ROSiE-hanke edistää vastuullista avointa tiedettä suositusten ja käytännön työkalujen avulla

8.8.2023
Hankkeen logo kuvassa, jossa etualalla kukkiva ruusupensas ja taustalla siniset ikkunanpuitteet.

Yksi AVOTTin kansainvälisistä yhteiskuvioista on avointa tiedettä ja tutkimusetiikkaa yhdistävä Responsible Open Science in Europe (ROSiE) -hanke.

Koska avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen edellyttää laajaa kansainvälistä yhteistyötä, on AVOTT jatkuvasti mukana myös kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja hankkeissa, joista ROSiE (Responsible Open Science in Europe, 2021–2024) on yksi.

ROSiE on avointa tiedettä ja tutkimusetiikkaa yhdistävä hanke, jossa kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa käytännön työkaluja vastuullisen avoimen tieteen ja esimerkiksi kansalaistieteen edistämistyöhön. Hankekonsortiossa on mukana 12 organisaatiota kymmenestä eri maasta, ja sitä koordinoi Oslon yliopisto. Suomesta mukana on TSV, josta hankkeen käytännön työhön osallistuu AVOTT. Kolmivuotinen hanke käynnistyi maaliskuussa 2021, ja sen rahoitus tulee EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Hanke pyrkii tunnistamaan ja analysoimaan avoimesta tieteestä aiheutuvia uusia eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä sekä kyseenalaisia käytäntöjä. Tarkoituksena on löytää ja osoittaa nykyisissä linjauksissa mahdollisesti olevia aukkoja ja harmaita alueita.

AVOTT on mukana useammassakin hankkeen yhdeksästä osiosta eli työpaketista, mutta pääpaino on kolmessa avoimen tieteen linjauksiin, hankkeen tuotosten esittelyyn sekä vastuullisen avoimen tieteen oppimateriaaleihin keskittyvissä työpaketeissa. Lisäksi AVOTT osallistuu muun muassa hankkeen viestintään ja yleiseen koordinointiin. Hankkeeseen nimettynä asiantuntijana toimii Elina Koivisto.

Linjauksista käytännön työkaluihin

Vastuullisen avoimen tieteen linjauskehikko -työpaketti 5 on aloittanut työnsä analysoimalla Euroopan maiden (EU:n maat ja muutama Unionin ulkopuolinen maa, kuten Norja) avoimen tieteen linjausten ja suositusten nykytilaa niin kutsuttujen maakorttien (Country Cards) avulla. Maakorttien avulla on helppoa vertailla eri maiden linjauksia ja havaita niiden välisiä eroja.

Suomen maakortti, jossa kaikki tarkastellut avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä tutkimusetiikan kohdat on merkitty kyllä-sarakkeeseen.

Seuraavana vaiheena työpaketissa tuotetaan yhteinen avoimen tieteen linjauskehikko, jonka tarkoituksena on yhdistää ja harmonisoida kansallisia avoimen tieteen ja tutkimusetiikan linjauksia. Työpaketista on tulossa suosituskokonaisuus, joka täydentää ALLEA:n tutkimuseettisiä suosituksia (linkki ALLEAn sivuille, englanniksi) erityisesti avoimen tieteen kysymysten osalta, ja myöhemmin myös tiedealakohtaisia vastuullisen avoimen tieteen suosituksia.

Työpaketti 6 keskittyy uuden sisällön luomisen sijaan kehittämään teknisiä ratkaisuja muiden työpakettien tuotosten esille tuomista varten. Työpaketin tavoitteena on tuottaa käyttäjäystävällinen “Knowledge hub” avoimen tieteen ja tutkimusetiikan kysymysten parissa toimiville ja niistä kiinnostuneille. Hubiin kootaan projektin tuotoksia, kuten tietoa ja työkaluja avoimen tieteen infrastruktuureista sekä tutkimuseettisistä ja avoimeen tieteen juridisista kysymyksistä. Alusta on tällä hetkellä betavaiheessa ja sitä testataan sekä hankekumppanien että eri sidosryhmien toimesta. Knowledge hubin on tarkoitus jäädä toimintaan myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen jäseniä yleiskokouksessa.
ROSiE-hankkeen vuoden 2023 yleiskokous järjestettiin Latviassa. (Kuva: ROSiE)

Työpaketissa 7 tuotetaan suunnattuja tieteenalakohtaisia (bio- ja terveystieteet, luonnontieteet, humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet) vastuullisen avoimen tieteen oppimateriaaleja eri kohderyhmille, kuten opiskelijoille, tutkijoille ja kansalaistieteilijöille.

Materiaaleja on valmiina kaksipäiväiseen kurssiin ja ne sisältävät sekä luettavaa materiaalia että harjoitustehtäviä. Materiaalit tulevat valmistuttuaan avoimesti saataville ROSiEn verkkosivuille. Oppimateriaalit ovat tällä hetkellä kehitysvaiheessa ja niitä testataan erilaisissa ympäristöissä, kuten sidosryhmien työpajoissa ja oikeissa opetustilanteissa. Kokonaisuuteen tulossa myös verkkomateriaaleja, kuten kaikille avoimia verkkokursseja (MOOC).

Kaikki hankkeen tuotokset löytyvät hankkeen nettisivuilta (linkki ROSiEn sivuille, englanniksi)

Lue lisää hankkeesta

Teksti: Elina Koivisto

Kuvat: Tyler Donaghy / Unsplash (muokattu lisäämällä hankkeen logo kuvaan), ROSiE

Sinua saattaisi kiinnostaa myös