AVOTT-sihteeristön itsearviointiraportti

24.11.2021
Kädet pitelevät paperinukkeriviä

AVOTT-sihteeristön laatima itsearviointiraportti julkaistiin Avoimen tieteen syyspäivillä 24.11.2021. Raportissa korostuvat asiantuntijatyön merkitys ja sihteeristön keskeinen rooli.

Itsearvioinnin tarkoituksena oli arvioida Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) koordinaation toimintatapoja avoimuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta – mitä kolmessa vuodessa on saatu aikaan ja mihin suuntaan toiminnan pitäisi jatkossa kehittyä? Itsearviointiraportille oli asetettu kolme keskeistä kysymystä:

1.     Onko koordinaatio toiminut avoimesti ja saanut koko tutkimusyhteisön mukaan yhteiskehittämiseen?

2.      Mitä koordinaatiossa on tehty ja miten se on edistänyt avointa tiedettä ja tutkimusta?

3.      Miten Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio voi parhaiten tukea seuraavaa vaihetta avoimen tieteen kehittymisessä eli linjausten toimeenpanoa?

Asiantuntijoiden yhteistyöllä eteenpäin

AVOTT-koordinaation mandaatti on alusta asti perustunut yhteiskehittämiseen, ja koordinaation toimintaan osallistuminen on ollut kaikille avointa. Itsearviointiraportin mukaan koordinaation toimintamallin parhaana puolena pidetäänkin sen avoimuutta. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa mallissa asiantuntijaryhmiin hakeutuvat useimmiten juuri parhaat asiantuntijat, jolloin ryhmät toimivat myös avoimen tieteen osaamisen levittäjinä. Raportissa todetaankin, että toisilta asiantuntijoilta oppiminen on ollut tärkeä motivaatio koordinaatioon osallistumiseen.

Raportissa lasketaan, että asiantuntijaryhmien jäsenet tekevät yhteensä vuodessa arviolta 23 000 tuntia töitä koordinaation eteen. Rahalliseksi panostukseksi muutettuna tämä vastaa yli 720 000 euroa, joka kertoo asiantuntijoiden ja heidän taustaorganisaatioidensa vahvasta sitoutumisesta koordinaation toimintaan. Merkittävänä tukena asiantuntijoille on toiminut AVOTT-sihteeristö, jonka toimintaa raportin tausta-aineistoissa pidetään kustannustehokkaana.

Koordinaation aikaansaannokset

Raportissa käydään läpi AVOTT-koordinaation toimintaa kolmen vuoden ajalta. Merkittäviksi saavutuksiksi nousevat kokonaan uudenlaisen ja kansainvälisesti ainutlaatuisen koordinaatiorakenteen toteuttaminen sekä laaja linjauskokonaisuus. Sekä koordinaation että linjausten katsotaan osaltaan lisänneen avoimen tieteen ja tutkimuksen merkitystä tutkimusyhteisön eri organisaatioissa ja tuoneen järjestelmällisyyttä avoimen tieteen edistämiseen.

Etenkin AVOTT-sihteeristön saavutuksena raportissa nousee esiin monikanavainen ja monipuolinen viestintä avoimen tieteen aiheista. Tämän lisäksi raportissa käydään läpi myös koordinaation laajaa tapahtumatuotantoa ja avoimen tieteen palkintoja.

Haasteita ja uusia avauksia

Koordinaation toiminnan haasteiksi itsearviointiraportissa nousevat erityisesti henkilö- ja aikaresurssien asettamat rajat. Asiantuntijatyö tarvitsee tuekseen AVOTT-sihteeristön apua, mutta sihteeristöllä ei ole aina mahdollisuutta antaa apua asiantuntijoiden toivomassa määrin. Asiantuntijayhteisön sisällä resurssien rajallisuus näkyy joissain tapauksissa tehtävien epätasaisena kasautumisena aktiivisimmille ryhmäläisille.

Aktiivisten asiantuntijoiden pieni määrä voi raportin mukaan näkyä myös näkökulmien rajallisuutena ja koordinaation eriytymisenä tutkimusyhteisöstä. Jos AVOTT-koordinaatiosta muodostuu siiloutunut samanmielisten yhteisö, asiantuntijoiden ääni ja linjausten sisältö eivät välttämättä välity tutkimusorganisaatioiden konkreettiseen toimintaan. Erityiseksi haasteeksi nousee huoli tutkijoiden äänen kuulemisesta koordinaatiossa.

Itsearviointiraportti loppuu AVOTT-koordinaation tulevaisuudennäkymiin. Koordinaation todetaan astuvan uuteen vaiheeseen, kun linjausten ja niissä esitettyjen tavoitteiden laatimisesta siirrytään vähitellen niiden toteuttamiseen. Koordinaation tehtäväksi nousee tässä vaiheessa erityisesti yhteistyön fasilitoiminen esimerkiksi tutkijoiden aktivoimisessa ja avoimen tieteen infrastruktuurin kehittämisessä. Myös tiedepoliittiseen keskusteluun osallistumista korostetaan merkittävänä tulevaisuuden tehtävänä. AVOTT-koordinaation ja sihteeristön kolmivuotinen taival on osoittanut, että ne ovat aina valmiina ottamaan vastaan uudet haasteet ja ratkaisemaan ne koko tutkimusyhteisön tukemana.

Kuva: Andrew Moca, Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös