Kansallinen osalinjaus oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta

7.12.2020
Kirjapino, tabletti, legoviivotin, omena, kynä ja mikrofoni.

Suomalaisen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen osalinjaus oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta on hyväksytty 29.10.2020 Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kokouksessa.

Osalinjaus on osa laajempaa oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjausta. Linjaus täsmentää Avoimen tieteen julistuksessa 2020 - 2025 asetettua oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden päämäärä, jonka mukaan avoimien oppimateriaalien laatimisen, hyödyntämisen ja yhteiskehittämisen sekä muiden avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen tulisi olla osa korkeakoulutuksen arkea ja mahdollistaa jatkuvaa oppimista.

Osalinjauksen yhteydessä hyväksyttiin myös kokonaislinjauksen johdanto ja neljä periaatetta. Myöhemmin linjausta tullaan täydentämään avoimia oppimis- ja opetuskäytäntöjä käsittelevällä osalinjauksella.

Laadukasta avointa oppimista monenlaisille oppijoille

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksessa on määritelty neljä periaatetta, jotka sanoittavat suomalaiselle korkeakoulu- ja tutkimusyhteisölle tärkeitä asioita, joista on pidettävä kiinni oppimisen avoimuutta edistettäessä. Linjauksen ensimmäinen periaate toteaa, että avoimuuden ohella arvioidaan opetuksen ja sen yhteydessä kehitettyjen avoimien oppimateriaalien sisällön luotettavuutta ja muita laadun osatekijöitä. Periaate pyrkii varmistamaan, että panostukset oppimisen avoimuuteen lisäävät opetuksen kokonaislaatua.

Linjauksen toinen periaate koskee oppimisen avoimuuden edistämisessä huomioitavia oikeudellisia ja eettisiä käytäntöjä. Erityisesti sen mukaan avoimen oppimisen ja avointen oppimateriaalien kehittämisessä ja hyödyntämisessä kunnioitetaan tekijänoikeuksia ja tietosuojaa.

Kolmas periaate pyrkii varmistamaan, että avointa oppimista ja oppimateriaaleja kehitettäessä huomioidaan niiden soveltuminen monenlaisille oppijoille. Erityisesti periaatteessa painotetaan saavutettavuuden merkitystä avoimelle oppimiselle ja oppimateriaaleille.

Viimeisessä periaatteessa nostetaan keskiöön oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden eteen tehty työ. Periaate kannustaa arvostamaan tätä työtä ja ottamaan sen huomioon meritoitumiskriteereissä ja työtehtäviä suunniteltaessa.

Enemmän ja parempia avoimia oppimateriaaleja

Oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjaus määrittelee, mitä tavoitteita suomalainen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisö lähtee toteuttamaan vuoteen 2025 mennessä ja mitä toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää eri toimijoilta. Ensimmäisenä tavoitteena osalinjauksessa on, että korkeakouluissa hyödynnetään ja laaditaan avoimia oppimateriaaleja laajasti. Tämä tavoite edellyttää, että avoimien oppimateriaalien hyödyntäjillä ja laatijoilla on riittävät mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan ja että korkeakouluilla ja muilla organisaatioilla on riittävät valmiudet tukea heitä.

Osalinjauksen toisena tavoitteena on kasvattaa korkeakouluasteen avoimien oppimateriaalien määrää moninkertaiseksi ja parantaa niiden laatua oppimista paremmin palvelevaksi. Tavoitteen saavuttamiseksi on huolehdittava, että avoimien oppimateriaalien laatimiseen kannustetaan ja että korkeakouluilla ja rahoittajilla on yhteinen näkemys, miten oppimateriaalien avoimen saatavuuden edistämisestä syntyvät kustannukset on syytä jakaa. Tärkeää on myös seurata tarkkaan avoimien oppimateriaalien laadun ja määrän kehitystä.

Kolmantena ja viimeisenä tavoitteena on tehdä Suomi tunnetuksi korkeakouluasteen avoimien oppimateriaalien edelläkävijänä ja edistäjänä. Tavoitteen yhtenä edellytyksenä on viestiä suomalaista avoimista oppimateriaaleista ja niiden edistämiseksi tehdystä työstä. Lisäksi olennaista on myös osallistua kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin, joissa suomalainen korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyö voi jakaa omaa avoimien oppimateriaalien osaamistaan koko maailmalle.

Lue myös:

Kuva: Thomas Kolnowski , Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös