Usein kysytyt kysymykset

Viimeksi päivitetty 5.1.2023

Tänne kokoamme usein kysyttyjä kysymyksiä avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta.

Avoin tiede ja tutkimus yleensä

Mitä on avoin tiede?

Avoin tiede on kattotermi liikkeelle, joka pyrkii edistämään avoimia toimintamalleja tieteessä ja tutkimuksessa. Avoin tiede on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tiedettä, tutkimusta ja tieteen sekä tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Palaa sivun alkuun

Miten avoimuus liittyy tieteeseen ja tutkimukseen?

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Se demokratisoi tiedettä

 • antamalla aiempaa laajemmalle joukolle tutkijoita mahdollisuuden tehdä tutkimusta
 • varmistamalla päätöksentekijöille ja kansalaisille pääsyn tutkittuun tietoon
 • tarjoamalla muillekin kuin tutkijoille tilaisuuksia osallistua tutkitun tiedon tuottamiseen (ns. kansalaistiede).

Palaa sivun alkuun

Eikö tiede ja tutkimus ole ollut aina avointa?

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toki aina olleet osa vastuullista tiedettä ja tutkimusta ja sen keskeisiä arvoja. Toisaalta tietyt tieteelliset nykykäytännöt ovat ristiriidassa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden kanssa. Esimerkiksi tutkimustulosten julkaiseminen pääosin vain vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä voi edistää tutkijan uraa, vaikka vain harvalla on pääsy näihin julkaisuihin.

Palaa sivun alkuun

Mitä tieteen ja tutkimuksen avoimuus tarkoittaa käytännössä?

Keskeisenä tavoitteena on tutkimustuotosten mahdollisimman avoin saatavuus. Avoin saatavuus varmistetaan antamalla tuotoksille avoimuutta tukeva lisenssi. Tutkimustuotoksiin kuuluvat esimerkiksi

 • tutkimusaineistot
 • tutkimuksessa käytetyt menetelmät
 • tutkimusjulkaisut (esimerkiksi artikkelit ja monografiat) ja muut tutkimustuloksia esittelevät materiaalit
 • tutkimustuloksia laajemmalle yleisölle avaavat materiaalit, kuten oppimateriaalit.

Avoin tiede ja tutkimus ei kuitenkaan pyri vain tutkimustuotosten avoimeen saatavuuteen, vaan koko tutkimuskulttuurin muutosprosessiin. Tieteen ja tutkimukseen avaaminen saattaa merkitä esimerkiksi avoimempaa ja läpinäkyvämpää tutkimuksen arviointia tai muun yhteiskunnan osallistamista tutkimuksen tekoon kansalaistieteessä tai yritysyhteistyössä. Keskustelu siitä, mitä avoin tiede ja tutkimus kattaa, on jatkuvassa kehityksessä. 

Palaa sivun alkuun

Mitkä ovat keskeisiä avoimen tieteen ja tutkimuksen dokumentteja?

Keskeisiä avoimen tieteen dokumentteja on koottu tänne

Palaa sivun alkuun

Mikä on avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisten dokumenttien keskinäinen suhde?

Avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiossa syntyy kolmentasoisia julkaisuja:

 1. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus linjaa kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen vision ja mission sekä kansalliset päämäärät avoimuuden neljälle osa-alueelle. Tutkimusyhteisön organisaatiot ja muut jäsenet voivat sitoutua allekirjoituksellaan julistuksen visioon ja missioon sekä kansallisten päämäärien edistämiseen.
   
 2. Julistuksen päämääriä täsmentävät kansalliset linjaukset, joita laaditaan yksi jokaiselle neljästä avoimuuden osa-alueesta. Linjaukset sisältävät koko linjaukselle yhteisiä periaatteita ja tarkempiin osa-alueisiin keskittyviä osalinjauksia. Periaatteet sanoittavat tärkeitä reunaehtoja, jotka on otettava huomioon, kun edistetään avoimuuden kansallisia päämääriä. Osalinjaukset taas sisältävät konkreettisia tavoitteita ja tavoitteita tukevia toimenpiteitä.
   
 3. Linjausten yksityiskohtia tarkentamaan ja niiden täytäntöönpanoa helpottamaan voidaan laatia kansallisia suosituksia.

Palaa sivun alkuun

Avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-alueet

Mitä temaattisia alueita avoimeen tieteeseen sisältyy?

Avoin tiede on laaja aihe, johon sisältyy useita osa-alueita. Avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiossa avoin tiede on jaoteltu neljään alueeseen:

 • Toimintakulttuurin avoimuus
 • Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoin saatavuus
 • Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus
 • Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus

Palaa sivun alkuun

Mitä on toimintakulttuurin avoimuus?

Yhteiskunnalliset muutokset ja digitaalinen kehitys ovat luoneet painetta tieteellisten käytänteiden muutokselle. Toimintakulttuurin avoimuuden edistäminen tarkoittaa esimerkiksi avoimen tieteen ja tutkimuksen eteen tehdyn työn arvostamista ja mahdollistamista. 

Tiedeyhteisön avoimuudesta käydyissä keskusteluissa pohditaan muun muassa:

 • tutkijan meritoitumiseen ja tutkimuksen arviointiin liittyviä vastuullisia käytäntöjä
 • avoimen tieteen ja tutkimuksen tarvitsemia palveluita 
 • osallistavan kansalaistieteen luomia mahdollisuuksia ja haasteita.

Palaa sivun alkuun

Mitä on tutkimusaineistojen avoin saatavuus?

Tutkimusaineiston (data) avoimuus lisää tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta ja toistettavuutta. Samaa dataa on usein myös mahdollista käyttää eri tutkimuksissa eri tavoin. 

Tutkimusaineisto on avointa silloin, kun sitä voidaan vapaasti:

 • käyttää,
 • uudelleenkäyttää ja
 • jakaa.

Tarvittaessa voidaan vaatia lähteen mainintaa ja aineiston jakamista vain samalla lisenssillä.

Aineistojen avoin saatavuus ei kuitenkaan edellytä, että aineisto on täysin avointa. Aineistot on esimerkiksi mahdollista tallentaa tietoturvallisiin data-arkistoihin (repositorio) niin, että niiden uudelleenkäyttö edellyttää tutkimuslupaa. 

Henkilötietoja sisältävän tai sensitiivisen datan vastuullinen käsittely edellyttävät tutkijalta niin lainsäädännön kuin hyvän tutkimusetiikan noudattamista. Tällaisissa tapauksissa on usein kuitenkin mahdollista avata tutkimusaineiston kuvailutiedot eli metadata.

Tutkimusaineiston avoimen saatavuuden mahdollistuminen edellyttää tutkijalta aineiston suunnitelmallista ja hyvää hallintaa tutkimusprosessin alusta lähtien esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelmaa avuksi käyttäen. Kansainväliset FAIR-periaatteet on luotu ohjaamaan tutkimusaineistojen tuottamista. Periaatteiden tavoitteena on tehdä tutkimusaineistosta: 

 • löydettävää (Findable), 
 • saavutettavaa (Accessible), 
 • yhteentoimivaa (Interoperable)
 • uudelleenkäytettävää (Re-usable)

Palaa sivun alkuun

Mitä on tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus?

Tutkimusjulkaisujen avoimella saatavuudella (myös avoin julkaiseminen, eng. open access) tarkoitetaan sitä, että tutkimusjulkaisut ovat luettavissa internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kautta tutkimuksen lopputulokset saadaan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monen käyttäjän ulottuville.

Palaa sivun alkuun

Mitä on oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus?

Oppimisen avoimuudella tai avoimella oppimisella (eng. Open Education) tarkoitetaan oppimaan pääsyn ja osallistumisen laajentamista kaikille. Avoimessa oppimisessa madalletaan oppimisen esteitä ja lisätään sen saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. 

Avoin oppiminen

 • tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen
 • monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia
 • yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä.

Keskeisiä käsitteitä avoimessa oppimisessa ovat avoimet oppimateriaalit (Open Educational Resources) ja avoimet oppimis- ja opetuskäytänteet (Open Educational Practices).

Avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan minkä tahansa muotoisia ja millä tahansa välineellä käytettäviä opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaaleja, jotka on

 • vapautettu yleiseen käyttöön (Public Domain) tai
 • lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden päästä materiaaliin käsiksi maksutta, käyttää ja soveltaa sitä uusissa yhteyksissä, muokata sitä ja jakaa eteenpäin.

Avoimilla oppimis- ja  opetuskäytännöillä tarkoitetaan käytänteitä, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa. Tällaisia käytänteitä ovat esimerkiksi:

 • vertaisoppiminen ja opetuksen kehittäminen opiskelijoiden, tutkijoiden ja opetushenkilökunnan ja muun yhteiskunnan välillä
 • opiskelijoiden osallistaminen oppimispolkujensa suunnitteluun ml. oppilaitoksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • opetustarjonnan avaaminen laajalle yleisölle (esim. MOOC-kurssit)
 • opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien aineistojen jakaminen ja jatkohyödyntäminen (esim. opetussuunnitelmat, arviointimenetelmät, ohjeistukset, kokemukset opettamisen toteutuksesta ja oppimisesta)
 • avointen oppimateriaalien käyttö, jatkokehitys ja yhteiskehittely (esim. videot, podcastit, kirjalliset materiaalit).

Palaa sivun alkuun

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen

Miksi avointa tiedettä ja tutkimusta edistetään?

Avoimen tieteen ja tutkimuksen hyödyiksi katsotaan muun muassa: 

 • resurssien jakaminen nopeuttaa tieteen kehitystä 
 • tutkimustuotosten avoin saatavuus lisää tutkijoiden välistä globaalia yhdenvertaisuutta
 • tutkimuskäytäntöjen läpinäkyvyys parantaa tutkimuksen laatua toistettavuutta
 • tutkimustulosten parempi saavutettavuus lisää niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • tehtyyn tutkimustyöhön viitataan mahdollisesti enemmän
 • erityisesti julkista tutkimusrahoitusta hyödynnetään tehokkaammin ja demokraattisemmin.

Palaa sivun alkuun

Kuka edistää avointa tiedettä ja tutkimusta?

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen on koko tutkimusyhteisön asia niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Suomalaisen tieteellisen tutkimusyhteisön muodostavat:

 • yksittäiset suomalaiset ja ulkomaiset tutkijat ja tohtorikoulutettavat, jotka ovat affilioituneet suomalaisiin tutkimusorganisaatioihin, sekä apurahatutkijat, jotka ovat affilioituneet suomalaisiin tutkimusorganisaatioihin tai joiden työtä rahoittaa suomalainen tutkimusrahoittaja
 • suomalaiset tutkimusorganisaatiot, kuten Suomen laeissa ja asetuksissa määritellyt yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset, tutkimusryhmineen ja yksittäisine tutkijoineen
 • suomalaiset tutkimusrahoittajat, jotka ovat erikoistuneet rahoittamaan tieteellistä tutkimusta, kuten Suomen Akatemia, Business Finland ja lukuisat yksityiset säätiöt ja rahastot
 • suomalaiset avoimen tieteen infrastruktuuria kehittävät palveluntuottajat, muun muassa CSC
 • suomalaiset tieteelliset seurat
 • suomalaiset tieteelliset akatemiat ja neuvottelukunnat
 • suomalaiset tieteelliset kirjastot ja arkistot
 • suomalaiset tieteelliset kustantajat.

Suomessa avoimen tieteen kansallisesta koordinaatiosta vastaa vuodesta 2018 lähtien Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana.

Palaa sivun alkuun

Mitä minä tutkijana voin tehdä edistääkseni avointa tiedettä ja tutkimusta?

Käytännön toimenpiteitä avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi on runsaasti. 

Yksittäisenä tutkijana voit edistää avointa tiedettä:

1. Tutkimuksen suunnittelussa

 • huomioimalla tutkimusaineistojen mahdollisimman avoimen saatavuuden aineistonhallintasuunnitelmassasi (DMP)
 • harkitsemalla valmiiden aineistojen käyttämistä sen sijaan, että kokoat aineiston itse
 • suunnittelemalla, miten voi tutkimukseen soveltuvasti avata varsinaista tutkimusprosessia esimerkiksi käyttämällä avoimia ympäristöjä ja alustoja
 • suunnittelemalla, miten avata systemaattisen tiedonhankinnankin tuloksia tai prosessia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 • tekemällä julkaisusuunnitelman ja hyödyntämällä organisaatiosi asiantuntijoita erityisesti pohtiessasi avoimen julkaisemisen eri mahdollisuuksia
 • suunnitelemalla hyvissä ajoin akateemista yhteistyötä, tiedeviestintää, kansalaistieteen hyödyntämistä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta

2. Tutkimuksen teossa

 • käyttämällä avoimia tutkimusprosessin kirjaamisen alustoja ja menetelmiä (open notebook, avoimet laboratotiopäiväkirjat jne.)
 • hyödyntämällä avointa lähdekoodia ja avoimia standardeja 
 • hyödyntämällä avointa tutkimusdataa
 • hyödyntämällä kansalaistieteen metodeja tutkimuksenteossa
 • viittaamalla tutkimusjulkaisussa dataan (samaan tapaan kuin kirjallisuuteenkin viitataan)
 • avaamalla tutkimuslaitteiden (ja infrojen) käyttömahdollisuuksia muille tieteentekijöille ja mahdollisuuksien mukaan yrityksille

3. Tutkimuksen tuotosten jakamisessa

 • tutustumalla avoimiin lisensseihin ja hyödyntämällä niitä mahdollistamaan tutkimustuotostesi jatkokäytön
 • julkaisemalla tutkimusartikkelisi avoimissa kanavissa ja/tai rinnakkaistallenteina
 • rinnakkaistallentamalla myös muita kuin vertaisarvioituja tutkimusartikkeleja (raportit, konferenssijulkaisut, kirjoitukset verkkosivuilla...)
 • tallentamalla aineistosi avoimesti saataville arkistoihin (repositorio), mikäli tälle ei ole esimerkiksi lainsäädännöllistä tai tutkimuseettistä estettä
 • julkaisemalla ainakin aineistojen kuvailutiedot esim. kansallisessa FAIR-palvelussa ja rikastamalla kuvailutietoja tutkimuksen edetessä
 • avaamalla myös käytetyt tutkimusmenetelmät
 • jakamalla tekemiäsi oppimateriaalejasi avoimesti Avoimien oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi)
 • hankkimalla tutkimustuotoksille pysyvän tunnisteen
 • huolehtimalla omien tutkimustuotosten kirjatutumisesta organisaation tutkimustietojärjestelmään
 • viestimällä tutkimustuloksista ja -prosesseista esimerkiksi omassa blogissa, vlogeissa tai sosiaalisessa mediassa

4. Tutkimusyhteisön jäsenenä

 • hankkimalla tietoa avoimesta tieteestä koulutuksista, suosituksista ja ohjeistuksista
 • ottamalla vastaan avoimen tieteen puolestapuhujan tehtäviä
 • käyttämällä omassa organisaatiossa tarjolla olevia avoimen tieteen tukipalveluja ja tuomalla esiin palvelutarpeita
 • opastamalla ohjaamiasi opinnäytetöiden ja väitöskirjojen tekijöitä aineistonhallintasuunnitelman tekoon ja muihin avoimen tieteen hyviin käytäntöihin
 • ylläpitämällä aktiivisesti ORCID-tiliäsi ja pitämällä omaa CV:tä huolellisesti yllä noudattaen TENK:n CV-mallia
 • johtamalla tutkimusprojekteja alusta asti suunnitelmallisesti huomioon ottaen vastuullisen avoimen tieteen vaatimukset
 • edistämällä avoimen vertaisarvioinnin käyttöönottoa, jos kuulut jonkin tieteellisen lehden tai vastaavan toimituskuntaan
 • osallistumalla avoimen tieteen keskusteluun ja  kansallisen koordinaation asiantuntija- ja työryhmiin
 • edellyttämällä ja edistämällä avoimuuden huomioimista niissä tutkimusyhteisöissä ja organisaatioissa, joissa toimit.

Yksittäisen tutkijan kohdalla tarjolla oleviin vaihtoehtoihin voi vaikuttaa esimerkiksi tutkimusrahoitus ja oman alan olemassa olevat vaatimukset ja käytännöt. 

Palaa sivun alkuun

 

Auta meitä kehittämään vastauksiamme laittamalle meille palautetta.