Kommentera öppen tillgång till lärdomsprov

18.9.2023
Ett glas med färgpennor i olika färger mot en grå bakgrund.

Utkastet till en delpolicy för att främja öppen tillgång till lärdomsprov är öppet för kommentarer 18.9.–3.11.2023.

Utkastet till delpolicy preciserar och konkretiserar de strategiska målen för öppen tillgång till publikationer samt öppen utbildning och öppna lärresurser som anges i Deklarationen för öppen vetenskap och forskning: “alla nya vetenskapliga publikationer finns omedelbart öppet tillgängliga” samt “utarbetandet, användningen och en gemensam utveckling av öppna läromedel och andra öppna undervisningspraxis utgör en del av högskolornas vardag och möjliggör kontinuerligt lärande”.

Hela forskningssamfundet kan kommentera utkastet 18.9.–3.11.2023. Kommentarerna samlas i med hjälp av ett webbformulär

Policyutkastet finns på  finns på tre språk:

I den öppna vetenskapens anda publiceras alla med namn försedda kommentarer. Anonyma kommentarer varken beaktas eller publiceras.

Begäran om kommentarer har skickats till högskolor, studentorganisationer, forskningsinstitut, vetenskapliga sällskap, forsknings- och vetenskapsfinansiärer, vetenskapliga bibliotek och arkiv. Dessutom kan hela högskole- och forskningssamfundet ge sina synpunkter, och man kan kommentera antingen som organisation eller individ.

Utkastet till en delpolicy för öppen tillgång till lärdomsprov har tagits fram av arbetsgrupper under expertgrupperna i Öppen tillgång och Öppen utbildning tillsammans med den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning. Denna delpolicy utgör en sammanhängande helhet med delpolicyn för öppen tillgång till journal- och konferensartiklar som publicerades 2019. Den beaktar också, i tillämpliga fall, de principer som fastställs i den nationella policyn för öppen utbildning och öppna lärresurser.

När kommentarsprocessen är klar kommer arbetsgruppen att bearbeta utkastet i samarbete med den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning. Målet är att godkänna policyn i början av 2024.

Parallellt med delpolicyn är det möjligt att också kommentera två rekommendationer gällande öppen utbildning (på finska).

Bild: Nick Fewings / Unsplash

Du kan också vara intresserad av