Miten huomioit laadun avoimissa oppimis- ja opetuskäytänteissä?

Viimeksi päivitetty 19.12.2023

Avoimilla oppimis- ja opetuskäytänteillä (Open Educational Practices, OEP) tarkoitetaan käytänteitä, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa. Tällaisia käytänteitä ovat esimerkiksi avoimet oppimateriaalit osana oppimista ja opetusta, opetuksen suunnittelun ja järjestämisen käytänteiden ja opetustarjonnan avaaminen sekä opetuksen yhteiskehittäminen yhdessä opetus- ja tutkimushenkilöstön, opiskelijoiden ja muun yhteiskunnan kanssa.

Avoimia oppimis- ja opetuskäytänteitä on jo nyt käytössä organisaatioiden arjessa. Laatusuosituksen on tarkoitus tukea tätä ja kehittää käytänteitä entistä avoimemmiksi. Suositus on tarkoitettu avuksi organisaatioille, opettajille ja oppijoille. Suosituksessa painottuu eri toimijoiden aktiivinen rooli avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden toteutumisessa. Opettajan ja oppijan kohdalla korostuu se, kuinka he voivat omalla toiminnallaan edistää avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden toteutumista oppimisprosessin eri vaiheissa.

Organisaation vastuulla on mahdollistaa käytänteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja tuki, jotta opettajilla on mahdollisuus tehdä opetustaan ja siihen liittyviä käytänteitä avoimesti ja laadukkaasti oppijat mukaan ottaen. Organisaation osalta suosituksessa kuvataan niitä avoimen oppimisen linjauksesta johdettuja asioita, jotka ovat keskeisiä avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden laadukkaassa käytäntöön viemisessä.

Opettajan ja oppijan osalta laatua tarkastellaan alla olevissa taulukoissa sekä oppimisen ja opetuksen prosessien kautta että neljän eri ulottuvuuden kautta: vastuu, saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja jakamisen kulttuuri. Tässä suosituksessa keskitytään nimenomaan oppimisen avoimuuteen liittyviin laatuseikkoihin. 

Organisaation rooli laadun toteutumisessa

Laadukkaiden avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden lähtökohtana on organisaation avoimen oppimisen mahdollistava toimintakulttuuri, jossa opettajien ja oppijoiden on sujuvaa toimia avoimuuden periaatteiden mukaisesti. Organisaation vastuulla on erilaisten avoimuuteen liittyvien käytänteiden yhtenäistäminen ja jalkauttaminen. Alla kuvataan asioita, jotka organisaatiossa tulee huomioida laadukkaan avoimen oppimisen tueksi.

  • Organisaatio vie oppimisen avoimuuden laadun osaksi jo olemassa olevia mm. saavutettavuus-, yhdenvertaisuus- ja vastuullisuuslinjauksia ja ohjeita.
  • Organisaatio varmistaa riittävät resurssit laadukkaiden avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden toteuttamiseen ja mahdollistaa työajan käyttämisen avoimen oppimisen edistämiseen.
  • Organisaatio varmistaa, että tukipalveluissa on riittävä osaaminen, jolla tuetaan laadukkaiden avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden toteutusta.
  • Organisaatio edistää tukipalveluiden koordinaatiota ja sisäistä yhteistyötä.
  • Organisaatio kouluttaa ja ohjeistaa avoimissa oppimis- ja opetuskäytänteissä siten, että korkeakouluyhteisössä osataan huomioida tietosuoja, tekijänoikeus ja muut vastaavat lait, säädökset ja ohjeet.
  • Organisaatio huomioi oppimisen digitaalisten palveluiden hankinnassa mahdollisuuden laadukkaisiin avoimiin oppimis- ja opetuskäytäntöihin (esimerkiksi sisältöjen avoimeen jakamiseen, yhteiskehittämiseen organisaatiorajojen yli jne.) ja suosii sekä tuottaa yhteensopivia avoimia järjestelmiä ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.
  • Organisaatio huomioi laadukkaat avoimet oppimis- ja opetuskäytänteet urapolulla, rekrytoinnissa ja muussa meritoitumisessa.
  • Organisaatio kannustaa avoimen oppimisen asiantuntijoita verkostoitumaan yli organisaatiorajojen ja jakamaan sekä yhteiskehittämään laadukkaita avoimia oppimis- ja opetuskäytänteitä.

Opettajan rooli laadun toteutumisessa

Tässä taulukossa kuvataan avoimia oppimis- ja opetuskäytänteitä opettajan näkökulmasta. Taulukko on tarkoitettu opettajalle oman toiminnan reflektoimiseen ja oppimis- ja opetuskäytänteiden avoimuuden kehittämiseen sekä organisaatioille sen hahmottamiseen, mitä heidän tulisi mahdollistaa.

Opettaja mahdollistaa toiminnallaan oppijan mahdollisuuden osallistua ja toteuttaa avoimia oppimis- ja opetuskäytänteitä laadukkaasti omassa toiminnassaan. Opettajaa tukee toiminnassa taustaorganisaatio, joka luo yhtenäisiä käytänteitä avoimen oppimisen toteutumisen tueksi sekä tarjoaa avoimen oppimisen toteuttamiseen resursseja ja välineitä. 

Taulukossa tarkastellaan opetusprosessia (suunnittelu-toteutus-arviointi-jatkokäyttö) avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden näkökulmasta neljän eri avoimeen oppimiseen liittyvän ulottuvuuden kautta, jotka ovat vastuu, saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja jakamisen kulttuuri.

OPETTAJAN

Suunnittelu

Toteutus

Arviointi

Jatkokäyttö

Vastuu

Ottaa vastuun opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä sekä mahdollistaa oppijoiden mahdollisimman avoimen osallistumisen näihin

Huolehtii opetuksen sisältöjen vastuullisuudesta, avoimesta saatavuudesta ja opetuksen toteutumisesta

Vastaa arvioinnin läpinäkyvyydestä

Ohjeistaa ja mahdollistaa oppijoiden itse- ja vertaisarvioinnin

Mahdollistaa opetuksen sisältöjen ja käytänteiden jatkokäytön oppijoille ja kollegoille sekä kehittää niitä itse aktiivisesti

Huolehtii omiensa ja käyttämiensä materiaalien tekijänoikeuksista ja lisensoinnista

Saavutettavuus

Huomioi saavutettavuutta koskevat lait ja suositukset

Käyttää saavutettavia ja kaikille avoimia (oppi)materiaaleja

Noudattaa saavutettavuutta koskevia lakeja ja suosituksia

Tarjoaa organisaation tuella erilaisia toteutustapoja

Ohjaa ja tukee oppijoita avointen oppimiskäytänteiden saavutettavuudessa

Tarjoaa arviointikriteerit saavutettavassa muodossa

Huolehtii jatkokäytettävien käytänteiden ja materiaalien saavutettavuudesta

Jakaa kokemuksiaan saavutettavuuden toteuttamisesta

Yhdenvertaisuus

Huomioi suunnittelussa monenlaisten kohderyhmien oppimisen ja osallistumisen

Käyttää kaikille avoimia (oppi)materiaaleja ja tarvittaessa muokkaa materiaalia kohderyhmän mukaan

Hyödyntää saatua palautetta ja antaa vastapalautetta tasavertaisesti

Tarjoaa erilaisia toteutustapoja monenlaisille kohderyhmille

Huolehtii arviointikriteerien tasapuolisuudesta ja läpinäkyvyydestä

Mahdollistaa käytänteiden ja materiaalien muokattavuuden monenlaisten kohderyhmien tarpeisiin

Jakamisen kulttuuri

Määrittelee selkeästi avoimuuden tason esimerkiksi oppimisympäristössä

Osallistaa oppijat suunnitteluun

Hyödyntää yhteiskehittämistä opetuksen suunnittelussa

Toteuttaa opetusta ja ohjausta menetelmillä, jotka mahdollistavat oppijoiden aktiivisen toimijuuden

Kannustaa ja ohjeistaa oppijoita omien tuotosten jakamisessa

Mahdollistaa vertaisten välisen arvioinnin ja yhteisarvioinnin

Jakaa omia opetuskäytänteitään löydettävässä ja osallistavassa muodossa

Oppijan rooli laadun toteutumisessa

Tässä taulukossa kuvataan avoimia oppimis- ja opetuskäytänteitä oppijan näkökulmasta. Oppijalla tarkoitetaan tässä suosituksessa koulutukseen osallistuvaa tai avoimia oppimateriaaleja tai muuta avointa oppimista hyödyntävää henkilöä. Oppija nähdään tässä aktiivisena toimijana, joka omalla toiminnallaan edistää laadukkaiden avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden toteutumista. Taulukossa on kuvattu ideaalista tasoa, ja käytännössä taulukkoa on sovellettava oppijoiden moninaisuuden mukaisesti. Oppijan toimijuuden tukena on opettajalta ja opetuksen sekä ohjauksen kautta saatu tuki ja mahdollisuus toimia avoimuuden periaatteiden mukaisesti.

Tarkasteltaessa oppijan roolia avoimuuden laadun toteutumisessa, on lähtökohtana oppimisen nostaminen keskiöön. Oppija suunnittelee omaa oppimisprosessiaan hyödyntäen siinä avoimen oppimisen mahdollisuuksia, kuten erilaisia avoimia oppimiskäytäntöjä (esim. käyttää avoimia oppimateriaaleja itseopiskelun tukena). Oppija tunnistaa ja arvioi omaa osaamistaan, sekä etsii avoimesti jaettuja arviointikriteerejä oman oppimisensa tueksi. Oppija myös jakaa omaa oppimisen kautta saatua osaamista avoimesti esim. muille oppijoille. 

Taulukossa tarkastellaan oppimisprosessia (suunnittelu-toteutus-arviointi-jatkokäyttö) avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden näkökulmasta neljän eri avoimeen oppimiseen liittyvän ulottuvuuden kautta, jotka ovat vastuu, saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja jakamisen kulttuuri.

 

OPPIJAN

Oppimisprosessin suunnittelu

Oppimisprosessin toteutus

Osaamisen arviointi

Osaamisen jatkokäyttö

Vastuu

Etsii ja suosittelee luotettavia avoimia oppimateriaaleja ja verkkokursseja

Hyödyntää avoimia oppimateriaaleja itseopiskelussa

Arvioi omaa ja muiden osaamista

Osallistuu avoimen oppimisen kehittämiseen

Tuntee materiaalien hyödyntämiseen liittyvät lait, periaatteet ja suositukset

Ymmärtää, mitä oppimiseen liittyviä tietoja itsestä on saatavilla ja miten sitä voi hyödyntää

Saavutettavuus

Tuntee omat oikeutensa saavutettavuuteen liittyen

Osaa arvioida erilaisten toteutuksien tai materiaalien soveltuvuutta itselleen

Etsii ja suosittelee saavutettavia avoimia oppimateriaaleja ja verkkokursseja

Valitsee itselleen sopivan toteutustavan

Pyytää arviointikriteerejä saavutettavassa muodossa 

Antaa palautetta saavutettavuuden toteutumisesta

Jakaa oppimaansa ja oppimistuotoksiaan saavutettavassa muodossa

Yhdenvertaisuus

Etsii ja suosittelee monenlaiseen oppimiseen sopivia avoimia oppimateriaaleja ja verkkokursseja

Huomioi muut opetukseen osallistujat esimerkiksi avoimissa oppimisympäristöissä

Antaa palautetta rakentavasti huomioiden vastaanottajan

Jakaa oppimaansa ja oppimistuotoksiaan muokattavassa muodossa

Jakamisen kulttuuri

Etsii ja suosittelee aiempia oppimistuotoksia 

Hyödyntää vertaisoppimista osana oppimisprosessiaan

Jakaa oppimisprosessinsa hyviä käytäntöjä

Hyödyntää vertaisten arviointia osana osaamisensa kehittämistä

Osaa jakaa omia oppimistuotoksiaan ja käyttää muiden oppimistuotoksia kunnioittaen tekijänoikeuksia ja hyödyntäen avoimia lisenssejä