Mitä on avoin tiede

Mitä on avoin tiede?

Avoin tiede on kattotermi liikkeelle, joka pyrkii edistämään avoimia toimintamalleja tieteessä ja tutkimuksessa. Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Se demokratisoi tiedettä luomalla mahdollisuuksia osallistua tutkimuksen tekemiseen aiempaa laajemmalle joukolle tutkijoita sekä tarjoamalla päätöksentekijöille ja kansalaisille pääsyn tutkittuun tietoon. Avoin tiede on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Keskeisenä tavoitteena on tutkimustuotosten (esimerkiksi tutkimustulokset, tutkimusdata ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät) avoin saatavuus antamalle tuotoksille avoimuutta tukeva lisenssi.

Avoin tiede sisältää käytäntöjä, kuten tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden edistäminen, tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen, sekä tutkimusprosessin julkinen dokumentointi niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä.

Avoin tiede ei kuitenkaan ole vain kokoelma tutkimuksen teon tapoja ja suosituksia, vaan tutkimuskulttuurin muutosprosessi. Keskustelut siitä, mitä avoin tiede kattaa, on jatkuvassa kehityksessä. Yhtäältä tieteen avoimuus on aina ollut osa vastuullista tiedettä. Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tutkimuksen keskeisiä arvoja. Toisaalta tietyt tieteelliset nykykäytännöt ovat ristiriidassa avoimen tieteen periaatteiden kanssa. Esimerkiksi tutkimustulosten julkaiseminen pääosin vain vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä voi edistää tutkijan uraa. Vain harvalla on kuitenkaan pääsy näihin julkaisuihin.

Miksi avointa tiedettä edistetään?

Avoimen tieteen päähyödyiksi katsotaan resurssien jakamisen myötä tapahtuva tieteen kehityksen nopeutuminen, tutkimuskäytäntöjen läpinäkyvyyden lisääntymisestä johtuva laadun ja tutkimuksen toistettavuuden parantuminen, sekä tutkimustulosten paremman saavutettavuuden myötä lisääntyvä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tutkimusaineistojen vapaa jakaminen saattaa myös lisätä viittauksia tehtyyn tutkimustyöhön.

Suomessa avoimen tieteen kansallisesta koordinaatiosta vastaa vuodesta 2018 lähtien Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana.

Mitä temaattisia alueita avoimeen tieteeseen sisältyy?

Avoin tiede on laaja aihe, johon sisältyy useita osa-alueita. Avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiossa avoin tiede on jaoteltu seuraavasti:

 • Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus
  Tutkimusjulkaisujen avoimella saatavuudella (myös avoin julkaiseminen, eng. Open access) tarkoitetaan tieteellistä julkaisua, joka on luettavissa internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi. Tutkimuksen avoimen saatavuuden kautta tutkimuksen lopputulokset saadaan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monen käyttäjän ulottuville. Lue lisää
 • Tutkimusaineistojen avoin saatavuus
  Avointa dataa on sekä jalostamaton data (raw data) että tutkimuksessa käytetyt jalostetut aineistot, jotka on avattu vapaasti ja maksutta kaikkien hyödynnettäväksi. Tutkimusaineiston eli tutkimusdatan avoimuus lisää tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta ja toistettavuutta. Samaa dataa on usein myös mahdollista käyttää eri tutkimuksissa eri tavoin.
  Kansainväliset FAIR-periaatteet on luotu ohjaamaan tutkimusaineistojen tuottamista. FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data löydettäväksi (Findable), saavutettavaksi (Accessible), yhteentoimivaksi (Interoperable) ja uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).
  Kaikkia tutkimusaineistoja ei ole mahdollista julkaista avoimesti muun muassa yksityisyydensuojasyistä. Sensitiivisen datan vastuullinen käsittely edellyttääkin tutkijalta tutkimusetiikan hyvää tuntemusta. Lue lisää
 • Oppimisen avoimuus
  Avoimen oppimisen tavoitteena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Avoin oppiminen hyödyntää usein digitaalista teknologiaa niin avointen oppimateriaalien (Open Educational Resources, OER, puhutaan myös oppimisaihioista) kuin avointen opetuskäytäntöjen (Open Educational Practices, OEP) edistämisessä. Avoimet oppimateriaalit ovat eri muotoisia digitaalisia tai muita opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaaleja, jotka on vapautettu public domainiin tai jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä. Avoimet opetuskäytännöt taas tukevat avointen oppimateriaalien tuottamista, käyttöä ja uudelleenkäyttöä. Lue lisää
 • Avoin toimintakulttuuri
  Yhteiskunnalliset muutokset ja digitaalinen kehitys ovat luoneet painetta tieteellisten käytänteiden muutokselle. Tämä tarkoittaa muun muassa tarvetta muovata tapoja, jolla tutkimusta tehdään ja tutkijoita palkitaan sekä keinoja jakaa tutkimustietoa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tiedeyhteisön avoimuudesta käydyissä keskusteluissa pohditaan tutkijan meritoitumiseen liittyviä vastuullisia käytäntöjä sekä esimerkiksi osallistavan kansalaistieteen luomia mahdolllisuuksia ja haasteita. Lue lisää
Päivitetty 27.11.2019 05.22