Riskit linjausten toteutumiselle minimoidaan yhteistyöllä ja osuvasti ajoitetuilla toimenpiteillä

1.9.2022
Puisen työpöydän ääressä on käsiä ja muistiinpanoja.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen riskianalyysissä nousi esiin pelkoja uudistusten epäonnistumisesta. Ratkaisuja ja toimenpiteitä yhdisti niiden ajoittuminen osuviin vaiheisiin.

Keväällä toteutetun avoimen tieteen ja tutkimuksen riskianalyysin tarkoituksena on ollut hahmottaa linjauksiin ja niiden toteutumiseen liittyviä riskejä, hahmotellen lisäksi riskeihin liittyviä mahdollisia toimenpiteitä ja näiden kannalta keskeisiä toimijoita.

Uhkana uudistusten epäonnistuminen

Yleisimmät analyysin avulla paikannetut riskit liittyivät esimerkiksi resurssi- tai rahoitusongelmiin sekä siihen ettei yhteistä näkemystä kehityksestä tai sitä tukevasta infrastruktuuria synnykään. Lisäksi teknologian ympärille muodostui aineistossa uhkakuvia, kuten saavuttamattomat tukipalvelut, integroitumisongelmat sekä riittämätön tieto tai osaaminen sen käyttämiseen. Myös negatiivisten asenteiden syntyminen uudistuksia kohtaan koettiin potentiaaliseksi ongelmaksi. Hyvin konkreettisena riskinä esiin nousivat myös vastuuton metriikan käyttö sekä vinoutuneet kannustimet, joiden voidaan osaltaan myös nähdä liittyvän uudistusten mahdollisiin epäonnistumisiin. Mitä jos uusi ympäristö ei pystykään vastaamaan käsillä oleviin tarpeisiin vaan tuo edellisen järjestelmän ongelmat mukanaan sen lisäksi, että se vaatii resursseja ja digitaalisia harppauksia?

Ankkuroituminen risteyksiin ja pullonkauloihin

Toimenpiteistä esiin nousseita teemoja olivat esimerkiksi kansallinen dialogi, yhteistyö päättäjien ja lainsäätäjien kanssa, resurssien jakaminen sekä erityisesti tutkintovaiheisiin kohdennettu avoimen tieteen osaamisen kehittäminen tai koulutus. Lisäksi osuva tiedeviestintä sekä yleistajuistaminen nähtiin keinoiksi vastata yleisemmin riskien tuomiin uhkiin. Olemassa olevista konkreettisista työkaluista esiin nousivat esimerkiksi vastuullisen arvioinnin, DMPTuulin sekä avoimen tieteen suositusten jalkauttamisen edistäminen. Yhteistyön ja hyvien käytäntöjen lisäksi aineistosta nousi kiinnostavalla tavalla esiin toimenpiteiden osuva ajoittuminen. Lakeihin vaikuttaminen niiden valmisteluvaiheessa, osaamisen kehittäminen perustutkintojen yhteydessä sekä avoimen tieteen arvojen huomioiminen jo rahoituksen ja rekrytoinnin kaltaisissa risteyksissä ja pullonkauloissa ankkuroi ratkaisuja verrattain luontevasti urien ja polkujen eri kriittisiin vaiheisiin.

Teksti: Jonni Karlsson (AVOTT)

Kuva: Dylan Gillis Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös