaan mahdollistaa avointa oppimista.

Avoin oppiminen jo määritelmän mukaan edellyttää oppimisen saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämistä. Saavutettavuus avoimen oppimisen yhteydessä tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää (digitaalisia) avoimen oppimisen palveluja ja avoimia oppimisympäristöjä mahdollisimman helposti ja näiden palveluiden, suunnittelussa sekä toteutuksessa saavutettavuus otetaan huomioon.

Esteettömyys avoimessa oppimisessa tarkoittaa, että kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua avoimeen oppimiseen erilaisissa fyysisissä oppimisympäristöissä. Esteettömyysdirektiivi (2019/882), joka on sovellettu kansalliseen lainsäädäntöön, edellyttää avoimen oppimisen tueksi tarkoitettujen tuotteiden ja palvelujen tarjoajaa huomioimaan osaltaan soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden hankinnassa esteettömyyden vaatimukset. Myös tuotteiden ja palvelujen ostajien tulee huomioida saavutettavuus hankinnoissa (Hankintalaki § 71).

Kun avoimen oppimisympäristön käyttöä suunnitellaan, on oppimista toteuttavan huomioitava oppijoiden mahdollisuudet osallistua turvallisesti opetukseen. Tämä tarkoittaa mm. tilojen ja välineiden turvallista käyttöä ja oppimisen tavoitteellisuuden tukea sekä riittäviä resursseja oppijan tukeen. Oppijoiden lisäksi avoimien oppimisympäristöjen saavutettavuus ja esteettömyys palvelevat myös opettajaa.

Organisaation tulee huolehtia, että avoimeen oppimisympäristöön osallistuvat oppijat saavat kattavasti tietoa oppimisympäristöön ja opetukseen liittyvistä saavutettavuuden ja esteettömyyden rajoituksista ja ehdoista.

Rakennuksen esteettömyyttä koskevien vähimmäisvaatimusten tarkoitus on edistää ihmisten yhdenvertaisuutta. Tämä tarkoittaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua erilaisiin yhteiskunnan toimintoihin ja hyödyntää palveluita. Rakennetun ympäristön esteettömyys (Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Rakentamisen yleiset edellytykset 117 e § Esteettömyys)[5] ohjaa avointen oppimisympäristöjen rakentamista ja myös käyttötarkoituksen muutoksia. Esteettömyys helpottaa oppimisympäristön käyttämistä ja edistää oppimista kaikkien kannalta. Erityisen tärkeää esteettömyys on henkilöille, joilla on väliaikaisesti tai pysyvästi liikkumis- tai toimimisesteitä. Tiloissa tulee huomioida mm. hyvä akustiikka, tarvittavat äänentoisto- ja äänensiirtojärjestelmät, puhdas sisäilma, hyvä ja häikäisemätön valaistus, selkeät materiaali- ja tummuuskontrastit sekä katkeamaton opastus. Osa näistä pitää huomioida myös digitaalisissa avoimissa oppimisympäristöissä (esimerkiksi riittävä äänentoiston laatu). Digitaalisia avoimia oppimisympäristöjä koskevat digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset.

Organisaation ohjaus ja tuki avoimelle oppimiselle

Ensisijainen vastuu avointen oppimisympäristöjen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä kuuluu oppimisympäristöä tarjoavalle organisaatiolle. Korkeakoulu on vastuussa siitä, miten kaikille avoimeen opetukseen voi osallistua ja miten saavutettavia ja esteettömiä käytössä oleva rakennettu ympäristö ja digitaaliset alustat sekä palvelut ovat.

Organisaatio varmistaa ajantasaiset palvelut kaikille avointa opetusta toteuttaville ja siihen osallistuville. Organisaatio antaa avointa opetusta toteuttaville tukea verkko-opetusvälineiden ja oppimisympäristöjen saavutettavuudessa ja esteettömyydessä. Tukea ja koulutusta tarjotaan avoimen oppimisen laadun kehittämisessä huomioiden erilaiset avoimet oppimisympäristöt ja oppijat.

Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen yhteiskehittäminen ja vertaisoppiminen ovat osa organisaation toimintaa. Oppijoiden osallistaminen avoimen oppimisen ja opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen on osa yhteiskehittämistä.

Organisaatio tukee oppijoita avoimen oppimisen kautta saadun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa luoden tätä käytäntöä tukevat ohjeet. Korkeakoulussa opetus, tietohallinto ja kirjastot edistävät yhdessä avointen oppimis- ja yhteistyöalustojen ja ohjelmistojen sekä avoimen oppimisen palveluiden yhteentoimivuutta. Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on opetus- ja kulttuuriministeriön kokoamassa työryhmässä tekeillä kansallinen ohje.

Opettajana avoimen oppimisen ympäristöissä

Opettaja aloittaa avoimen oppimisen saavutettavuuden ja esteettömyyden edistämisen omalta osaamistasoltaan, saaden koulutusta ja tukea omalta organisaatiolta, yhteistyöverkostoilta ja vertaisilta. Osaamisen kehittyessä opettajalle mahdollistuu enemmän tapoja edistää avoimen oppimisen käytäntöjä ja vaikuttaa opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi toisiin opettajiin, omaan organisaatioon, erilaisiin opetuksen ja tutkimuksen kansallisiin ja kansainvälisiin sidosryhmiin sekä muuhun yhteiskuntaan. Oman osaamisen arvioinnissa voi hyödyntää kansallisia Avoimen oppimisen osaamisvaatimuksia.

Opettaja hyödyntää korkeakoulun ohjeita avoimesta oppimisesta suunnitellessaan ja toteuttaessaan omaa opetustaan. Opettaja käyttää korkeakoulun tukipalveluja avoimen oppimisen saavutettavuuden ja esteettömyyden takaamiseksi.

Opettaja arvioi ja kehittää omassa opetuksessaan avoimen oppimisen saavutettavuutta ja esteettömyyttä yhdessä tukipalvelujen kanssa osallistaen oppijat opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä arviointiin ja kehittämiseen.

Oppijana avoimen oppimisen ympäristössä

On kaikkien oppijoiden etu, että mahdollistetaan avointa oppimista, jossa huomioidaan saavutettavuus ja esteettömyys. Kaikille avoimeen opetukseen ilmoittautumisessa oppijan tulee saada kattavasti tietoa, mitä ehtoja ja rajoituksia kyseiseen avoimeen opetukseen voi liittyä. Avoin oppimisympäristö voi olla oppijalle avoimesti saatavilla oleva digitaalinen tai rakennettu ympäristö. Hyvä esimerkki on Turun kaupungin korkeakoulujen kanssa yhteistyössä luoma STEAM-hanke.

Oppijan esteet osallistua avoimeen opetukseen voivat olla moninaisia. Liikkumisesteinen oppija on mm. pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen tai muun liikkumisen apuvälineen käyttäjä sekä oppija, joilla on rajoitteita käsien käyttämisessä. Liikkumisen apuväline voi olla käsikäyttöinen tai sähkökäyttöinen. Toimintaesteisellä oppijalla on näkemisen, kuulemisen, muistamisen, ymmärtämisen tai hahmottamisen haasteita. (Esteettömyys,  Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä 2018.)

Oppija itse tuntee oppimisen ja osallistumisen esteensä parhaiten ja hänellä tulee olla mahdollisuus saada tietoa ja tukea avoimen oppimisen ja avoimen oppimisympäristön saavutettavuudesta ja esteettömyydestä opintoihin ilmoittautuessaan ja opintojen aikana. Oppijalla pitää olla mahdollisuus saada tietoa ja tukea, joiden avulla hän voi tehdä omista avoimesti jaetuista oppimistuotoksistaan saavutettavia.

Oppija voi mahdollisuuksien mukaan osallistua avoimen oppimisen suunnitteluun ja toteutukseen. Oppija voi antaa palautetta havaitsemistaan puutteista avointen oppimisympäristöjen saavutettavuudessa tai esteettömyydessä niistä vastaavalle organisaatiolle