Tutkimusaineistojen avoimuus

Viimeksi päivitetty 24.3.2023

Tutkimusaineiston avoimuus lisää tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta ja toistettavuutta. Samaa dataa on usein myös mahdollista käyttää eri tutkimuksissa eri tavoin. Aineistojen avoin saatavuus ei kuitenkaan edellytä, että aineisto on täysin avointa. Aineistot on esimerkiksi mahdollista tallentaa tietoturvallisiin data-arkistoihin (repositorio) niin, että niiden uudelleenkäyttö edellyttää tutkimuslupaa. Jo pelkkä aineistojen terminologia voi kuitenkin olla haastavaa - puhutaanko aineistoista vai datasta? Ja mikä kaikki voi olla dataa?

Aineistojen avaaminen vaatii valtavan määrän suunnittelua jo sen keräämisvaiheessa. Siihen vaikuttavat myös lailliset vaatimukset (erityisesti eurooppalainen tietosuoja-asetus GDPR) sekä rahoittajien asettamat ehdot. Ja jos lopulta ollaan päästy datan avaamisen äärelle, sen säilyttäminen niin, että se olisi aidosti löydettävää ja hyödynnettävää, vaatii sekä yksittäisen tutkijan työtä että merkittävää mahdollistavaa infrastruktuuria. Henkilötietoja sisältävän tai sensitiivisen datan vastuullinen käsittely edellyttävät tutkijalta niin lainsäädännön kuin hyvän tutkimusetiikan noudattamista. 

Tutkimusaineiston avoimen saatavuuden mahdollistuminen edellyttää tutkijalta aineiston suunnitelmallista ja hyvää hallintaa tutkimusprosessin alusta lähtien esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelmaa avuksi käyttäen. Kansainväliset FAIR-periaatteet on luotu ohjaamaan tutkimusaineistojen tuottamista. Periaatteiden tavoitteena on tehdä tutkimusaineistosta: 

 • löydettävää (Findable), 
 • saavutettavaa (Accessible), 
 • yhteentoimivaa (Interoperable)
 • uudelleenkäytettävää (Re-usable)

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmä

Tutkimusaineistojen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Anne Sunikka (Aalto-yliopisto), sihteerinä Marita Kari (TSV).

Työryhmät

FAIR-periaatteiden soveltaminen:
Tehtävä: Laatia suositukset FAIR-periaatteiden soveltamisesta.
Vastuuhenkilö: Jessica Parland-von Essen (CSC)
 
Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus -työryhmä:
Tehtävä: Laatia luonnos tutkmusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaukseksi, avoimen tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän määrittämien suuntaviivojen mukaisesti ja olemassa olevat kotimaiset ja kansainväliset suositukset huomioon ottaen.
Vastuuhenkilö: Leo Lahti (Turun yliopisto)
 
Datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevöitymisen tiekartta -työryhmä:
Työryhmä perustettiin syyspäivillä 2021 ja tarkentaa tehtävänsä. Tarkoitus on edistää erilaisten datanhallinnan asiantuntijatehtävien tunnettuutta, jäsentää koulutustarpeita liittyen datanhallinnan asiantuntijatehtäviin sekä tehdä ehdotus siitä, miten tarvittavaa koulutusta voisi järjestää Suomessa.
Vastuuhenkilö: Mari Elisa Kuusniemi (Helsingin yliopisto/Tuuli), sihteeri: Marja Moisio (Helsingin yliopisto)
 
Palvelukatalogitietomalli-työryhmä
Tehtävä: Tutkijan käyttöön on tarjolla sekä tutkimusorganisaatioiden hankkimia, kansallisten infrastruktuurien tuottamia että kansainvälisten verkostojen ylläpitämiä palveluita. Palvelukatalogi on yksi tapa tuoda nämä palvelut tutkijan tietoon. Palvelukatalogin ylläpitämisen helpottamiseksi tiedot tulisi olla mahdollista lukea avoimen rajapinnan kautta. Palvelukatalogimetatietotyöryhmässä tullaan pohtimaan yhteistä metatietomallia palveluille sekä yhteistä tapaa kategorisoida palvelut asiakaslähtöisesti.
Vastuuhenkilö: Tua Hindersson-Söderholm (CSC)
Työskentelyalue
 
Arkaluontoisten tutkimusaineistojen hallinnan ohjepäivitys -työryhmä
Tehtävä: Työryhmän tavoitteena on päivittää vuonna 2019 valmistunutta Arkaluonteisten henkilötietojen hallinnan täydentävää ohjetta DMPTuulissa.
Koollekutsuja: Katja Fält (TAU)
 
Tutkimusaineistojen kuvailuohje -työryhmä
Tehtävä: Työryhmän tavoitteena on laatia yhteinen kansallinen ohjeistus tutkimusaineistojen metatietojen luomiselle keskeisten tietoelementtien osalta.

Koollekutsuja: Nina Hyvönen (HY)
Työskentelyalue

 

Työnsä päättäneet työryhmät:

 • Datan omistajuus ja lisensointi -työryhmä  (2019)
 • Sensitiivisen datan työryhmä (2019)
 • Aineistot organisaatioissa (2020)
 • Tutkijan datapalvelut (2020)
 • Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä (2020)
 • Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus -työryhmä (2021)
 • Kansainvälinen yhteistyö tutkimusaineistojen avoimuuden kontekstissa (2021, toiminta ei käynnistynyt)
 • Tutkijan datapalvelujen markkinointi (2022)
 • Datakoulutukset (2022)
 • Dynaamiset DMP:t (2022)
 • Kansallisen tietopolitiikan yhteistyöryhmä (TiHA) (2022)

Osallistu

Mukaan tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien toimintaan pääset: