Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisen yhteiset käytännöt hyväksyttiin

2.12.2019
Kuvituskuva.

Miten Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoimaa avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämistä käytännössä tehdään? Kirjasimme yhteiset käytännöt ylös avoimemman toimintakulttuurin takaamiseksi.

Yhteiset arvot työn pohjana

Koordinaation yhteisten pelisääntöjen perustana toimii arvopohja, joka sitoo toiminnan osa-alueet yhteen. Suomalaisen tutkimusyhteisön avoimuuden edistämistä ohjaavat arvot ovat:

 • Avoimuus
 • Yhteisöllisyys
 • Riippumattomuus
 • Luotettavuus

Avoimuus ja yhteisöllisyys tarkoittavat muun muassa sitä, että yhteisten linjausten ja suositusten laatimiseen saavat osallistua kaikki tutkimusyhteisön jäsenet parhaaksi katsomallaan tavalla, työn etenemisestä tiedotetaan avoimesti ja kaikkien keskeisten dokumenttien avoin kommentointi mahdollistetaan luonnosvaiheessa. Asiantuntija- ja työryhmiin voivat osallistua kaikki halukkaat oman asiantuntemuksensa perusteella. Kukin ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä määrittää työnsä agendan.

Riippumattomuus merkitsee sitä, ettei tehdyllä työllä ole tarkoitus edistää minkään yhden tahon intressejä. Tavoitteena on, että tutkittu tieto on avoimemmin kaikkien kansalaisten saatavilla ja että yhä laajempi joukko ihmisiä pystyy osallistumaan paremmin tieteelliseen keskusteluun

Luotettavuuden takaamiseksi avoimuuden edistämisessä tukeudutaan olemassa olevaan tietoon ja peilataan suomalaisia keskusteluja kansainvälisesti tehtyyn työhön. Avoimuus lisää myös itsessään tutkimuksen luotettavuutta, kun esimerkiksi tulosten pohjalla olevat tutkimusaineistot ovat yhä useammin kaikkien nähtävillä. Kaikessa avoimuuden edistämisessä huomioidaan aina myös tieteen ja tutkimuksen vastuullisuus.

Luotettavuus ja luottamus tehtyä työtä kohtaan on mahdollista saavuttaa, kun avoimuudesta, yhteisöllisyydestä ja riippumattomuudesta pidetään kiinni.

Toiminnan neljä tasoa

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen tapahtuu Suomessa kansainvälisesti katsottuna poikkeuksellisen yhteisöllisesti. Yhteisten arvojen pohjalta avoimuutta edistetään neljällä eri tasolla:

 • kansallisessa ohjausryhmässä
 • pysyvissä asiantuntijaryhmissä
 • määräaikaisissa työryhmissä
 • sihteeristössä, joka tukee kaikkien edellä mainittujen ryhmien toimintaa

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä:

Ohjausryhmän jäsenet edustavat suomalaisen tutkimusyhteisön keskeisimpiä organisaatioita. Kukin organisaatio nimeää omat jäsenensä ja ryhmä kutsuu mukaan tutkijajäseniä.

Ryhmä laatii yhteisen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen ja seuraa sen toteutumista. Lisäksi ohjausryhmän tehtävänä on hyväksyä tutkimusyhteisön kansalliset avoimen tieteen ja  tutkimuksen linjaukset. Ohjausryhmän edustuksellisuus on tärkeää, jotta tehdyt linjaukset toteutuvat organisaatioiden omassa toiminnassa.

Asiantuntijaryhmät:

Avoimen tieteteen ja tutkimuksen koordinaation keskiössä ovat neljä temaattista asiantuntijaryhmää:

 • julkaisujen,
 • datan,
 • oppimisen ja
 • toimintakulttuurin asiantuntijaryhmät.

Asiantuntijaryhmien tehtävänä on muun muassa toimia linjaustyössä valmistelevana ryhmänä yhteistyössä kansallisen ohjausryhmän kanssa sekä hyväksyä työryhmien tekemiä suosituksia.

Asiantuntijaryhmiin osallistuminen on avointa ja osallistujien omaan asiantuntijuuteen perustuvaa. Kuka tahansa voi siis liittyä mukaan käytännössä koska vain.

Työryhmät:

Jokaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on myös oman asiantuntija-alueensa keskeisten kehitystarpeiden tunnistaminen. Näiden tunnistettujen kehitystarpeiden työstämiseen perustetaan tarvittaessa työryhmiä. Määräaikaiseksi tarkoitetut työryhmät vahvistavat avoimen tieteen ja tutkimuksen julistusta ja linjauksia selvitysten ja suositusten avulla.

Työryhmiin osallistuminen on avointa ja osallistujien omaan asiantuntijuuteen perustuvaa. Työryhmät toimivat aina jonkin asiantuntijaryhmän alaisuudessa, joten yksittäiseen työryhmään liittymällä liittyy samalla asiantuntijaryhmän jäseneksi.

Sihteeristö:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristö koostuu Tieteellisten seurain valtuuskunnalla toimivasta henkilöstöstä, joiden työtehtäviä ovat avoimen tieteen edistäminen sekä siitä viestiminen.

Liite

Lataa: Suomalaisen tutkimusyhteisön avoimuuden edistämisen yhteiset käytännöt (hyväksytty Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisessa ohjausryhmässä 31.10.2019)
 

Kuva: Unsplash.

Julkaistu: 2.12.2019

Sinua saattaisi kiinnostaa myös