ROSiE-projektet utvecklar praktiska verktyg för att främja ansvarsfull öppen vetenskap

8.8.2023
Projektets logotyp på en bild med en rosenbuske i förgrunden och blå fönsterkarmar i bakgrunden.

Ett av AVOTT:s internationella samarbeten är projektet Responsible Open Science in Europe (ROSiE), som kombinerar öppen vetenskap och forskningsetik.

Eftersom främjandet av öppen vetenskap och forskning förutsätter omfattande internationellt samarbete är Samordningen av öppen vetenskap och forskning också kontinuerligt engagerad i internationella samarbetsnätverk och projekt. Ett av dessa är ROSiE, Responsible Open Science in Europe.

ROSiE är ett projekt som kombinerar öppen vetenskap och forskningsetik genom att tillsammans med intressenter utveckla praktiska verktyg för att främja ansvarsfull öppen vetenskap och, till exempel, medborgarforskning. Projektkonsortiet omfattar 12 organisationer från 10 länder och samordnas av Oslo universitet. Den finländska partnern är Vetenskapliga samfundens delegation, och Samordningen deltar i det praktiska arbetet. Det treåriga projektet startade i mars 2021 och finansieras av EU:s Horizon 2020-program.

Projektet vill identifiera och analysera nya etiska och juridiska frågor samt tvivelaktiga metoder som uppstår i samband med öppen vetenskap. Målet är att identifiera och peka på eventuella luckor och gråzoner i befintliga policyer.

Samordningen är involverad i flera av projektets nio delområden, eller arbetspaket, men huvudfokus ligger på de tre arbetspaket som fokuserar på policyer för öppen vetenskap, presentation av projektresultat samt utbildningsmaterial för ansvarsfull öppen vetenskap. Dessutom kommer Samordningen bland annat att bidra till kommunikationen och den allmänna koordineringen av projektet. Elina Koivisto fungerar som sakkunnig i projektet.

Från policyer till praktiska verktyg

Arbetspaketet Policyramverk för ansvarsfull öppen vetenskap har inlett sitt arbete med att analysera det aktuella läget för policyer och rekommendationer för öppen vetenskap i europeiska länder (EU-länder och ett fåtal länder utanför EU, till exempel Norge) genom så kallade Country Cards. Dessa landskort gör det enkelt att jämföra policyer och identifiera skillnader mellan länder.

Finlands landskort, där alla frågor om öppen vetenskap och forskning och forskningsetik som granskats är förkryssade i ja-kolumnen.

Som ett nästa steg ska arbetspaketet ta fram ett gemensamt policyramverk för öppen vetenskap för att sammanföra och harmonisera nationella policyer för öppen vetenskap och forskningsetik. Arbetspaketet ska ta fram en uppsättning rekommendationer som ska komplettera ALLEA:s rekommendationer om forskningsetik (ALLEA, på engelska), särskilt i frågor som rör öppen vetenskap. Senare ska arbetspaketet också ta sig an rekommendationer om ansvarsfull öppen vetenskap för specifika vetenskapliga discipliner.

Arbetspaket 6 i sin tur kommer att fokusera på att utveckla tekniska lösningar för att presentera resultaten från de andra arbetspaketen. Målet är att ta fram ett användarvänligt "kunskapsnav" (knowledge hub) för dem som arbetar med och är intresserade av öppen vetenskap och forskningsetiska frågor. Navet kommer att samla resultaten av projektet, inklusive information och verktyg om infrastrukturer för öppen vetenskap, forskningsetik och juridiska frågor relaterade till öppen vetenskap. Plattformen är för närvarande i betaversion och testas av både projektpartner och intressenter. Kunskapsnavet förväntas vara i drift även efter projektets slut.

Hankkeen jäseniä yleiskokouksessa.
Generalförsamlingen för ROSiE 2023 ägde rum i Lettland (Foto: ROSiE)

Arbetspaket 7 kommer att producera disciplinspecifika (bio- och hälsovetenskap, naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap) utbildningsmaterial inom ansvarsfull öppen vetenskap för olika målgrupper, till exempel studenter, forskare och medborgarforskare.

Det finns material för en tvådagarskurs, och det innehåller både läsmaterial och övningar. När materialet är klart kommer det att göras öppet tillgängligt på ROSiEs webbplats. Läromedlen är för närvarande under utveckling och kommer att testas i olika miljöer, såsom workshops med intressenter och verkliga undervisningssituationer. Onlinematerial, såsom öppna onlinekurser (MOOC), kommer också att ingå.

Alla projektresultat kommer att finnas på projektets webbplats (länk på engelska).

Läs mera om projektet

Teksti: Elina Koivisto

Bilder: Tyler Donaghy / Unsplash (projektets logo tillagd), ROSiE

Du kan också vara intresserad av