Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus julkaistu

23.8.2022
Ilmapalloja

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus on julkaistu kokonaisuudessaan. Uutta linjauksessa on avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaus.

Linjauksen on luonnostellut Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän alaisuudessa toiminut työryhmä, jossa ovat olleet edustettuina esimerkiksi SYL, Tieteentekijöiden liitto ja OAJ. Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaus oli julkisesti kommentoitavana 7.2.–18.3.2022. Osalinjaus hyväksyttiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kokouksessa 31.5.2022.

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen päämääräksi on Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa määritelty, että avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen sekä muut avoimet opetuskäytännöt ovat osa korkeakoulutuksen arkea ja mahdollistavat jatkuvan oppimisen. Linjauksen ideana on edistää oppimisen avoimuutta: enemmän ja joustavammin oppimismahdollisuuksia laajemmille yleisöille ja oppijoiden tarpeisiin sovitettuna. Linjaukseen sisältyvät oppimisen avaamisen reunaehtoina toimivat periaatteet, oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjaus ja avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaus. Molemmat osalinjaukset sisältävät kolme tavoitetta ja näitä tukevia toimenpiteitä.

Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt

Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksessa keskitytään käytäntöihin, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa. Osalinjauksen ensimmäisenä tavoitteena on, että korkeakoulut hyödyntävät avoimia oppimis- ja opetuskäytäntöjä ja tukevat opetuksen ja oppimisen yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja jakamista. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat esimerkiksi avoimen oppimisen edistämisen näkyminen korkeakoulujen meritoitumiskäytännöissä ja avoimuutta mahdollistavien oppimisalustojen ja -ympäristöjen suosiminen. Lisäksi ajatuksena on lisätä yhteistyötä opetuksen järjestäjien välillä esimerkiksi mahdollistamalla opetukseen liittyvän osaamisen avoimempaa jakamista.

Osalinjauksen toisena tavoitteena on tarjota oppijoille mahdollisuuksia ja tukea avoimeen oppimiseen. Ajatuksena on lisätä oppimisen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä antaa oppijoille keinoja joustavampien oppimispolkujen suunnitteluun. Keinoja oppimisen joustavuuden toteuttamiseen ovat esimerkiksi oppimisprosessista syntyvän omadatan tarjoaminen oppijoille ja epämuodollisemmista lähteistä saadun osaamisen monipuolinen tunnustaminen osaksi tutkintoa. Lisäksi toisen tavoitteen pyrkimyksenä on osallistaa oppijoita avoimen oppimisen kehittämiseen ja tarjota heille mahdollisuuksia ja osaamista omien oppimistuotosten avoimeen jakamiseen.

Osalinjauksen kolmantena tavoitteena on tehdä avoimesta oppimisesta merkittävä osa korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Ajatuksena on tarjota enemmän kaikille avointa lähi- ja etäopetusta sekä mahdollisuuksia saada näiden suorittamisesta esimerkiksi avoimia osaamismerkkejä. Lisäksi pyrkimyksenä on lisätä koko yhteiskunnan tiedeosaamista tiedeviestinnän ja tiedekasvatuksen avulla sekä tarjota oppimisprosesseista syntyvää anonymisoitua oppimisanalytiikkadataa kaikkien toimijoiden hyödynnettäväksi.

Kuva: Adi GoldsteinUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös