Policy för öppen forskningskultur

Senast uppdaterad 14.12.2022

Denna policy samlar tidigare policyer och rekommendationer som gjorts inom ramen för den nationella samordningen av öppen vetenskap och forskning så att fokus nu ligger på öppenhet i organisationens forskningskultur. Dessutom kompletteras de tidigare policyerna med perspektiv på tjänster, incitament och kommunikation.

Policyn består av breda teman som inte har behandlats i de tidigare policyerna. Tjänster, företagssamarbete, medborgarforskning och utvärdering utgör centrala faktorer för att främja öppenhet. Policymålen för att utveckla utvärdering baserar sig på omfattande nationellt och internationellt arbete för att främja ansvarsfull forskarutvärdering. Målet är att organisatinerna ska ha praxis och kriterier som stöder ansvarsfull utvärdering samt en kunskapsbas för att dokumentera olika slags resultat och meriter till sitt förfogande. Som stöd för policyn publicerades också tre rekommendationer, och tillsammans utgör policyn och rekommendationerna en unik helhet som stöder, underlättar och främjer forskarnas och organisationernas arbete för att möjliggöra öppnare vetenskap och forskning

Tidslinje för policyarbetet

Policyarbetet inleddes i Expertgruppen för öppen forskningskultur år 2019, och sedan dess har flera arbetsgrupper arbetat med att ta fram helheter om tjänster, företagssamarbete och medborgarforskning.

Begäran om kommentarer på dokumentet skickades till högskolor, forskningsinstitut, vetenskapliga samfund, forskningsfinansiärer, vetenskapliga bibliotek och arkiv den 9.11.2021. Hela forskningssamfundet har haft möjlighet att ta ställning till dokumentet, eftersom såväl organisationer som privatpersoner kunde lämna in kommentarer fram till den 20.12.2021. Rekommendationerna som stöder policyn var öppna för kommentarer 17.1.–7.2.2022.

Den 28.1.2022 ordnades en workshop där man diskuterade vilka risker som är förknippade med förverkligandet av de mål som fastställs i policyn samt hur dessa risker ska klassificeras.

Policyn godkändes på Styrgruppens möte 30.3.2022 (webbnyhet om mötet, på finska). 

Policyn för öppen forskningskultur publicerades 28.4.2022.