Pitkäaikaissaatavuus

1.2.2018
Kirjaston arkistolaatikosto.

Tutkimusaineistojen hyödynnettävyyden kannalta pitkäaikaissaatavuus tarkoittaakin erityisesti sisällön ymmärrettävyyden varmistamista ja sen vaatimien säilytysmenetelmien soveltamista. 

Mitä on pitkäaikaissaatavuus?

Pitkäaikaissäilytys on digitaalisen informaation luotettavaa säilyttämistä useiden kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat, mutta informaation täytyy säilyä.

Pitkäaikaissäilytysjärjestelmässä säilytettävät tutkimusaineistot muodostuvat digitaalisesta tutkimusdatasta sekä niiden metatiedoista. Metatietojen ja säilytyssuunnitelman pohjalta voidaan varmistaa aineistojen informaatiosisällön muuttumattomuus säilytystoimenpiteissä. Tutkimusaineistojen hyödynnettävyyden kannalta pitkäaikaissaatavuus tarkoittaakin erityisesti sisällön ymmärrettävyyden varmistamista ja sen vaatimien säilytysmenetelmien soveltamista. Tällöin voidaan taata, että tulevat käyttäjät pystyvät avaamaan aineistot, tulkitsemaan sisällöt ja hyödyntämään niitä kyseisenä aikakautena käytössä olevilla välineillä. Tavoitteena on, että vuonna 2018 Tutkimuksen tulosten pitkäaikaissäilytysjärjestelmä on toiminnassa.

Pitkäaikaissäilyttäminen tarkoittaa erityisesti aineistojen ymmärrettävyyden säilyttämistä ja siitä huolehtivien säilytystoimenpiteiden suorittamista, jotta aineistoja voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa. Pitkäaikaissäilyttäminen pohjaa bittien säilyttämiseen luotettavasti, mutta pelkkä bittien säilyttäminen ei riitä takaamaan aineiston uudelleenkäytettävyyttä seuraaville sukupolville. Digitaalisessa muodossa olevan aineiston pitkäaikaissäilytys ei ole yksinomaan tekninen haaste, vaan sen hoitaminen menestyksellisesti vaatii toiminnallisia, tiedollisia, taidollisia, taloudellisia ja juridisia valmiuksia.

Digitaalisen tiedon säilytys, pitkäaikaissäilytys ja erityisesti uudelleenkäytön mahdollisuudet ovat avainkysymyksiä, kun digitaalisten tutkimusaineistojen määrä kasvaa uusien tutkimusinstrumenttien (kuten geenisekvenointilaitteiden) käyttöönoton myötä ja toisaalta tutkimusinfrastruktuurien järjestäytymisen ja tiedontuotannon automatisoitumisen myötä.Mahdollisuudet löytää hyödyntää sekä säilyttää näitä aineistoja luovat pohjaa digitaalisen tutkimusprosessin vakiinnuttamiselle.

Pitkäaikaissäilytysratkaisun avulla saatavia hyötyjä:

  • Mahdollistetaan aineistojen hyödyntäminen tuleville sukupolville.
  • Voidaan turvata toiminnan kannalta välttämättömien aineistojen säilyminen.
  • Taataan tutkimustiedon rikkoutumaton evidenssiketju.
  • Mahdollistetaan saumaton yhteistyö ja aineistojen yhteiskäyttö organisaatiorajojen yli.
  • Parannetaan mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja henkilöriippumattomuuteen.
  • Hyödyntävät organisaatiot pystyvät keskittymään ydinosaamiseensa.
  • Prosessien ja palveluiden laatu paranee.

 

Lisätietoja pitkäaikaissaatavuudesta ja pitkäaikaissäilyttämisestä.

Kuva: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös