Ohjausryhmä vahvisti seurannan indikaattorit 2024

8.6.2023
alt="Kuvituskuva, jonka päällä teksti "AVOTT-ohjausryhmän kokous 29.5.2023".

AVOTT-ohjausryhmä kokoontui pohtimaan muutoksia seuraavaan seurantakierrokseen sekä opinnäytetöiden avoimuuden osalinjausluonnosta.

Kevätkauden viimeisessä kokouksessa suurin keskustelunaihe oli seurannan indikaattorit vuodelle 2024, joita on työstetty asiantuntijatyöpajoissa kevättalven aikana. Asiantuntijatyöpajoissa yhteistyöhön litttyvät indikaattorit sekä julkaisemisen ja tutkimusaineistojen määrälliset indikaattorit olivat herättäneet eniten keskustelua, ja näitä puitiin myös ohjausryhmässä.

Muutoksia on tulossa muun muassa julkaisujen määrällisiin indikaattoreihin ja tiettyjen kysymysten muotoiluihin, ja uusia kysymyksiä tulee edellisen seurantakierroksen jälkeen valmistuneista osalinjauksista ja suosituksista. Seurantamallia toteutetaan lisäämällä yhteistyön indikaattorit kaikille osa-alueille ja määrällisiä indikaattoreita tutkimusaineistojen osa-alueelle.

Ohjausryhmä päätti poistaa hyvien käytäntöjen tapauskuvaukset pisteytyksestä. Vuoden 2022 seurannassa saadut kuvaukset olivat hyvin vaihtelevia, koska tutkimusorganisaatiot ovat eri tasolla avoimen tieteen ja tutkimuksen kehityksessä. Myös yhteistyön indikaattoria, jossa seurataan henkilöstön osallistumista avoimen tieteen organisaatioiden ja verkostojen toimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, pidettiin ongelmallisena, koska verkostot ovat monimuotoisia ja tiedonkeruu vaikeaa. Ehdotukset kuitenkin hyväksyttiin, ja kysymysten tarkkaa muotoilua pohditaan työpajoissa alkuvuodesta 2024.

Muutoksia seurantaan kaikilla osa-alueilla

Toimintakulttuurin osa-alueella uudet indikaattorit perustuvat keväällä 2022 julkaistuihin toimintakulttuurin linjaukseen sekä kansalaistieteen ja yritysyhteistyön suosituksiin.

Avoimen julkaisemisen puolella muutokset koskevat rinnakkaistallentamista – indikaattoreita tarkennetaan niin, että artikkeleita, jotka lasketaan julkaistuksi avoimessa kanavassa tai hybridikanavassa, ei huomioida rinnakkaistallennuksen tarkastelussa. Kysymyspatteristoon lisätään myös organisaatioiden tuki avoimen julkaisemisen lisenssivalintaan.

Tutkimusaineistojen avoimuuden seurantaan lisätään määrällisiä indikaattoreita metatiedoista, tutkimusinfrastruktuurien käyttöpolitiikkojen näkyvyydestä tutkimustietovarannossa sekä datatukihenkilöiden määrästä. Kesäpäivillä julkaistava Tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien osalinjaus lisätään kysymykseen ohjaavista dokumenteista.

Avoimen oppimisen palveluista on tulossa koko joukko kysymyksiä uusiin suosituksiin liittyen, niin laatukriteereistä kuin saavutettavuudesta sekä tiedeviestinnästä ja tiedekasvatuksesta. Myös oppijoiden oppimistuotosten jakaminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen otetaan tarkasteluun, ja yhteistyön indikaattorit liittyvät yhteistyössä tuotettuihin oppimateriaaleihin.

Alkuvuonna 2024 tehdään koetarkastelu uusista tutkimusaineistojen ja oppimisen määrällisistä indikaattoreista. Koetarkastelun tarkoitus on varmistaa indikaattoreiden riittävä kypsyystaso. Tuloksia hyödynnetään tulevissa asiantuntijatyöpajoissa. 

Opinnäytetöistä linjaaminen etenee

AVOTT-ohjausryhmälle tuotiin ensimmäiseen käsittelyyn opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus, jota on työstetty aktiivisesti alkuvuodesta saakka laajan edustuksen työryhmässä. Työryhmän puheenjohtajat Marjo Vallittu (JYU) ja Tomi Rosti (UEF) kertoivat linjaustyöstä ja avasivat linjaukseen ehdotettua tavoitetta toimenpiteineen.

Erityisesti työryhmää pyydettiin pohtimaan avoimesta julkaisemisesta aiheutuvia kustannuksia ja taideaineiden erityispiirteitä opinnäytetöiden avaamisessa sekä varmistamaan, että ensisijainen vastuu avaamisen valmiuksista on korkeakoululla. Työryhmä jatkaa työtään, ja seuraava versio tuodaan ohjausryhmälle pohdittavaksi jo elokuussa.

Ohjausryhmä kuuli myös EU-hankkeista, joissa TSV on mukana. Anna-Kaisa Hyrkkänen esitteli tutkimusmetriikkaan ja vastuulliseen arviointiin keskittyvää GraspOS-hanketta. Janne Pölönen kertoi DIAMAS- ja Craft-OA-hankkeista, joissa edistetään voittoa tavoittelematonta avointa julkaisemista.

Lue lisää

Sinua saattaisi kiinnostaa myös