Oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjaus luo hyvän pohjan organisaatioiden omille linjauksille

7.12.2020
Ihminen revontulien alla.

Oulun yliopiston tiedepoliittinen erityisasiantuntija Miki Kallio vertaa juuri julkaistua Oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjausta yliopiston omaan avoimen oppimisen linjaukseen.

Oulun yliopiston avoimeen tieteen linjaukset on koottu Vastuullisen tieteen ohjelmaan, joka julkaistiin vuonna 2018. Alkuun ohjelma sisälsi osiot Avoimelle ja vastuulliselle tutkimukselle, Julkaisuille, Tutkimusaineistoille, Tutkimusinfrastruktuureille sekä Lähdekoodille. Tarkoituksemme oli lisätä mukaan myös Avoimen oppimisen linjaus kansallisen linjauksen valmistuttua. Päädyimme kuitenkin nopeuttamaan prosessia, sillä vuoden 2019 lopussa saimme tutkimusyhteisöltä pyynnön, jossa toivottiin yliopistolta avoimen oppimisen linjausta tukemaan kansainvälistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä. Kansallisesta Oppimateriaalien avoimen julkaisemisen suosituksesta oli tuolloin saatavilla ensimmäinen luonnos, jonka avulla saimme nopeasti ensimmäisen version linjauksesta esiteltyä yliopiston johdolle, koulutuksen johtoryhmälle sekä YT-neuvostolle. Prosessi oli varsin sujuva ja Oulun yliopiston Avoimen oppimisen linjaus julkaistiin helmikuussa 2020.

Oulun yliopiston alkuperäisen avoimen oppimisen linjauksen viidestä pykälästä saimme kolmeen idean melko suoraan kansallisen suosituksen luonnoksesta. Koska avoimen oppimisen aihepiiri on vielä varsin nuori ja vieras opettajille, päätimme lisätä mukaan myös määritelmät Avoimet oppimateriaalit sekä Avoimet opetuskäytännöt, joihin saimme idean avointiede.fi -sivustolta.

Kansallinen suositus on kattava ja kohtuullisen pitkä, joten sen sisäistäminen ei ole välttämättä helppoa. Suositus luo kuitenkin tarvittavan viitekehyksen ja ohjeet, joihin organisaatioiden linjaukset ja ohjeet on helppo perustaa. Halusimme Oulun yliopiston linjauksesta lyhyen, jotta sen hahmottaminen ja sisäistäminen onnistuvat yhdellä lukemisella. Linjauksemme ei ole ohje, vaan toimintamalli, joka tarvitsee tuekseen ohjeet, toimenpideohjelman sekä kannustimet avoimuuteen.

Kansallisen linjauksen perustana on neljä periaatetta ja kolme tavoitetta. Kaikki periaatteet peilautuvat jollakin tasolla Oulun yliopiston linjauksen pykäliin ja Liite 1 on osittain hyvinkin lähellä linjaustamme. 

Seuraavassa käydään läpi yliopistomme linjaus pykälä pykälältä. Emme pyydä missään vaiheessa yliopistolle oikeuksia oppimateriaaleihin, mutta suositamme, että materiaalien laatijat sopivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa keskenään oikeuksista, lisensseistä ja kaikkien tekijöiden huomioimisesta.

1. Suosittelemme opettajille oppimateriaalien avaamista ja avoimen verkko-opetuksen järjestämistä. Tuemme strategisilla toimilla täyteen avoimuuteen tähtäävää opetusta.

Emme halua pakottaa ketään avaamaan opetustaan, mutta usein se olisi sekä opettajan, opiskelijan että organisaation etu, ja haluammekin tukea niitä opettajia ja yksiköitä, jotka edistävät opetuksen ja oppimateriaalien avoimuutta.

2. Edellytämme oppimateriaalien ja erilaisten digitaalisten sisältöjen osalta saavutettavuuden vaatimusten noudattamista.

Saavutettavuus on kansallisen linjauksen periaate 3. Emme ottaneet saavutettavuusvaatimusta mukaan Oulun yliopiston alkuperäiseen linjaukseen, koska perusoletus on, että lakeja noudatetaan. Saavutettavuus on kuitenkin osoittautunut vielä hieman vieraaksi asiaksi, joten halusimme korostaa sen merkitystä ja lisäsimme sen mukaan elokuussa 2020 päivitettyyn linjaukseen.

3. Opetuksen ja opetusmateriaalien avaajan vastuulla on varmistaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet materiaalien avaamiseen (mm. tekijänoikeudet).

Tähänkin pykälään saimme idean kansallisen linjauksen luonnoksesta, jonka periaate 2 on kuitenkin laajempi, huomioiden myös tietosuojan sekä eettiset käytännöt.

4. Suosittelemme lisensoimaan avoimet oppimateriaalit Creative Commons - CC BY -lisenssillä. Tarvittaessa voi käyttää non-commercial tai share-alike tarkenteita. Suositeltava muoto lisenssille on: © [Tekijän nimi], Oulun yliopisto 2020 CC BY.

Lisenssisuosituksen mallin otimme kansallisesta linjauksesta. Vaikka vain suosittelemme CC-lisenssin käyttöä, olemme korostaneet, että lisenssi on materiaalin tuottajan turva, eikä opetusmateriaaleja ole syytä julkaista kokonaan ilman lisenssiä. 

5. Edellytämme kaikkien merkittävällä panoksella oppimateriaalin tekemiseen osallistuneiden huomioimista, myös opiskelijoiden.

Kansallisen linjauksen liite 1 antaa tähänkin pykälään kattavan ohjeistuksen ja toimii siten hyvänä pohjana organisaatioiden omille linjauksille. 

6. Suosittelemme käyttämään kansallista Avointen oppimateriaalien kirjastoa oppimateriaalien avaamiseen.

Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) on hyvä esimerkki kansallisesta palvelusta, jonka merkitys oppimateriaalien avaamisessa voi nousta hyvinkin suureksi. Se toimii oppimateriaalien pitkäaikaisena säilytyspaikkana, mutta pysyvät tunnisteet ja materiaalien kuvailutiedot varmistavat lisäksi sen, että opetusmateriaaleihin voi viitata. Tämä luo pohjan opettajan meritoitumiselle. Aoe.fi:n kautta on myös mahdollista lisätä organisaation omissa palveluissa olevien materiaalien löydettävyyttä ja siksi se täydentää osaltaan myös Oulun yliopiston linjauksen viimeistä kohtaa:

7. Suosittelemme julkaisemaan opetuksen videomateriaalit Oulun yliopiston Vimeo-tilillä.

Oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjaus on paljon enemmän kuin Oulun yliopistossa tekemämme. Kansallinen oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjaus on sisällöltään laajempi ja kattaa esimerkiksi lisensseihin ja oikeuksien sopimiseen liittyviä näkökulmia. Se soveltuu hyvin organisaation omien linjausten lisäksi myös ohjeistusten lähtökohdaksi. 

Teksti: Miki Kallio (Oulun yliopisto)
Kuva: Annie Niemaszyk on Unsplash

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös