Lue lisää EOSC:sta

Hanke eurooppalaisen tiedepilven rakentamiseksi (EOSC) on konkreettinen tulos, joka on seurausta lukuisista avointa tiedettä koskevista poliittisista kannanotoista ja virstanpylväistä Euroopassa ja koko maailmassa. EOSC on olennainen osa Euroopan komission strategiaa eurooppalaisen tutkimusalueen (the European Research Area, ERA) toteuttamiseksi. EOSC tukee strategiaa monin tavoin, erityisesti sen painopisteitä avoimen innovaation, avoimen tieteen sekä ns. FAIR-datan eli löydettävissä ja saatavilla olevan sekä yhteen toimivan ja uudelleenkäytettävän datan (findable, accessible, interoperable and reusable) saralla.

EOSC tulee käsittämään olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien kokoelman ja toteuttamaan verkon FAIR-datalle ja siihen liittyville tieteen tekemistä tukeville palveluille. Näin tutkimusdatasta tulee FAIR-periaatteiden mukaisesti yhteentoimivaa ja koneluettavaa. FAIR-datan ja -palveluiden verkko antaa tutkijoille mahdollisuuden löytää, hyödyntää ja yhdistellä toisiinsa linkittyneitä tietoaineistoja tarjoten perustan tekoälymenetelmille, mikä puolestaan voi johtaa uusiin tieteellisiin löydöksiin ja tutkimusparadigmoihin.

EOSC keskittyy aluksi perinteiseen tutkimusdataan, mutta tulee jatkossa kattamaan myös tutkimusjulkaisut ja tutkimuksessa käytettävät koodit. EOSC tulee kannustamaan FAIR tietoaineistojen tekemistä täysin avoimiksi ja noudattamaan periaatetta ”niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin tarpeellista”.

EOSC:n alkuvaiheet

EOSC:n kehitystyön ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2016–2020 komissio investoi noin 350 miljoonaa euroa Horisontti 2020-puiteohjelmassa avattujen projektirahoitushakujen kautta EOSC:n perusteiden rakentamiseen. Investointi tähtäsi moneen päämäärään: uuden Euroopanlaajuisen pääsynhallinnan kehittämiseen julkisiin e-infrastruktuureihin, niihin liittyvän kansallisen toiminnan koordinoimiseen, eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien liittämiseen EOSC:iin, FAIR-ohjenuorien luomiseen ja niiden seuraamiseen sekä FAIR-periaatteiden mukaisen sertifiointijärjestelmän luomiseen tutkimusdatapalveluille. Rahoitetut projektit ovat osallistaneet EOSC:n sidosryhmiä ja kehittäneet vakaasti laajempaa EOSC-ekosysteemiä.

Ohjatakseen EOSC:n strategista toimeenpanoa komissio julkaisi 2018 toimeenpanon tiekartan, jossa se määritteli kuusi toimintalinjaa: arkkitehtuuri, data, palvelut, pääsynhallinta ja käyttöliittymät, säännöt sekä hallinto. Tiekartta ei palvellut EOSC:a ainoastaan sen ensimmäisen toimeenpanovaiheen ajan 2018–2020 Horisontti 2020-puiteohjelmassa, vaan valmisti sitä myös toiseen toimeenpanovaiheeseen uudessa Horisontti Eurooppa-ohjelmassa 2021–2027.

Jotta siirtymä toiseen toimenpanovaiheeseen sujuisi sulavasti ja sidosryhmät pysyisivät mukana prosessissa, EOSC:lle pystytettiin kolmitasoinen väliaikainen hallintorakenne 2019–2020 väliseksi ajaksi. Siirtymäajan hallinto perusti EOSC-yhdistyksen, johon kaikki EOSC-ekosysteemin sidosryhmät voivat liittyä jäseneksi. Yhdistyksen perustamisen myötä EOSC:sta tuli oikeussubjekti, joka voi allekirjoittaa kumppanuussopimuksen komission kanssa Horisontti Eurooppa-ohjelman puitteissa.

EOSC-kumppanuusohjelma

EOSC-kumppanuus (engl. EOSC Partnership) tuo yhteen kaikki keskeiset sidosryhmät suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön ns. eurooppalaisen tutkimusdatan yhteishyödykkeen (engl. European Research Data Commons), jossa data on FAIR-periaatteiden mukaisesi löydettävissä, saatavilla, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. Avoin ja osallistava eurooppalainen kumppanuusohjelma auttaa varmistamaan oikean suunnan (yhteinen visio ja tavoitteet) ja sisällön (sitoutuminen ja panostus kaikilla tasoilla). Se auttaa saavuttamaan yksimielisyyden niiden keskuudessa, jotka ovat sitoutuneet tulosten saavuttamiseen.

EOSC-kumppanuusohjelman tarkoituksena on laajentaa suunniteltua pienintä toimivinta versiota EOSC:sta (engl. Minimum Viable EOSC, MVE) kohti kasvavaa ekosysteemiä joka tuo yhteen keskeiset eurooppalaiset aloitteet FAIR-tietotalouden ympäriltä ja edistää niiden välistä yhteistyötä avoimen tieteen toteuttamiseksi. Samalla se pyrkii houkuttelemaan pieniä ja keskisuuria sekä startup-yrityksiä hyödyntämään EOSC:n kokoamia palveluita ja datalähteitä sekä lisäämään tietoisuutta yhteiskunnassa FAIR-periaatteiden mukaiselle datalle perustuvan innovaation hyödyistä. Strategisessa tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa (engl. Strategic Innovation and Research Agenda, SRIA) määritellään strateginen etenemissuunnitelma EOSC: n toteuttamiseksi ja kehittämiseksi yhdessä laajan sidosryhmäyhteisön kanssa.

EOSC-kumppanuusohjelma tulee kehittämään ja toimeenpanemaan EOSC:a EOSC:n sidosryhmien panostusten avulla, jotka sisältävät rahoitusta, muita resursseja (engl. in-kind) ja politiikkatoimia:

 • taso 1: Euroopan komission panostus
 • taso 2: jäsenmaiden ja kansallisten rahoittajien panostus
 • taso 3: tutkimusorganisaatioiden, palveluntarjoajien, rahoittajien ja muiden EOSC:n kannalta keskeisten organisaatioiden panostus EOSC-yhdistyksen jäsenyyden kautta

Suomalaisten osallistuminen

Suomi on osallistunut monin eri tavoin EOSC:n kehittämiseen sen eri vaiheissa. Suomalaiset ovat osallistuneet: 

 • Useisiin EOSC:iin liittyviin projekteihin (esim. Pilot; EOSC-hub; EOSC Nordic;EOSCsecretariat.eu; EOSC-Life). Keskeisin toimija on ollut CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, mutta myös monet yliopistot ja tutkijat ovat osallistuneet aktiivisesti kehittämistyöhön.
 • EOSC:n väliaikaiseen hallintoon 2018 –2020:
  • EOSC Governance Board:ssa oli jäseniä opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Suomen Akatemiasta
  • EOSC:n työryhmiin osallistui asiantuntijoita Aalto-yliopistosta, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksesta, Tieteellisten seurain valtuuskunnasta, Tampereen yliopiston kirjastosta, Helsingin yliopistosta ja Jyväskylän yliopistosta .
 • EOSC-yhdistykseen. Joulukuussa 2020 CSC– Tieteen tietotekniikan keskus liittyi EOSC-yhdistyksen jäseneksi.
 • EOSC:n vakiinnuttamiseen ja koordinaatiotoimintaan kansallisella tasolla. Tammikuussa 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus lanseerasivat suomalaisille sidosryhmille tarkoitetun kansallisen EOSC-foorumin (engl. EOSC Finnish Forum, EOSC-FF).

Keskeisiä dokumentteja: