Todennettavuus ja toistettavuus

1.2.2018
Viivottimia ja muita mittausvälineitä.

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen.  Tieteen ja tutkimuksen perusta on kestävä, kun tulokset ovat saatavilla koeteltaviksi. 

Tutkimusaineistojen hyödynnettävyyden kannalta pitkäaikaissaatavuus tarkoittaakin erityisesti sisällön ymmärrettävyyden varmistamista ja sen vaatimien säilytysmenetelmien soveltamista. Tällöin voidaan taata, että tulevat käyttäjät pystyvät avaamaan aineistot, tulkitsemaan sisällöt ja hyödyntämään niitä kyseisenä aikakautena käytössä olevilla välineillä.

Toistettavuus ja todennettavuus edellyttävät, että tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa.

  • Oikeellisuus (validiteetti): ilmaisee sen, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittaus- tai tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata.
  • Luotettavuus (reliabiliteetti): ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittaus- tai tutkimusmenetelmä mittaa haluttua ilmiötä.
  • Toistettavuus: viittaa tutkijan tai itsenäisesti toimivan henkilön kykyyn toistaa kokonainen koe tai tutkimus.
  • Koeteltavuus: viittaa mahdollisuuteen voida todellisten kokemusten perusteella testata hypoteesiä

Fairdata-kokonaisuus tarjoaa toimintamallin  tutkimusaineistojen saatavuuden tueksi. Pyrkimyksenä on, että tutkimuksen todennettavuus ja toistettavuus elinkaaren eri vaiheissa onnistuu ja tulosten hyödyntäminen on helppoa. Kokonaisuus koostuu palveluista, jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa. Palveluiden taustalla, käyttäjälle mahdollisimman huomaamattomasti, huolehditaan metatietojen siirtymisestä palveluiden välilllä, kertakirjautumisesta palvelukokonaisuuteen sekä sujuvasta siirtymisestä erillisten palveluiden välillä.

Palvelut tarjoavat useita hyötyjä. Aineistot ovat turvassa jatkokäyttöä varten ja niillä on pysyvät tunnisteet viittauksia varten. Aineistojen jakaminen ja aineistojen etsiminen omaan käyttöön on helppoa. Myös tutkimusrahoittajien avoimuuden vaatimuksien toteuttaminen on helppoa.

Pitkäaikaissäilytysjärjestelmässä säilytettävät tutkimusaineistot muodostuvat digitaalisesta tutkimusdatasta sekä niiden metatiedoista. Metatietojen ja säilytyssuunnitelman pohjalta voidaan varmistaa aineistojen informaatiosisällön muuttumattomuus säilytystoimenpiteissä.Teksti: Tilaa avoimen tieteen uutiskirje.

Kuva: Fleur / Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös