Miten tutkimusdatasta tulee FAIR jo syntyessään? Uudet ohjeet tutkijalle julkaistu

7.6.2023
Kuvituskuva, jossa punainen sydän ohjelmistokoodia muistuttavan tekstin päällä.

AVOTT-työryhmän laatimia ohjeita voi soveltaa oman organisaation tarpeisiin, ja niitä saa käyttää vapaasti tutkimustoiminnan tukena.

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän perustaman FAIR-periaatteiden soveltaminen -työryhmän laatimat ohjeet hyvän datanhallinnan tukemiseksi on julkaistu! Laatua ja vaikuttavuutta tutkijan työhön datanhallinnan avulla – Miten teet datastasi FAIR -ohje puhuttelee tutkijoita ja ohjaa FAIR-periaatteiden noudattamiseen koko tutkimuksen ajan. FAIR-periaatteiden huomioiminen tukee tutkimuksen toistettavuutta ja tulosten todentamista jälkikäteen. Ohjeissa myös selitetään joitakin keskeisiä tutkimusdatanhallinnan peruskäsitteitä.

Ohjeiden keskiössä ovat datan uudelleenkäyttömahdollisuudet, laatu ja arvo, joita voidaan arvioida eri näkökulmista. Ohje tarjoaa näkökulmia laadun ja arvon arvioimiseen sekä ohjaa tutkijaa tarkastelemaan datan elinkaarta uudelleenkäytön näkökulmasta. Miten dataa kuvaillaan, jotta se on uudelleenkäytettävää? Miten datan erityispiirteet, kuten dynaamisuus tai sensitiivisyys, otetaan huomioon kuvailussa ja julkaisussa? Miten aineisto koostetaan julkaistavaksi? Millainen data on arvokasta?

Tutkimusdata on tietoaineistoa, joka syntyy tai jota hyödynnetään tutkimuksessa. Datan elinkaari kattaa kaikki digitaalisen tiedon olemassaolon vaiheet luomisesta pitkäaikaissäilyttämiseen tai tuhoamiseen. Digitaalisten aineistojen hallinta edellyttää suunnittelua ja osaamista, sillä heikosti  hallinnoitu aineisto voi korruptoitua, sotkeutua tai hävitä.

Datanhallinta alkaa jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, ja FAIR-periaatteiden toteuttamista tehdään koko tutkimuksen ajan. Tutkijan on suunniteltava datan koko elinkaari ja otettava huomioon tekniset tiedot ja oikeudelliset näkökulmat. Vastuulliseen tutkimukseen kuuluu myös prosessin avoimuus, eli sen avaaminen, mitä datalle on tehty ja miten lopputulokseen on päästy.


FAIR-periaatteet luotsaavat hyvään datanhallintaan

FAIR-periaatteet, jotka tarkoittavat löydettävyyttä (Findable), saatavuutta (Accessible), yhteentoimivuutta (Interoperable) ja uudelleenkäytettävyyttä (Reusable), ovat tavoitteita, jotka edistävät hyvää datanhallintaa sekä tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Monet rahoittajat ja organisaatiot myös edellyttävät näiden periaatteiden noudattamista. Periaatteet koskevat kaikkea dataa, oli se sitten määrällistä tai laadullista, ja niiden tavoitteena on datan koneluettavuus ja yhteentoimivuus. Samat periaatteet pätevät myös metatietoihin, jotka kuvaavat dataa ja tekevät sen löydettäväksi.

FAIR-data on sekä ihmiselle ymmärrettävää että koneellisesti käsiteltävää. Hyvin rakenteistettua dataa voi yhdistää toisiin samanmuotoisiin tietoihin, ja siihen voi kohdistaa hakuja. Tutkijan on hyvä miettiä, miten toinen tutkija pystyisi toistamaan tehdyn työn. On myös tärkeä varmistaa, että data ja menetelmät ovat toisille ymmärrettäviä ja käytettävissä. Myös tutkimusrahoittajat ja tieteelliset kustantajat voivat edellyttää FAIR-periaatteiden noudattamista ja datan hallinnointia.

Laatua ja vaikuttavuutta tutkijan työhön datanhallinnan avulla – Miten teet datastasi FAIR -ohjetta voi soveltaa myös oman organisaation tarpeisiin, ja sitä saa käyttää vapaasti tutkimustoiminnan tukena. Lue ja tallenna ohje suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi käyttöösi pdf- ja ppt-muodossa Zenodosta: LINKKI.

Teksti: Sonja Sipponen
Kuva: Alexander Sinn on Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös