Policy för öppen forskningskultur publicerad

Bekanta dig med den färska policyn för öppen forskningskultur, rekommendationer för företagssamarbete och medborgarforskning samt ett självutvärderingsverktyg för tjänsteproducenter.

Nyheter
Evenemang

Höstworkshop i öppen vetenskap

Höstworkshopen ger expertgrupperna och arbetsgrupperna i öppen vetenskap och forskning en möjlighet att arbeta med gemensamma frågor. Programmet meddelas senare.

Vinterdagarna i öppen vetenskap 2022

Vinterdagarna i öppen vetenskap och forskning 2022 har temat öppen vetenskap och samhällelig genomslagskraft. Evenemanget ordnas av Jyväskylä universitet och Samordningen av öppen vetenskap och forskning.

Centrala dokument

Uppföljning

Den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning tillsatte år 2020 en arbetsgrupp för att utveckla följande generations uppföljningsmodell för öppen vetenskap och forskning i Finland.

Policy för öppen forskningskultur

Denna policy samlar tidigare policyer och rekommendationer som gjorts inom ramen för den nationella samordningen av öppen vetenskap och forskning så att fokus nu ligger på öppenhet i organisationens forskningskultur.

Inhemska policyer

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.