Kompetenskrav för öppen utbildning

Senast uppdaterad 22.12.2021

Kompetenskraven definierar vilka kunskaper och färdigheter den som utnyttjar öppna lärresurser, den som tar fram öppna lärresurser och den som påverkar öppen utbildning borde behärska. Kompetenskraven kan utnyttjas till exempel vid planering av organisationens utbildningar gällande kompetens inom öppen utbildning.

Kompetenskraven är kumulativa: den som tar fram öppna lärresurser förutsätts också behärska kompetenskraven för den som utnyttjar öppna lärresurser, och en påverkare inom öppen utbildning förutsätts också behärska kompetenskraven för den som tar fram öppna lärresurser.

Användare av öppna lärresurser

Den som utnyttjar öppna lärresurser förstår grundbegreppen för öppen utbildning och kan placera resurserna i ett bredare fält gällande öppen vetenskap och forskning, hen kan hitta och utnyttja öppna lärresurser i sin egen undervisning och iaktta upphovsrätt och licensvillkor. Hen kan också bedöma kvaliteten på öppna lärresurser. Den som utnyttjar öppna lärresurser förutsätts:

 • kunna förklara grundbegrepp inom öppen utbildning, såsom begrepp inom öppna lärresurser, öppna lärmetoder samt öppen källkod och öppen teknologi,
 • förstå hur öppen utbildning relaterar till öppen vetenskap och forskning,
 • förstå betydelsen av öppen utbildning för högskole- och forskningssamfundet samt det övriga samhället,
 • kunna utnyttja lärresurser och annat material i den egna undervisningen och vid skapande av egna lärresurser, detta enligt upphovsrättens och de allmänna licenstypernas villkor,
 • känna till de bästa kanalerna för att hitta öppna lärresurser,
 • kunna utnyttja det nationella Biblioteket för öppna lärresurser för att hitta lärresurser,
 • kunna identifiera många olika former och format av öppna lärresurser,
 • kunna utnyttja andra öppna material i den egna undervisningen och vid skapande av egna lärresurser,
 • förstå hur lärresursens tillgänglighet och kvalitet inverkar på inlärningsresultaten,
 • förstå grunderna för bedömning av tillgänglighet och kvalitet hos öppna lärresurser enligt nationella kriterier samt
 • förstå hur öppna lärresurser kan referentgranskas.

Den som utarbetar öppna lärresurser

Den som utarbetar öppna lärresurser kan ta fram, publicera och beskriva öppna lärresurser, förstå dataskydds- och informationssäkerhetsfrågor gällande öppna lärresurser samt påvisa sina förtjänster inom utarbetande av öppna lärresurser. Den som tar fram öppna lärresurser förutsätts:

 • förstå vilka rättigheter och skyldigheter upphovsrättslagen ger och ålägger den som utarbetar lärresurser,
 • förstå hur dataskyddet påverkar utarbetandet av öppna lärresurser, till exempel tillstånd för användning av bilder,
 • förstå informationssäkerhetsfrågor gällande öppna lärresurser,
 • kunna ge andra användarrättigheter till materialet med olika licenser,
 • kunna tillämpa verktyg för att utarbeta öppna lärresurser, i synnerhet sådana som grundar sig på öppen källkod och öppen teknologi,
 • kunna utnyttja de nationella kvalitetskriterierna för öppna lärresurser vid utarbetandet av egna materialen,
 • förstå hur tillgänglighetskrav och tillgänglighetsdirektivet gäller öppna lärresurser,
 • kunna föra in metadata om öppna lärresurser i det nationella Biblioteket för öppna lärresurser,
 • kunna publicera öppna lärresurser i det nationella Biblioteket för öppna lärresurser,
 • förstå enligt vilka principer man meriteras för öppna lärresurser samt
 • kunna inkludera öppna lärresurser i den egna publikationsförteckningen.

Påverkare inom öppen utbildning

Den som verkar inom öppen utbildning känner till praxis inom öppen utbildning, vet hur öppna lärresurser och öppna webbkurser utvecklas genom samskapande samt identifierar nätverks- och meriteringspraxis för öppen utbildning. Påverkare inom öppen utbildning förutsätts:

 • kunna tillämpa olika öppna lärmetoder,
 • förstå hur dataskyddet påverkar öppna lärmetoder till exempel gällande öppna plattformars dataskyddsrisker,
 • förstå vad som krävs för att ta fram öppna nätkurser och MOOC-kurser,
 • kunna engagera de studerande i att skapa lärresurser,
 • förstå praxis för samskapande av lärresurser, såsom avtal om rättigheter och ansvar,
 • känna till nätverk för öppen utbildning och öppna lärresurser,
 • kunna utnyttja till exempel Open Badge-kompetensmärken för att påvisa färdigheter inom öppen utbildning,
 • förstå enligt vilka principer man meriterar sig inom öppen utbildning samt
 • kunna redovisa meriter för öppen utbildning i sin meritförteckning.