Tieteelliset seurat avoimen tieteen edistäjinä

16.6.2021
Viisi palavaa hehkulamppua roikkuu sinistä taustaa vasten

Kevään 2021 kyselyn tuloksissa näkyy tieteellisten seurojen aktiivinen ote avoimen tieteen saralla.

Tieteelliset seurat ovat keskeisessä asemassa niin suomalaisen tutkimusyhteisön kokoajina kuin kotimaisen tiedekustantamisen edistäjinä. Seuroilla on myös tärkeä rooli avoimen tieteen kehitystyössä. Tämän puitteissa avoimen tieteen koordinaatio toteutti keväällä 2021 tieteellisille seuroille suunnatun kyselyn, jossa kysyttiin seurojen suhteesta avoimeen tieteeseen sekä periaatteellisella tasolla että toiminnan tasolla.

Kysely lähetettiin kaikille TSV:n jäsenseuroille, ja vastauksia tuli 26 seuralta. Suurin osa vastanneista edusti humanistisia tieteitä ja yhteiskuntatieteitä, mutta myös luonnontieteet, lääke- ja terveystieteet ja tekniikka olivat edustettuna, kuten myös kaikkia tieteenaloja edustavat seurat.

"Avoin tiede on tätä päivää ja tulevaisuutta"

Suurin osa vastanneista kertoo kyselyssä, että heillä on hyvin tai jokseenkin hyvin tietoa ja osaamista avoimen tieteen kysymyksistä. Lähes kaikki, eli 24 seuraa, pitävät avointa tiedettä tärkeänä sekä seuran toiminnassa että tieteellisen ja yhteiskunnallisen hyödyn näkökulmasta. Kuten yksi seura toteaa: "Tieteellisen tiedon avoin saatavuus edistää seuran missiota ja edistää ratkaisevasti seuran toiminnan vaikuttavuutta."

Niin tiedeyhteisö kuin kansalaisyhteiskunta mainitaan avoimen tieteen vaikuttimina. Avoin tiede on "tutkimusyhteisön yhteinen tehtävä, tieteen itseisarvo", ja tämä periaatteellinen taso tarkentuu tutkimustulosten saavutettavuuteen, aineistojen uudelleenkäyttöön sekä tutkimuksen luotettavuuteen ja vaikuttavuuteen. Vastanneet pitävät myös avointa tiedettä keskeisenä tapana edistää tutkitun tiedon käyttöä sekä päätöksenteossa että yritysmaailmassa.

Tämän valossa onkin mielenkiintoista, että enemmistö vastanneista ei ole allekirjoittanut avoimen tieteen julistusta. Ne, jotka ovat allekirjoittaneet tai harkinneet allekirjoittamista, perustelevat valintaansa avoimuuden periaatteiden tukemisella, mutta sama tuki näkyy siis muissakin seuroissa. Useimmiten seurat eivät ole allekirjoittaneet julistusta, koska eivät tienneet mahdollisuudesta allekirjoittaa sitä, ja myös yhteisen kannan muodostamisen vaikeus mainitaan. Yksi vastaaja muistuttaa, että jäsenet työskentelevät tyypillisesti julistuksen allekirjoittaneissa tutkimusorganisaatioissa.

Asiantuntijuus toiminnassa

Avoin tiede näkyy seurojen toiminnassa varsinkin julkaisemisen kautta. Suurin osa vastanneista julkaisee raportteja, vertaisarvioituja lehtiä ja muita julkaisuja sekä kokonaisia julkaisusarjoja joko välittömästi avoimena tai embargolla. Julkaisemisen lisäksi tutkimustuloksia pyritään jakamaan avoimesti mahdollisimman suurelle yleisölle erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa. Maininnan sai myös vanhojen julkaisujen digitointi, avoimet tietovarannot ja kansalaistiede.

Tieteelliset seurat osallistuvat kansalliseen avoimen tieteen kehittämistyöhön, erityisesti erilaisissa asiantuntijarooleissa. Seurat ovat mukana työryhmissä, antavat lausuntoja ja kommentoivat kansallisia linjauksia ja muita avoimen tieteen dokumentteja. Lisäksi seurat osallistuvat journal.fi-alustan kehittämiseen ja edistävät muuta avointa julkaisemista sekä tutkimusaineistojen avoimuutta.

Haasteena resurssit

Tieteelliset seurat siis tukevat avoimen tieteen periaatteita ja edistävät avointa tiedettä, mutta ne joutuvat myös kamppailemaan avoimen tieteen haasteiden kanssa. Keskiössä on avoimeen julkaisemiseen liittyvät kysymykset: "Laadukkaan julkaisemisen tuottaminen vaatii resursseja, jotka ovat jatkuvasti jo nyt supistuneet avustusten ja tukirahoituksen jatkuvan leikkaamisen myötä."

Vertaisarvioituja julkaisuja tuotetaan pienellä budjetilla, pitkälti vapaaehtoistyönä. Seurat kantavat huolta jäsenmäärien ja jäsenmaksujen vähenemisestä avoimen julkaisemisen myötä. Julkaisutoiminnan rahoitukseen kaivataan jatkuvuutta, jotta resursseja olisi muuhunkin kuin toiminnan ylläpitoon, varsinkin kuin joidenkin tutkimusalojen käytännöt muuttuvat, ja tutkimustuloksia julkaistaan enenevässä määrin kansainvälisissä julkaisuissa, jotka ovat maksumuurien takana.

Julkaisemiseen liittyy myös verkkoresurssien pitäminen ajan tasalla sekä tutkimusaineistojen hallinnoinnin prosessit, eli lehden velvollisuus tarkistaa esimerkiksi erilaiset käyttöluvat. Avoimuuden periaatteet, käytännöt ja tekniset prosessit vaativat niin osaamista kuin jalkauttamista.

Yhteistyö kehityksessä

Yleisesti ottaen avoin tiede yhdistetään siis vahvasti avoimeen julkaisemiseen. Tämä näkyi jo TSV:n vuonna 2018 toteuttamassa kyselyssä Tieteelliset seurat Suomessa, jonka avulla selvitettiin TSV:n jäsenseurojen toimintaa laajemmin. Painopiste selittyy osittain vanhemman kyselyn julkaisukeskeisyydellä, ja julkaiseminen on jälleen ajankohtainen, koska ratkaisumallit kotimaisten tieteellisten kausijulkaisujen avoimen saatavuuden mahdollistamiseksi ovat vielä kommentoitavina ja työn alla.

Kevään 2021 kyselyssä ja sitä esittelevässä webinaarissa nousseiden ideoiden perusteella Avoimen tieteen koordinaatio jatkaa seurayhteistyön vahvistamista ja kehittämistä syksyllä. 

Teksti: Hanna Lahdenperä, Avoimen tieteen koordinaatio
Kuva: Pexels/Rodolfo Clix

Lue lisää

Sinua saattaisi kiinnostaa myös