Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa?

Viimeksi päivitetty 9.11.2023

Tarkistuslistan muodossa oleva laatukriteeristö on tarkoitettu avuksi avoimen oppimateriaalin tekijöille, käyttäjille sekä näiden taustaorganisaatioille:

  • tekijää laatukriteeristö auttaa luomaan avoimuuden näkökulmasta laadukkaampia materiaaleja
  • käyttäjälle laatukriteeristö toimii laadun arvioinnin apuna hänen tarkastellessaan avoimia oppimateriaaleja
  • taustaorganisaatioille laatukriteeristö antaa välineen, jonka avulla voidaan edesauttaa avoimien oppimateriaalien tekemistä ja arvioimista osana muuta oman organisaation ohjeistusta.

Ohjeistus määrittelee avointen oppimateriaalien laadulle viisi eri kriteeriä ja niille tarkempia osatekijöitä. Kriteerit ovat:

  • Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa.
  • Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa.
  • Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä.
  • Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin.
  • Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin tekemisessä hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.

Jokaisen kriteerin alla olevat osatekijät on järjestetty eri tasojen mukaiseen järjestykseen – rasti ruudussa kertoo, että osatekijä kuuluu tämän tasoiselle avoimelle oppimateriaalille. Ensimmäisen tason laadun osatekijät kuvaavat perusominaisuuksia, joita jokaisella avoimella oppimateriaalilla olisi hyvä olla. Toisen tason osatekijät kuvaavat laadultaan kehittyneempää avointa oppimateriaalia ja kolmas taso edistynyttä avointa oppimateriaalia.

Ohjeistuksen pohjana on käytetty kansainvälistä avointen oppimateriaalien TIPS-kehystä. Ohjeistuksessa on keskitytty ensisijaisesti avoimuuden kannalta merkittäviin laadun osatekijöihin. Yleisiä ohjeita erityisesti verkkototeutusten ja niihin liittyvien materiaalien laadusta voi lukea esimerkiksi eAMKin laatukriteereistä.

Sisältö-kriteerin osatekijät

Laatukriteerin osatekijät

Perustaso

Kehittynyt taso

Edistynyt taso

Oppimateriaali perustuu tutkittuun tietoon ja täyttää alakohtaiset laatukriteerit.

x

x

x

Oppimateriaalin tekemisessä on huomioitu tekijänoikeudet.

x

x

x

Oppimateriaalissa on mainittu käytetyt lähteet. 

x

x

x

Oppimateriaalissa on vinkkejä ja linkkejä täydentävään materiaaliin.

 

x

x

Oppimateriaalin lähteet ovat pääosin avoimesti saatavilla.

   

x

Oppimateriaali on vertaisarvioitu.

   

x

Oppimis- ja opetusmenetelmät -kriteerin osatekijät

Laatukriteerin osatekijät

Perustaso

Kehittynyt taso

Edistynyt taso

Oppimateriaalissa on kuvailtu sen oppimistavoitteet.

x

x

x

Oppimateriaalia ja sen osia voi hyödyntää monenlaisissa opetustilanteissa ja oppimateriaaleissa.

x

x

x

Oppimateriaalissa ehdotetaan, millaisilla menetelmillä oppimista voi arvioida.

 

x

x

Oppimateriaali soveltuu monenlaisille oppijoille ja erilaisiin oppimistilanteisiin.

 

x

x

Oppimateriaaliin sisältyy osallistavaa sisältöä.

 

x

x

Käytettävyys ja saavutettavuus -kriteerin osatekijät

Laatukriteerin osatekijät

Perustaso

Kehittynyt taso

Edistynyt taso

Oppimateriaali on saavutettava.

x

x

x

Oppimateriaaliin sisältyy tarvittavat ohjeet sen käyttämistä varten.

x

x

x

Oppimateriaali on sovitettu vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

x

x

x

Oppimateriaali on tulostettavissa ja käytettävissä offline-tilassa.

 

x

x

Oppimateriaali on sopeutettavissa erilaisiin käyttötilanteisiin.

 

x

x

Oppimateriaali on mobiilikäyttöön soveltuva.

   

x

Oppimateriaalin tekniset rajoitukset on kerrottu.

   

x

Löydettävyys ja jakaminen -kriteerin osatekijät

Laatukriteerin osatekijät

Perustaso

Kehittynyt taso

Edistynyt taso

Oppimateriaali on julkaistu avoimella alustalla, joka mahdollistaa oppimateriaalin löydettävyyden.

x

x

x

Oppimateriaalissa kerrotaan, miten sen voi kytkeä olemassa oleviin opintokokonaisuuksiin tai opetussuunnitelmiin.

x

x

x

Oppimateriaalista ja sen kuvailusta löytyy merkintä avoimesta lisenssistä.

x

x

x

Oppimateriaali on kuvailtu mahdollisimman kattavasti Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

 

x

x

Oppimateriaalissa kuvaillaan, millaisiin käyttötilanteisiin se on alun perin tehty.

 

x

x

Oppimateriaalien jakamisessa on suosittu avoimia tiedostomuotoja, jotka mahdollistavat niiden jatkokäytön.

 

x

x

Oppimateriaalissa on kerrottu tekijöiden mahdolliset affiliaatiotiedot ja tekijyyden tunnisteet.

   

x

Oppimateriaalin tekemisessä on käytetty avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

   

x

Elinkaari ja muokattavuus -kriteerin osatekijät

Laatukriteerin osatekijät

Perustaso

Kehittynyt taso

Edistynyt taso

Oppimateriaalissa hyödynnettyjen sisältöjen tekijät on ilmoitettu ja erotettu selkeästi toisistaan.

x

x

x

Oppimateriaaliin on merkitty päivityssykli tai ajankohta, jolloin sisältö ei ole ajankohtaista tai se pitäisi tarkistaa.

 

x

x

Oppimateriaalia tehtäessä on hyödynnetty avoimia materiaaleja.

 

x

x

Oppimateriaalissa on kerrottu, miten siitä voi jättää palautetta ja ehdottaa siihen parannuksia

 

x

x

Oppimateriaalin käyttöä ja palautetta seurataan.

   

x

Oppimateriaalin ohessa on jaettu sen muokkaamiseen tarvittavat tiedostot (esim. videoiden tekstitystiedostot kääntämistä varten).

   

x