Internationella initiativ

Senast uppdaterad 18.12.2023

CoARA

I juni 2022 publicerade Science Europe, som representerar europeiska forskningsfinansiärer, överenskommelsen Agreement on Reforming Research Assessment om ny praxis för ansvarsfull forskningsutvärdering. Avtalet har tillkommit genom internationellt samarbete på initiativ av EU-kommissionen. Verkställandet drivs av Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), en koalition av organisationer som undertecknat överenskommelsen, bland dem många finländska högskolor och forskningsorganisationer. Fokus är på åtgärder som främjar mångsidighet, öppenhet och icke-diskriminering, och syftet är att stärka forskningens kvalitet och genomslagskraft. Organisationer kan bekanta sig med och underteckna överenskommelsen på CoARAs webbplats.

UNESCO:s rekommendation för öppen vetenskap

UNESCO:s rekommendation för öppen vetenskap och forskning är ett mångfasetterat dokument som definierar öppen vetenskap och delar in fältet under fyra rubriker: 1) öppen forskningsbaserad information, 2) infrastrukturer för öppen vetenskap, 3) öppen växelverkan med samhälleliga aktörer och 4) öppen dialog med andra kunskapssystem. Medlemsstaterna kunde kommentera ett utkast till rekommendationen i november 2020, varefter medlemsstaterna diskuterade en bearbetad version i maj 2021. Alla UNESCO:s medlemsstater har godkänt rekommendationen.

Helsingfors-initiativet för flerspråkighet

Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation uppmuntrar till en anda där man uppskattar flerspråkig vetenskapskommunikation och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer på alla språk – initiativet stöder fungerande vetenskaplig växelverkan mellan forskare, medborgare och beslutsfattare. En av drivkrafterna är att förbättra den flerspråkiga, lokalt viktiga forskningens ställning i finansierings- och utvärderingssystem. Initiativet publicerades 2019, och sedan dess har det undertecknats av hundratals organisationer och sakkunniga från över 70 länder. Det togs fram av Vetenskapliga samfundens delegation, Delegationen för informationsspridning, Förbundet för vetenskapspublicering i Finland, Universities Norway och ENRESSH, European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities.

UNESCO:s rekommendation om öppna lärresurser

Internationellt sett är UNESCO:s rekommendation (2019) en av de viktigaste riktlinjerna gällande öppna lärresurser. Rekommendationen är riktad till stater, men de föreslagna åtgärderna påverkar indirekt också organisationer och enskilda lärare och lärande. I rekommendationen betonas fem mål:
1.    Att bygga upp kapacitet
2.    Att utveckla stödjande policyer
3.    Att uppmuntra till inklusivitet och jämlikhet
4.    Att främja ekonomisk hållbarhet
5.    Att främja internationellt samarbete

Plan S

Plan S inleddes i september 2018 och driver öppen tillgång till forskningspublikationer. Bakom projektet står cOAlition S, ett internationellt nätverk för forskningsfinansiärer. Plan S kräver att alla forskningspublikationer som härrör från forskning som fått finansiering från en cOAlition S-medlem från och med 2021 publiceras i kanaler som möjliggör öppen tillgång.

EU-kommissionen och forskningsdata

EU-kommissionen uppmanar forskare att publicera också sina forskningsdata. I Horizon2020-programmet inleddes en pilot där man till och med förutsätter publicering av forskningsdata. I och med uppdateringen av Horizon2020:s arbetsprogram från åren 2016–17 utvidgades piloten till att gälla alla programmets tematiska områden. Forskningsmaterial publiceras lämpligen repositorier, som man kan hitta med hjälp av tjänsten re3data. Europeiska forskningsrådet (ERC) har från början ställt sig bakom Open Access-principerna. I sina anvisningar har ERC beaktat också forskningsmaterial och rekommenderar delning alltid när det är möjligt.

DORA-deklarationen

DORA (The Declaration on Research Assessment) svarar på behovet att förbättra forskningsutvärdering. Deklarationen tillkom 2012 i San Francisco under föreningen American Society for Cell Biologys årsmöte. DORA-deklarationen har blivit ett globalt projekt som inbegriper alla forskningsdiscipliner och involverade parter, t.ex. finansiärer, utgivare, vetenskapliga samfund, forskningsorganisationer och forskare