Kvalitetskriterier för öppna lärresurser

Senast uppdaterad 9.11.2023

Kvalitetskriterierna, som presenteras i form av en checklista, är avsedda som hjälp för dem som utarbetar och använder öppna lärresurser samt för deras bakgrundsorganisationer.

  • Kvalitetskriterierna stöder utarbetandet av material av högre kvalitet ur ett öppenhetsperspektiv.
  • Kvalitetskriterierna hjälper användaren att bedöma kvaliteten när öppna lärresurser granskas.
  • Kvalitetskriterierna ger bakgrundsorganisationerna ett verktyg för att främja utarbetande och utvärdering av öppna lärresurser som en del av organisationernas övriga anvisningar.

Anvisningarna fastställer fem olika kriterier och mer detaljerade delfaktorer för kvaliteten på öppna lärresurser. Kriterierna är:

  • Innehåll. En öppen lärresurs av hög kvalitet har ett tillförlitligt innehåll.
  • Lärmetoder. En öppen lärresurs av hög kvalitet möjliggör mångsidiga sätt att lära sig och undervisa.
  • Tillgång och tillgänglighet. En öppen lärresurs av hög kvalitet är tillgänglig för alla och det är enkelt att få tillgång till den i alla situationer.
  • Sökbarhet och delning. En öppen lärresurs av hög kvalitet är lätt att hitta, och användaren vet på vilka villkor resursen kan spridas vidare.
  • Livscykel och möjlighet att bearbeta. En öppen lärresurs av hög kvalitet upprätthålls och uppdateras regelbundet. Dessutom utnyttjas andra öppna material och praxis för gemensam utveckling då lärresursen utarbetas.

Delfaktorerna under varje kriterium har ordnats enligt nivå – ett kryss i rutan visar att delfaktorn hör till öppna lärresurser på denna nivå. Delfaktorerna på den första nivån beskriver de grundläggande egenskaper som en öppen lärresurs bör ha. Delfaktorerna på den andra nivån beskriver en mer utvecklad öppen lärresurs och på den tredje nivån en avancerad öppen lärresurs.

Den internationella TIPS-ramen för öppna lärresurser har använts som grund för dessa anvisningar. Fokus har i första hand varit på kvalitetsfaktorer som är viktiga för öppenhet. Allmänna anvisningar gällande särskilt kvaliteten på webbutföranden och material i anslutning till dem finns till exempel i eAMK:s kvalitetskriterier.

Delfaktorer i kvalitetskriteriet Innehåll

Delfaktorer i kvalitetskriteriet

Grundnivå

Utvecklad nivå

Avancerad nivå

Lärresursen grundar sig på forskningsbaserad kunskap och uppfyller kvalitetskriterier inom det specifika området.

x

x

x

Upphovsrätten har beaktats i utarbetandet av lärresursen.

x

x

x

I lärresursen nämns de källor som använts. 

x

x

x

Lärresursen innehåller tips om och länkar till kompletterande material.

 

x

x

Källorna i lärresursen är i huvudsak öppet tillgängliga.

   

x

Lärresursen är referentgranskad.

   

x

Delfaktorer i kvalitetskriteriet Lärmetoder

Delfaktorer i kvalitetskriteriet

Grundnivå

Utvecklad nivå

Avancerad nivå

Inlärningsmålen är beskrivna i lärresursen.

x

x

x

Lärresursen och dess delar kan utnyttjas i många olika undervisningssituationer och lärresurser.

x

x

x

Lärresursen innehåller förslag på bedömningsmetoder för inlärning.

 

x

x

Lärresursen lämpar sig för många slags lärande och inlärningssituationer,

 

x

x

Lärresursen innehåller innehåll som främjar delaktighet.

 

x

x

Delfaktorer i kvalitetskriteriet Tillgång och tillgänglighet

Delfaktorer i kvalitetskriteriet

Grundnivå

Utvecklad nivå

Avancerad nivå

Lärresursen ska vara tillgänglig .

x

x

x

Lärresursen innehåller de anvisningar som behövs för att använda den.

x

x

x

Lärresursen har anpassats så att den motsvarar målgruppens behov.

x

x

x

Lärresursen kan skrivas ut och användas offline.

 

x

x

Lärresursen kan anpassas till olika användningssituationer.

 

x

x

Lärresursen lämpar sig för användning på mobil.

   

x

Lärresursen beskriver dess tekniska begränsningar.

   

x

Delfaktorer i kvalitetskriteriet Sökbarhet och delning

Delfaktorer i kvalitetskriteriet

Grundnivå

Utvecklad nivå

Avancerad nivå

Lärresursen har publicerats på en öppen plattform som gör det möjligt att hitta lärresursen.

x

x

x

Lärresursen innehåller en beskrivning av hur den kan kopplas till befintliga studiehelheter eller läroplaner.

x

x

x

Lärresursen och dess beskrivning innehåller information om öppen licensiering.

x

x

x

Lärresursen beskrivs så heltäckande som möjligt i Biblioteket för öppna lärresurser.

 

x

x

Lärresursen innehåller en beskrivning av de användningssituationer för vilka den ursprungligen har skapats.

 

x

x

Vid delning av lärresursen har man prioriterat öppna filformat som gör det möjligt att återanvända den.

 

x

x

Lärresursen innehåller information om eventuell affiliering  samt identifikation gällande upphovsmännen.

   

x

Lärresursen har utarbetats med hjälp av program med öppen källkod.

   

x

Delfaktorer i kvalitetskriteriet Livscykel och möjlighet att bearbeta

Delfaktorer i kvalitetskriteriet

Grundnivå

Utvecklad nivå

Avancerad nivå

Upphovsmännen till det innehåll som utnyttjas i lärresursen har angetts och tydligt separerats från varandra.

x

x

x

Lärresursen anger en uppdateringscykel eller tidpunkt då innehållet inte längre är aktuellt eller borde kontrolleras.

 

x

x

Lärresursen har utarbetats med hjälp av öppna material.

 

x

x

Lärresursen innehåller information om hur man kan ge respons och föreslå förbättringar.

 

x

x

Användningen av och responsen på lärresursen följs upp.

   

x

De filer som behövs för redigering (t.ex. textningsfiler för videor för översättning) har delats i anslutning till lärresursen.

   

x