Lue lisää EOSC:sta

Viimeksi päivitetty 20.10.2023

European Open Science Cloud:n (EOSC) rakentaminen on seurausta lukuisista avointa tiedettä koskevista poliittisista kannanotoista ja hyväksytyistä politiikkatoimista niin Euroopassa kuin koko maailmassa. EOSC on olennainen osa Euroopan komission strategiaa eurooppalaisen tutkimusalueen (the European Research Area, ERA) toteuttamiseksi. EOSC tukee erityisesti strategian painopisteitä avoimen innovaation, avoimen tieteen sekä FAIR-datan (findable, accessible, interoperable, reusable) edistämisestä.

EOSC tulee käsittämään olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien kokoelman ja toteuttamaan FAIR-datan ja siihen liittyvien tieteen tekemistä helpottavien palveluiden verkon. Näin tutkimusdatasta tulee FAIR-periaatteiden mukaisesti yhteentoimivaa ja koneluettavaa. FAIR-datan ja -palveluiden verkko antaa tutkijoille mahdollisuuden löytää, hyödyntää ja yhdistellä toisiinsa linkittyneitä tietoaineistoja tarjoten näin perustan tekoälymenetelmille, mikä puolestaan voi johtaa uusiin tieteellisiin löydöksiin ja tutkimusparadigmoihin.

EOSC keskittyy aluksi perinteiseen tutkimusdataan, mutta tulee jatkossa kattamaan myös tutkimusjulkaisut ja tutkimuksessa käytettävät koodit. EOSC kannattaa FAIR-tietoaineistojen tekemistä täysin avoimiksi ja periaatteen ”niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin tarpeellista” noudattamista.

EOSC:n alkuvaiheet

EOSC:n kehitystyön ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2016–2020 komissio investoi noin 350 miljoonaa euroa Horisontti 2020-puiteohjelmassa avattujen projektirahoitushakujen kautta EOSC:n perusteiden rakentamiseen. Investoinnilla oli monta päämäärää: uuden euroopanlaajuisen pääsynhallinnan kehittäminen julkisiin e-infrastruktuureihin, niihin liittyvän kansallisen toiminnan koordinointi, eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien liittäminen EOSC:iin, FAIR-ohjenuorien luominen ja niiden seuraaminen sekä FAIR-periaatteiden mukaisen sertifiointijärjestelmän luominen tutkimusdatapalveluille. Rahoitetut projektit ovat osallistaneet laajasti EOSC:n eri sidosryhmiä ja kehittäneet vakaasti laajempaa EOSC-ekosysteemiä.

Ohjatakseen EOSC:n strategista toimeenpanoa komissio julkaisi 2018 toimeenpanon tiekartan, jossa se määritteli kuusi toimintalinjaa: arkkitehtuuri, data, palvelut, pääsynhallinta ja käyttöliittymät, säännöt sekä hallinto. Tiekartta ei ainoastaan palvellut EOSC:a sen ensimmäisessä toimeenpanovaiheessa 2018–2020 Horisontti 2020-puiteohjelmassa, vaan valmisti sitä myös toiseen toimeenpanovaiheeseen uudessa Horisontti Eurooppa-ohjelmassa 2021–2027.

Jotta siirtymä toiseen toimenpanovaiheeseen sujuisi sulavasti ja sidosryhmät pysyisivät mukana prosessissa, EOSC:lle pystytettiin kolmitasoinen väliaikainen hallintorakenne vuosien 2019–2020 väliseksi ajaksi. Siirtymäajan hallinto perusti EOSC-yhdistyksen, johon kaikki EOSC-ekosysteemin sidosryhmät voivat liittyä jäseneksi. Yhdistyksen perustamisen myötä EOSC:sta tuli oikeussubjekti, joka saattoi allekirjoittaa kumppanuussopimuksen komission kanssa Horisontti Eurooppa-ohjelman puitteissa.

EOSC-kumppanuusohjelma

EOSC-kumppanuus (engl. EOSC Partnership) tuo yhteen kaikki keskeiset sidosryhmät suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön ns. eurooppalaisen tutkimusdatan yhteishyödykkeen (engl. European Research Data Commons), jossa data on FAIR-periaatteiden mukaisesi löydettävissä, saatavilla, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. Avoin ja osallistava eurooppalainen kumppanuusohjelma auttaa varmistamaan kehitystyön oikean suunnan (yhteinen visio ja tavoitteet) ja sisällön (sitoutuminen ja panostus kaikilla tasoilla). Se tarjoaa kehyksen, jonka puitteissa tulosten saavuttamiseen sitoutuneiden on mahdollista hakea konsensusta.

EOSC-kumppanuusohjelman tarkoituksena on laajentaa suunniteltua pienintä toimivinta versiota EOSC:sta (engl. Minimum Viable EOSC, MVE) kohti kasvavaa ekosysteemiä, joka tuo yhteen keskeiset eurooppalaiset aloitteet FAIR-tietotalouden ympäriltä ja edistää niiden välistä yhteistyötä avoimen tieteen toteuttamiseksi. Samalla se pyrkii houkuttelemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä startup-yrityksiä hyödyntämään EOSC:n kokoamia palveluita ja datalähteitä sekä lisäämään laajemmin tietoisuutta yhteiskunnassa FAIR-periaatteiden mukaiselle datalle perustuvan innovaation hyödyistä. EOSC:n strategisessa tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa (engl. Strategic Innovation and Research Agenda, SRIA) määritellään strateginen etenemissuunnitelma EOSC: n toteuttamiseksi ja sen kehittämiseksi yhdessä laajan sidosryhmäyhteisön kanssa.

EOSC-kumppanuusohjelma kehittää ja toimeenpanee EOSC:a sen sidosryhmäyhteisön panostusten kautta, jotka sisältävät rahoitusta, muita resursseja (engl. in-kind) ja politiikkatoimia. EOSC-yhteisö voidaan jaotella kolmeen eri tasoon:

 • taso 1: Euroopan komission panostus
 • taso 2: jäsenmaiden ja kansallisten rahoittajien panostus
 • taso 3: tutkimusorganisaatioiden, palveluntarjoajien, rahoittajien ja muiden EOSC:n kannalta keskeisten organisaatioiden panostus EOSC-yhdistyksen jäsenyyden kautta

Suomalaisten osallistuminen

Suomalaiset ovat osallistuneet monin eri tavoin EOSC:n kehittämiseen sen eri vaiheissa:

 • Useisiin EOSC:iin liittyviin projekteihin
  • Esim. EOSC Pilot,  EOSC-hub, EOSC Nordic, EOSCsecretariat.eu,  EOSC-Life
  • Keskeisin toimija on ollut CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, mutta myös monet yliopistot ja tutkijat ovat osallistuneet aktiivisesti projekteihin.
 • EOSC:n väliaikaiseen hallintoon 2018 –2020
  • EOSC Governance Board:ssa oli jäseniä opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Suomen Akatemiasta.
  • EOSC:n työryhmiin osallistui tuolloin asiantuntijoita Aalto-yliopistosta, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksesta, Tieteellisten seurain valtuuskunnasta, Tampereen yliopiston kirjastosta, Helsingin yliopistosta ja Jyväskylän yliopistosta.
 • EOSC-yhdistykseen
  • CSC– Tieteen tietotekniikan keskus liittyi EOSC-yhdistyksen jäseneksi joulukuussa 2020.
  • 14 suomalaista asiantuntijaa on mukana EOSC-yhdityksen uusissa työryhmissä.
 • EOSC-kooridnointiin kansallisella tasolla
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus lanseerasivat suomalaisille sidosryhmille tarkoitetun kansallisen EOSC-foorumin (engl. EOSC Finnish Forum, EOSC-FF) tammikuussa 2021.

Haluatko osallistua EOSC-työhön? Lue lisää osallitusmismahdollisuuksista!

Keskeisiä dokumentteja: