Tiedon saatavuus

Viimeksi päivitetty 2.3.2023

Perustavoite:Tutkimusdata ja -julkaisut ovat avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä tietoverkoissa avoimen rajapinnan kautta seuraavin tarkennuksin:

A.Suomalaisen tutkimusjärjestelmän kaikki toimijat jakavat tuottamansa tieteelliset julkaisut ja tutkimusdatan avoimesti tietoverkossa. Avoimuusperiaate koskee myös tutkimusmenetelmiä ja tutkimustulosten tuottamiseen tarvittavia työkaluja, kuten tietokonemalleja.
B.Avoimuus toteutetaan tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen. Tutkimusdata avoimuuteen pyritään aina, kun se on lainsäädännön ja sopimusten puolesta mahdollista. Tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistetaan tutkimuspoikkeuksen suuntaan tämän varmistamiseksi.
C.Tutkimusdatan ja -julkaisujen jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti ja niiden käyttöehdot tuodaan selkeästi esille. Noudatetaan yleisiä, standardimuotoisia lisenssejä (suositus CC BY 4.0. ), jotka ovat koneluettavia. Metatiedot julkaistaan CC0 –lisenssillä.
D.Tutkimusta koskevat sopimukset ja rahoituspäätökset tukevat julkaisujen ja tutkimusdatan avointa saatavuutta.
E.Tutkijalla on mahdollisuus avoimeen julkaisemiseen tieteenalasta tai rahoitustilanteesta riippumatta.
F.Tutkimusorganisaation ja tutkijoiden on huolehdittava siitä, että tutkimusjulkaisu tulee avoimesti saataville. Valinta kultaisen ja vihreän OA:n välillä on tapauskohtaista ja riippuu siitä, missä tulokset julkaistaan. Primaarisen julkaisukanavan valinnan tärkein kriteeri on varmistaa tutkimuksen mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Koska OA:n tiedetään omalta osaltaan lisäävän vaikuttavuutta, tulee ei-avointa julkaisukanavaa käytettäessä huolehtia rinnakkaisesta saatavuudesta avointen julkaisuarkistojen välityksellä. Tutkijoita tuetaan avoimuuden varmistamisessa siten, että saatavuuden edistämiseen liittyvät prosessit ovat yksinkertaisia ja saatavuutta tukevat palvelut helppokäyttöisiä.
G.Tutkimusjulkaisujen sisällöt ja niiden metatiedot ovat tietoverkossa avoimesti saatavilla välittömästi tai mahdollisimman pian niiden ilmestyttyä. EU:n komissio suosittaa avoimuutta viimeistään kuusi kuukautta tai 12 kuukautta (humanistiset ja yhteiskuntatieteet) julkaisun ilmestymisen jälkeen (Commission recommendation of 17.7.2012 on access to and preservation of scientific information).
H.Tutkimusdatan ja -julkaisujen tallentamisessa ja levityksessä hyödynnetään sellaisia infrastruktuureja, jotka mahdollistavat aineistojen pitkäaikaissäilytyksen ja avoimen saatavuuden
I.Tutkimusdata, tutkimusmenetelmät, tutkimusinfrastruktuurit ja -julkaisut kuvaillaan ja dokumentoidaan riittävällä tarkkuudella ja nämä tiedot ovat avoimesti verkossa saatavissa koneluettavassa muodossa.