Avoimuus ja vastuullinen arviointi mainitaan parlamentaarisessa TKI-raportissa

5.4.2023
Kuvituskuva. Kauppatori.

01.03.2023 julkaistussa parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 loppuraportissa esille nostetaan esimerkiksi CoARA, yritysyhteistyö jatkuva oppiminen sekä vahvistuva avoimuuden kulttuuri.

Tutkimustyön ja sen arvioinnin moninaisuutta, avoimuutta ja syrjimättömyyttä edistävä  Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)-aloite, joka vahvistaa tieteen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta, saa raportissa kappaleen verran tilaa. Kappaleessa meritoitumisjärjestelmiä tarkastellaan sektoreiden välisen yhteistyön hidasteena. Lääkkeeksi muotoillaan CoARAA: Akateemisessa urakehityksessä tieteelliset julkaisut ovat olleet keskeisin etenemisen mittari. Eurooppalainen vastuullisen tutkijan, tutkimuksen ja tutkimusorganisaatioiden arvioinnin CoARA-aloite pyrkii irti julkaisupainotteisesta arvottamisesta tuomalla arviointiin mukaan enemmän laadullisia elementtejä ja muuta kuin julkaisupohjaista metriikkaa. CoARA-aloitteen ovat allekirjoittaneet kaikki suomalaiset yliopistot, paitsi Maanpuolustuskorkeakoulu, ja pieni osa ammattikorkeakouluista. Mukana ei toistaiseksi ole yhtään suomalaista tutkimuslaitosta. (s.41)

Yritysyhteistyö nostetaan esiin useassa kohtaa raporttia kohdennettua rahoitusta ansaitsevana laajojen yhteiskunnallisten siirtymien tukena. Raportissa todetaan esimerkiksi,  että rahoitusta tulee kohdentaa yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisua ja yhteiskunnallisia siirtymiä (kuten vihreä siirtymä, digitalisaatio) tukevaan yhteistyöhön sekä murrosteknologioiden kehittämiseen tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä. (s. 47)

Lisäksi raportissa nousee esiin jatkuva oppiminen: Korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrän nostamisen lisäksi tarvitaan nopeampia tapoja päivittää ja uudistaa osaamista eli jatkuvaa oppimista. Jatkuvan oppimisen toteutustapoja korkeakouluissa suunnitellaan niin yksilöille kuin yhteisöille. Menossa oleva jatkuvan oppimisen uudistus tuo valikoimaan TKI-pohjaisen kehittämisen työpaikalla, joka lisää esimerkiksi pk-yrityksen mahdollisuuksia rakentaa kyvykkyyksiään T&K-työhön. (s.36) 

Tiedekasvatuksesta raportti linjaa seuraavasti: Tehdään tiedekasvatuksesta ja monilukutaidon tuesta pysyvä osa koulutusjärjestelmää. (s.38)

Avoimuus nostetaan raportissa tarkastelun keskiöön erityisesti datanhallinnan kontekstissa: Tiede ja teknologia kehittyvät. Dataintensiivisyyden kasvaminen vaatii uudenlaista infrastruktuuria, jonka mahdollisuudet ja edellytykset vaativat huomiota. Tutkimuksen digitalisoituminen edellyttää raportin mukaan vahvistuvaa avoimuuden kulttuuria sekä uusia vastuullisia tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin menettelyitä. (s.54) 

Kuva: Inga Seliverstova Pexels 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös