Referensarkitekturen för öppen vetenskap och forskning 2024–2030 publicerad

20.3.2024
Fotografi av en välvd byggnad med raka, ljusa balkar mot vitgrå himmel..

Referensarkitekturen ger en översikt över det nationella målet för öppen vetenskap och forskning för 2030 och utvärderar det aktuella läget. 

Refernsarkitekturen för vetenskap och forskning bidrar till att policyramverket för öppen vetenskap och forskning, dvs. deklarationen, riktlinjerna och rekommendationerna, är uppdaterat och att forskningssamfundets kapacitet, tjänster och processer är i linje med de mål som anges i ramverket. Arkitekturen är också vägledande för uppföljningen av öppen vetenskap och forskning.

Referensarkitekturen har utarbetats 2021–2023 av en arbetsgrupp och undergrupper inom den nationella samordningen, på initiativ av styrgruppen och undervisnings- och kulturministeriet. Referensarkitekturen godkändes vid styrgruppens möte den 13.12.2023. 

Många medlemmar av det finländska vetenskapssamfundet har deltagit i arbetet genom workshoppar, olika samråd och en offentlig kommentarrunda våren 2023. Susanna Nykyri, ordförande för arbetsgruppen, riktar ett varmt tack till arbetsgruppen och forskningssamfundet för deras gemensamma insats.

"Den kollektiva insatsen för att skapa arkitekturen har varit extraordinär – ett varmt tack till alla som varit med! Det har varit ett stort nöje att arbeta intensivt med ett så brett spektrum av innehåll och en så mångsidig grupp av experter! I synnerhet CSC och Samordningen har gjort en stor insats och utan dem skulle detta arbete inte ha varit möjligt." 

"Behovet av stöd fortsätter i genomförandet och uppdateringen av arkitekturen, något som återspeglas i arkitekturhanteringsmodellen. Så nu har vi bara en stor fas av arbetet bakom oss, och processen med att göra arkitekturen effektiv kan verkligen börja! Den ger en mycket konkret grund för att främja den öppna vetenskapens förutsättningar, kvalitet och genomslag, och dess ekonomiska hållbarhet", fortsätter Nykyri. 

Deklarationen och policyerna utgör den strategiska grunden för arkitekturen  

Referensarkitekturen baserar sig på de mål som presenteras i Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025 samt på nationell policy och där fastställda mål och åtgärder. Utöver dessa har man beaktat centrala internationella policyer och nationella besläktade arkitekturer.

Referensarkitekturen har en rekommenderande karaktär. Den kan användas för styrning av en organisation, en organisations arkitektur eller andra projekt, eftersom den erbjuder en gemensam grund samt ett konceptuellt ramverk för att underlätta utformning och implemenering av utvecklingsprojekt. Utifrån arkitekturen rekommenderas följande åtgärder:

  • Tillräcklig kompetens och utbildning inom den öppna vetenskapens och forskningens delområden bör säkerställas.
  • Resursbehoven gällande öppen vetenskap och öppen utbildning bör systematiskt beaktas i finansieringsmodeller.
  • Juridisk och operativ interoperabilitet mellan forskningssamfundets organisationer bör säkerställas, liksom nödvändig juridisk kompetens och interoperabilitet mellan processer på alla nivåer.
  • Artificiell intelligens bör beaktas i utvecklingen av öppen vetenskap och forskning. Detta omfattar till exempel AI-modellernas öppenhet och ansvarsfull användning av AI inom öppen vetenskap och forskning.
  • Arkitekturens underhåll, användning och interoperabilitet bör säkerställas, och dess internationella interoperabilitet bör främjas, särskilt på EU-nivå.

Referensarkitekturen har sin egen webbsida, och den finns också i Publikationsserien för ansvarsfull forskning.

Kuva: Luca BravoUnsplash

Du kan också vara intresserad av