Policy för öppen forskningskultur publicerad

28.4.2022
Kuvituskuva - sinivuokkoja

Bekanta dig med den färska policyn för öppen forskningskultur, rekommendationer för företagssamarbete och medborgarforskning samt ett självutvärderingsverktyg för tjänsteproducenter.

För att främja öppen vetenskap och forskning krävs inte bara lösningar på tekniska frågor, utan också att hela forskningssamfundet tar sig an grundläggande frågor: Hur produceras forskningsbaserad kunskap på bästa sätt? Hur bör organisationer fungera för att kunskapen ska vara så öppen och tillgänglig som möjligt? Och hurdan är en karriärväg för forskare, där man uppmuntras att dela forskningsbaserad kunskap i samhället?

Dessa frågor legat till grund för en policy för öppen forskningskultur, som tagits fram av expertgruppen för öppen forskningskultur tillsammans med Styrgruppen för öppen vetenskap och forskning och hela forskningssamfundet.

Policyn stöds av tre rekommendationer som publiceras samtidigt som policyn. Rekommendationerna översätts till svenska och engelska, och länkarna kommer att publiceras nedan.

Policyn och rekommendationerna utgör en unik helhet som stöder, underlättar och främjar forskarnas och organisationernas arbete för större öppenhet i vetenskap och forskning. Helheten är progressiv också i internationell jämförelse.

Ett stort tack till alla som deltagit i arbetet och särskilt till medlemmarna i policyarbetsgruppen:

  • Mari Riipinen (UTU)
  • Laura Himanen (TAU)
  • Marja Kokko (TAU)
  • Jukka Rantasaari (UTU)
  • Anna Mikkonen (HAMK)
  • Elena Svahn (ÅA)
  • Janne Pölönen (TSV)
  • Elina Pylvänäinen (TSV)

 

Du kan också vara intresserad av