Referensarkitektur för öppen vetenskap och forskning 2024–2030

Senast uppdaterad 13.5.2024

Referensarkitekturen ger en helhetsbild av den nationella målbilden för öppen vetenskap och forskning 2030 samt utvärderar helhetens nuläge. 

Referensarkitekturen har utarbetats i en arbetsgrupp som verkat inom en nationella samordningen av öppen vetenskap och forskning (AVOTT) samt i smågrupper 2021–2023. Arbetet inleddespå initiativ av styrgruppen för öppen vetenskap och forskning samt undervisnings- och kulturministeriet. Referensarkitekturen godkändes på styrgruppens möte 13.12.2023.

Referensarkitekturen baserar sig på de mål som presenteras i Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025 samt på nationell policy och där fastställda mål och åtgärder. Utöver dessa har man beaktat centrala internationella policyer och nationella besläktade arkitekturer.

Referensarkitekturens syfte

Referensarkitekturen är av rekommenderande karaktär. Den kan användas för styrning av en organisation, en organisations arkitektur eller andra projekt, eftersom den erbjuder en gemensam grund samt ett konceptuellt ramverk för att underlätta utformning och implemenering av utvecklingsprojekt. Utifrån arkitekturen rekommenderas följande åtgärder:

  • Tillräcklig kompetens och utbildning inom den öppna vetenskapens och forskningens delområden bör säkerställas.
  • Resursbehoven gällande öppen vetenskap och öppen utbildning bör systematiskt beaktas i finansieringsmodeller.
  • Juridisk och operativ interoperabilitet mellan forskningssamfundets organisationer bör säkerställas, liksom nödvändig juridisk kompetens och interoperabilitet mellan processer på alla nivåer.
  • Artificiell intelligens bör beaktas i utvecklingen av öppen vetenskap och forskning. Detta omfattar till exempel AI-modellernas öppenhet och ansvarsfull användning av AI inom öppen vetenskap och forskning.
  • Arkitekturens underhåll, användning och interoperabilitet bör säkerställas, och dess internationella interoperabilitet bör främjas, särskilt på EU-nivå.

Läs mera

Kuvat: TSV