Julkaisuohjeita työryhmille

Viimeksi päivitetty 22.3.2023

Tässä ohjeistuksessa esitellään erilaisia tapoja julkaista AVOTT-koordinaatiossa toimivien työryhmien tuotoksia ja tiedottaa niistä:

AVOTT-työryhmät työskentelevät lähtökohtaisesti tavoitteellisesti, eli työryhmillä on selkeä tehtävänanto ja lopputuotos. Lopputuotoksen muoto on kuitenkin työryhmän käynnistäneen asiantuntijaryhmän ja työryhmän itsensä päätettävissä: Onko työn alla esimerkiksi linjausta tarkentava suositus vai onko tarkoituksenmukaista esitellä työn tulos jossain muussa muodossa?

AVOTT-koordinaatiossa tuotokset lisensoidaan lähtökohtaisesti CC BY -lisenssillä (Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen), eli lisenssillä, joka sallii jakamisen ja muuntelemisen. Tämä tarkoittaa, että tuotoksia saa kopioida ja levittää missä tahansa välineessä ja muodossa, ja niitä saa muokata missä tahansa tarkoituksessa, kunhan lähde mainitaan asianmukaisesti, lisenssiin tarjotaan linkki ja mahdolliset muutokset on merkitty. Lisenssi sallii myös kaupallisen käytön.

CC BY -lisenssi mahdollistaa tiedostojen lataamisen tutkimuksen yhteisöpalveluihin kuten Academia.edu ja Research Gate, mutta suositus on, että palveluissa jaetaan linkki varsinaiseen julkaisupaikkaan.

Linjaukset

Avoimen tieteen dokumenttien keskinäistä suhdetta esittävä kaavio. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus muodostaa kolmiosaisen pyramidin huipun, julistuksen päämääriä täsmentävät linjaukset sen keskiosan ja linjauksia täydentävät suositukset pyramidin pohjan. Linjaukset koostuvat koko linjaukselle yhteisistä strategisista periaatteista sekä osalinjauksesta, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä kullekin osa-alueelle. Linjauksia tehdään neljälle avoimen tieteen alueelle: toimintakulttuuri (ei osalinjauksia), julkaisut (osalinjaukset artikkeleiden, monografioiden ja opinnäytetöiden avoimesta saatavuudesta), aineistot (osalinjaukset tutkimusdatan sekä menetelmien ja infrastruktuurien avoimuudesta) ja oppiminen (osalinjaukset oppimateriaalien ja oppimis- ja opetuskäytäntöjen avoimuudesta).

AVOTT-linjauksen tarkoitus on täsmentää Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa määriteltyjä päämääriä. Linjauksen laatimisesta päättää asiantuntijaryhmä, joka myös perustaa työryhmän. Koko asiantuntijayhteisö on tervetullut osallistumaan linjaustyöhön.

Linjauksen laatimisprosessiin kuuluu tietyt askeleet: työn esitteleminen asiantuntijaryhmän kokouksissa sekä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisessa ohjausryhmässä, avoin kommentointi, kommenttien esitteleminen ohjausryhmässä sekä lopullinen hyväksyminen.

Kun ohjausryhmä on hyväksynyt linjauksen kommentointia varten, AVOTT-sihteeristö laatii kommentointilomakkeen ja kerää vastaukset. Kommentointipyyntö lähetetään korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, tieteellisille seuroille, tieteen ja tutkimuksen rahoittajille, tieteellisille kirjastoille ja arkistoille. Kommentointi on tämän lisäksi avoin koko tutkimusyhteisölle, ja kommentteja voi jättää joko organisaationa tai henkilökohtaisesti. Avoimen tieteen hengessä kaikki saadut nimelliset kommentit kootaan ja jaetaan julkisella alustalla. Nimettömiä kommentteja ei huomioida eikä julkaista. 

Valmiit linjaukset julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa edition.fi -palvelussa, jossa niille annetaan pysyvä tunniste (DOI). Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa julkaistaan julistuksia, linjauksia, selvityksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja, jotka liittyvät tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen, vastuullisuuteen, saavutettavuuteen, tiede­viestintään sekä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen.

Esimerkkejä:

Suositukset

AVOTT-asiantuntijaryhmät voivat halutessaan laatia suosituksia tukemaan linjauksissa määriteltyjä tavoitteita. Suosituksilla tulee siis olla sanoitettava suhde olemassa tai valmisteilla oleviin linjauksiin, ja tarpeesta päätetään asiantuntijaryhmässä.

Suositukset laaditaan kaikille avoimissa työryhmissä, ja pääsääntöisesti työryhmät päättävät suosituksen kielen/kielet sekä tuottavat mahdolliset kieliversiot.

Myös suositukset voidaan avata avoimelle kommentoinnille. Tällöin työryhmä laatii kommentointia varten kysymykset sekä kommentointipyynnön. AVOTT-sihteeristö toteuttaa kommentoinnin ja toimittaa kerätyt kommentit työryhmälle. Suositeltava kommentointiaika on 3–6 viikkoa. Kommentit julkaistaan, jos työryhmä niin haluaa.

Valmis suositus hyväksytään asiantuntijaryhmän kokouksessa Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesä- tai syyspäivillä. Suositus tuodaan myös AVOTT-ohjausryhmän tiedoksi, mutta suositusta ei siis tarvitse tuoda ohjausryhmän hyväksyttäväksi. Lähtökohtaisesti koonteja asiantuntijaryhmien hyväksymistä suosituksista julkaistaan vuosittain sähköisesti Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa.

Esimerkkejä

Muut tuotokset

Työryhmät voivat kertoa työstään ja lopputulemastaan monessa eri muodossa. Onko työryhmä kerännyt tietoa, josta halutaan kertoa esimerkiksi loppuraportin muodossa? Halutaanko tukea tiettyä prosessia, tehtävää tai toimintoa PowerPoint-diapaketin avulla? Vai onko kyseessä opetuskäyttöön tarkoitettu aineisto, joka sopisi Avoimen oppimateriaalien kirjastoon?

Loputuotoksen voi myös julkaista juttusarjana Avointiede.fi:ssä. Sivustolla julkaistaan hyvinkin erityyppisiä ja -pituisia tekstejä, niin henkilöhaastatteluita kuin teknisempiä avoimen tieteen yksityiskohtiin syventyviä juttuja. Perusajatus on kuitenkin, että juttusarja ei toimi tuotoksen esittelynä, vaan itse tuotoksena: Mikä on se asia/tieto, jonka työryhmä haluaa välittää eteenpäin? Avautuuko tieto julkaisua paremmin taustoittavien ja yleistajuisempien verkkoartikkeleiden muodossa? On hyvä muistaa, että lukijoissa on muitakin kuin jutun taustoja ja AVOTT:in toimintaa tuntevia. Juttusarjan laajuudesta sovitaan sihteeristön kanssa.

Tuotosta laatiessaan työryhmä voi hyödyntää AVOTT-logoa ja asiantuntijaryhmien symboleita – ne löytyvät mediasivulta. Kaikkien dokumenttien on oltava saavutettavia muodosta riippumatta. Tämän varmistaminen on työryhmän vastuulla, mutta sihteeristö auttaa tarvittaessa.

On suositeltavaa, että muualla kuin avointiede.fi:ssä julkaistaville tuotoksille hankitaan pysyvä tunniste. Tämän voi tehdä julkaisemalla Zenodossa tai vastaavassa repositoriossa.

Työryhmien tuotokset kerätään linkkilistoiksi asiantuntijaryhmien osioihin avointiede.fi:ssä.

Viestintä

AVOTT-sihteeristö viestii työryhmien tuotoksista kaikissa kanavissaan. Linjauksen julkaisemisen yhteydessä avointiede.fi-sivustolla julkaistaan muutaman jutun juttusarja. Jutuissa esitellään linjausta yleisesti, ja niissä käsitellään myös kommenttikierroksella tunnistettuja kipukohtia. Lähtökohtaisesti jutut kirjoitetaan työryhmissä, ja sihteeristö auttaa suunnittelussa. 

Myös muita tuotoksia saa mielellään esitellä avointiede.fi:ssä ja tällä tavoin tiedottaa esimerkiksi repositorioissa julkaistuista tuotoksista. Sihteeristö tekee avointiede.fi-jutuista somepäivitykset Twitterissä ja Facebookissa. Jutut ja juttusarjat esitellään myös kuukausittain ilmestyvässä Avoimen tieteen uutiskirjeessä.

Työryhmiä kehotetaan esittelemään tuotoksiaan Avoimen tieteen kesä- ja talvipäivien asiantuntijapäivänä. Mikäli tuotos koskee kaikkia asiantuntijaryhmiä, esittelystä voi sopia sihteeristön kanssa, ja jos tuotos on erikoistuneempi, esittely saattaa sopia paremmin oman asiantuntijaryhmän kokoukseen.

Vastuullisen tieteen artikkelit

Vastuullinentiede.fi-sivusto yhdistää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja sen yhteydessä toimivien tutkimuksen tukielimien – Avoimen tieteen koordinaation, Julkaisufoorumin (JUFO), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) – toimintoja ja viestintää.

Sivustolla julkaistaan Vastuullinen tiede -artikkeleita, jotka toimivat oppaina tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä:

“Vastuullisen tieteen artikkelit tarjoavat tietoa siitä, kuinka tutkittua tietoa tuotetaan, julkaistaan ja arvioidaan luotettavasti ja yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Jotta tiede vaikuttaa koko yhteiskunnan hyväksi, toiminnan on oltava vastuullista tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.”

Halutessaan työryhmä voi laatia tuotoksensa pohjalta Vastuullinen tiede -artikkelin. Artikkelit ovat 1–2 liuskaa, ja niiden tulee vastata yhteen kysymykseen. Aihetta ja kysymyksenasettelua voi pohtia AVOTT-sihteeristön kanssa, ja aiheita voi myös ehdottaa Taina Vuokolle (taina.vuokko(a)tsv.fi).