Det långsiktiga arbetet för att främja öppen vetenskap och forskning kan ses som mycket goda resultat i uppföljningen av öppen vetenskap och forskning

31.10.2022
Text: AVOTT-seuranta.

Resultaten av uppföljningen ger en täckande helhetsbild av den öppna vetenskapens och forskningens tillstånd i Finland.

Uppföljningen av öppen vetenskap och forskning 2022 har slutförts med mycket goda resultat. Majoriteten av universiteten samt yrkeshögskolorna uppnådde en mycket god eller utmärkt öppenhetsnivå. Fyra av tio forskningsinstitut nådde en utmärkt nivå. 

Majoriteten av universiteten och yrkeshögskolorna placerade sig på de två högsta öppenhetsnivåerna. Läge, storlek eller mångvetenskaplighet utgjorde inte skillnader för högskolornas öppenhet. Av forskningsinstituten uppnådde medelstora institut sett till antal anställda den bästa öppenheten. 

Vid universiteten uppnåddes en utmärkt grad gällande öppna forskningsmaterial, men öppen utbildning förblev på en nöjaktig grad. Yrkeshögskolornas och forskningsinstitutens prestationer på de olika delområdena är jämnare. När det gäller enskilda frågor har alla yrkeshögskolor och universitet till exempel beaktat Deklarationen för öppen vetenskap och forskning i sina egna riktgivande dokument. Många tjänster gällande publikationers öppenhet och användning av öppna publikationer samt grundläggande tjänster för materialhantering fanns tillgängliga i alla eller nästan alla forskningsorganisationer. På områdena öppen utbildning och ansvarsfull utvärdering fanns det däremot mest att utveckla. 

Syftet med uppföljningen är att stödja organisationers utvecklingsarbete inom öppen vetenskap och forskning

Syftet med uppföljningen av öppen vetenskap och forskning är att stödja organisationers utvecklingsarbete inom öppen vetenskap, att stödja och verifiera genomförandet av de mål som avtalats i policyer och i Deklarationen för öppen vetenskap och forskning samt att ge en helhetsbild av den öppna vetenskapens och forskningens tillstånd i Finland. Organisationernas utveckling av verksamhetsmodeller för öppen vetenskap och forskning har i uppföljningen undersökts genom olika delområden (publicering, data och infrastruktur, utbildning samt verksamhetskultur) samt genom metoder för främjande (riktgivande dokument, tjänster och samarbete). 

Resultaten av uppföljningen publiceras öppet tillgängliga den 31 oktober på portalen forskning.fi, där användaren själv kan undersöka data ur de perspektiv hen väljer. Med hjälp av portalens visuella analysplattform kan resultatens undersökas på sektornivå eller gällande finländsk öppen vetenskap och forskning som helhet. Alla forskningsdata kommer senare att göras öppet tillgängliga.

Uppföljningen producerar viktig information för forskningssamfundet

Uppföljningen av öppen vetenskap och forskning 2022 omfattar alla finländska universitet och yrkeshögskolor samt de flesta inhemska forskningsinstitut som finns i datalagret för forskningsinformation. ”Det var fantastiskt att få ett så stort deltagande av finländska forskningsorganisationer i uppföljningen av öppen vetenskap och forskning. Det ökar också intresset för uppföljningen internationellt”, konstaterar Marita Kari, sakkunnig vid Sekretariatet för öppen vetenskap och forskning samt ansvarig för uppföljningen.

Informationen för uppföljningen av öppen vetenskap och forskning samlades in genom en webbenkät riktad till forskningsorganisationerna samt genom att hämta uppgifter för kvantitativa indikatorer för organisationernas räkning. Webbenkäten var öppen 19.5–30.6.2022. Vi tackar alla respondenter för deras värdefulla arbete. Svarsprocenterna var mycket höga:

  • universitetssektorn 100 procent
  • yrkeshögskolesektorn 100 procent
  • forskningsinstitut 83 procent.

Gällande kvantitativa indikatorer för publikationer användes data från 2021, och för öppna läromedel användes kumulativa data som samlats in före den 30 juni 2022. Dessutom beskrevs 121 goda praxis inom öppen vetenskap och forskning vid uppföljningen. Dessa och praxis som sparats tidigare publiceras som en separat databas i slutet av 2022.

Uppföljningsmodellen har utvecklats av en arbetsgrupp som inrättades av styrgruppen för öppen vetenskap och forskning 2020. Styrgruppen godkände uppföljningsmodellen våren 2022 och den slutliga bedömningsmodellen för öppenhetsnivåer den 12 oktober 2022. Principerna för poängsättningen är transparenta och tillgängliga för alla. Utöver arbetsgruppen har expertmedlemmar i Samordningen av öppen vetenskap och forskning deltagit i utvecklingen av uppföljningsmodellen genom samskapande våren 2021. Uppföljningsmodellen var öppen för kommentarer nationellt hösten 2021. 

Uppföljningsmodellen för 2024 utvecklas utgående från uppföljningen 2022. Uppföljningen 2024 kommer att vara mer omfattande än den första. Enkätens roll är dock tänkt att minska vartefter mängden data i datalagret för forskningsinformation ökar.  

 

Du kan också vara intresserad av