Kommentera rekommendationer för öppen forskningskultur

19.1.2022
Hand som kryssar i checklista

Ge dina eller din organisations synpunkter på rekommendationerna för öppen forskningskultur – deadline är 7.2.

Arbetet med policyn för öppen forskningskultur är på slutrakan – styrgruppen för öppen vetenskap och forskning har den på agendan i mars 2022. Under arbetet har det visat sig att policyns delområden kräver fördjupning som stöd för såväl organisationer som forskare i förverkligandet av policymålen.

Dessa fördjupande rekommendationer färdigställs nu samtidigt som själva policyn. Tre separata rekommendationer därför är öppna för kommentarer:

Dokumenten och blanketten är på finska, men svar på svenska är välkomna. Deadline är 7.2.2022. 

Bild: Glenn Carstens-Peters, Unsplash

Du kan också vara intresserad av