Kansainvälisiä kannanottoja

Viimeksi päivitetty 18.3.2024

Näille sivuille kerätään merkittäviä avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen vaikuttavia kansainvälisiä linjauksia.

CoARA

Heinäkuussa 2022 eurooppalaisia tutkimusrahoittajia edustava Science Europe julkaisi Agreement on Reforming Research Assessment -sopimuksen, joka määrittää uusia tutkimuksenarvioinnin käytäntöjä. Sopimus on syntynyt Euroopan komission käynnistämän kansainvälisen yhteistyön tuloksena. Sopimuksen toimeenpanoa edistää allekirjoittajien muodostama yhteenliittymä Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). Myös monet suomalaiset korkeakoulutus- ja tutkimusorganisaatiot ovat olleet mukana sopimuksen valmistelussa. Sopimuksen keskiössä ovat tutkimustyön ja sen arvioinnin moninaisuutta, avoimuutta ja syrjimättömyyttä edistävät toimet, jotka vahvistavat tieteen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Organisaatiot voivat tutustua sopimukseen ja allekirjoittaa sen CoARAn verkkosivuilla.

UNESCOn avoimen tieteen suositus

UNESCOn marraskuussa 2021 hyväksytty avoimen tieteen suositus on monitahoinen dokumentti, joka muodostaa avoimelle tieteelle yhteisen määritelmän sekä jaottelee avoimen tieteen kentän neljän otsikon alle: 1) avoimeen tutkimustietoon, 2) avoimen tieteen infrastruktuureihin, 3) avoimeen vuorovaikutukseen yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja 4) avoimeen vuoropuheluun muiden tietojärjestelmien kanssa. Suositusluonnos oli jäsenvaltioiden kommentoitavana marraskuussa 2020, jonka jälkeen kommenttien perusteella muokattua luonnosta käsiteltiin vielä jäsenmaiden kokouksessa toukokuussa 2021. Kaikki UNESCOn jäsenmaat ovat hyväksyneet suosituksen.

Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloite

Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloite pyrkii kannustamaan globaalia tiedeyhteisöä omaksumaan ilmapiirin, jossa arvostetaan monikielistä tiedeviestintää ja avointa pääsyä tieteellisiin julkaisuihin kaikilla kielillä. Aloite tukee osallistavaa ja toimivaa tutkijoiden, kansalaisten ja päätöksentekijöiden välistä tieteellistä vuorovaikutusta. Samalla yksi aloitteen motiiveista on edistää monikielisen, paikallisesti tärkeän tutkimuksen asemaa rahoitus- ja arviointijärjestelmissä. Aloite julkaistiin vuonna 2019, ja sen ovat sittemmin allekirjoittaneet sadat organisaatiot ja asiantuntijat yli 70 maasta. Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloitteen ovat valmistaneet Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK), Suomen tiedekustantajien liitto, Universities Norway (UHR) ja COST-toimi "European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities" (ENRESSH).

UNESCOn suositus avoimista oppimateriaaleista

UNESCOn suositus avoimista oppimateriaaleista (2019) on kansainvälisesti tärkeimpiä avoimia oppimateriaaleja käsitteleviä linjauksia. Suositus on osoitettu valtioille, mutta siinä ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat välillisesti myös organisaatioihin ja yksittäisiin opettajiin ja oppijoihin. Suosituksessa painotetaan viittä päämäärää:

  1. Valmiuksien lisääminen
  2. Tukikäytäntöjen kehittäminen
  3. Laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen
  4. Taloudellisen kestävyyden edistäminen
  5. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen

Plan S

Plan S on syyskuussa 2018 alkanut hanke, joka edistää tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta. Hankkeen takana on cOAlition S, kansainvälinen tutkimusrahoittajien verkosto. Plan S -hanke vaatii, että 2021 alkaen cOAlition S -jäseniltä rahoitusta saaneista tutkimuksista tehdyt tutkimusjulkaisut julkaistaan avoimen saatavuuden mahdollistavissa julkaisukanavissa.

Euroopan komissio ja tutkimusdata

Euroopan komissio rohkaisee tutkijoita julkaisemaan myös tutkimukseen liittyvän datan. Sen rahoittamassa Horizon2020-ohjelmassa aloitetiin erillinen pilotti, jossa jopa velvoitetaan myös tutkimusdatan julkaisuun. Horizon2020:n vuosien 2016-17 työohjelman päivityksen myötä pilotti laajenee kattamaan kaikki Horizon2020:n temaattiset alueet, jolloin tutkimusdata on oletusarvoisesti avointa. Tutkimusaineistoja voi parhaiten julkaista data-arkistoissa, joita voi löytää esimerkiksi  re3data-palvelun kautta. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on alusta asti vahvasti asettunut Open Access-periaatteiden taakse. Ohjeissaan Euroopan tutkimusneuvosto on ottanut huomioon myös tutkimusaineistot ja suosittelee niiden jakamista aina kun se on mahdollista.

DORA-julistus

Tutkimuksen arviointia koskeva DORA-julistus (The Declaration on Research Assessment) vastaa tarpeeseen parantaa tapoja, joilla tutkimusta arvioidaan. Julistus syntyi 2012 San Fransiscossa, the American Society for Cell Biology -yhdistyksen vuosikokouksessa. DORA-julistuksesta on tullut maailmanlaajuinen hanke, joka kattaa kaikki tutkimusalat ja asianosaiset, kuten rahoittajat, julkaisijat, tieteelliset seurat, tutkimusorganisaatiot ja tutkijat.