Policy för öppen tillgång till forskningspublikationer

Senast uppdaterad 28.6.2024

I policyn för öppen tillgång till forskningspublikationer fastställs principer, mål och åtgärder som det finländska forskarsamfundet kan förbinda sig till och främja i arbetet för att uppnå likvärdig tillgång till forskningsbaserad kunskap. Policyn kan tillämpas inom alla vetenskapsområden och vid olika forskningsorganisationer. Åtgärderna och principerna i policyn stöder organisationernas arbete för att öka öppen tillgång.

Policyn består av strategiska principer samt fyra delpolicyer: Delpolicyn för öppen tillgång till journal- och konferensartiklar publicerades 2019, och delpolicyerna för öppen tillgång till monografier och samlingsverk (2024) samt delpolicyn för öppen tillgång till yrkespublikationer (tidigast 2025) är under arbete. Till helheten hör också Delpolicyn för öppen tillgång till lärdomsprov, som utarbetades i samarbete med expertgruppen för öppen utbildning och publicerades 2024.

I de strategiska principerna fastställs de allmänna villkoren för arbetet för öppen tillgång till forskningspublikationer. Det är principer som är viktiga för forskarsamfundet och som bör följas för att öppenhet ska kunna uppnås. Målen som anges i delpolicyerna är mer tidsbundna och inbegriper konkreta åtgärder. 

Tidslinje för policyarbetet

Utarbetandet av policyn inleddes år 2018 av den dåvarande Nationella strategigruppen för öppen vetenskap (numera Nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning), och i maj 2019 gick medlemmar i expertgruppen för öppen tillgång till publikationer med i arbetet.

Policyns inledning och principer samt delpolicyn för öppen tillgång till journal- och konferensartiklar var öppna för kommentarer 28.1–26.2.2019 samt 10.5–7.6.2019. Helheten godkändes vid styrgruppens möte den 31 oktober 2019. Delpolicyn för öppen tillgång till samlingsverk och monografier var öppen för 7.2–18.3.2022, och en andra kommentarrunda är planerad för hösten 2024.

Arbetet med delpolicyn för öppen tillgång till lärdomsprov inleddes 2022 i samarbete med expertgruppen för öppen utbildning. Delpolicyn var öppen för kommentarer 18.9–3.11.2023 och godkändes vid styrgruppens möte 5 februari 2024.

Inkomna kommentarer: