Datanhallinnan suunnittelu ja toteutus edellyttää johtamista

6.4.2022
Tuuliviiri vaaleanpunaista taivasta vasten

DMP on viimeisen päälle viilattu, mutta mitä sen täytäntöönpano vaatii tutkimusprojektin johtajalta? Datakoulutukset-työryhmä avaa vastuullista datanhallinnan johtamista.

Hyvä käsitys datanhallinnasta tai ansiokas aineistonhallintasuunnitelma ei toteudu itsestään – toteuttamista pitää johtaa. Näin mahdollistetaan datanhallinnan systemaattisuus, sujuvuus, oikea-aikaisuus ja yhtenäiset käytännöt. Johtamisen taidot ja käytännöt auttavat keventämään omaa ja tutkimusryhmän työtaakkaa. 

Datanhallinnan johtaminen tarkoittaa sitä, että tutkimusta johdettaessa tunnistetaan, mitä datanhallinnan käytäntöjä hankkeessa on toteutettava. Perustana hyvälle johtamiselle toimii tutkijan hankkima datanhallinnan perusteiden osaaminen. Datanhallinta edellyttää niin yleistä tietoa kuin oman alan käytäntöjen osaamista, mutta hankkeen johtajalta edellytetään lisäksi muutakin. 

Datakoulutukset-työryhmissä on selvitetty, millaista datanhallinnan osaamista eri vaiheissa opintoja ja tutkijan uraa tarvitaan. Varttuneiden tutkijoiden osaamistarpeita miettineessä ryhmässä tunnistimme, että datanhallinnan koulutustarjonnassa on johtamiskoulutuksen mentävä aukko.

Tunne datanhallinnan periaatteet, jaa vastuut, resursoi, vaikuta

Mitä datanhallinnan periaatteiden tuntemus ja datanhallinnan johtamisen taidot sitten käytännössä tarkoittavat varttuneen tutkijan ja vastuullisen johtajan näkökulmasta?

Ensinnäkin vastuullisen johtajan tulee ymmärtää, mitä toimia datanhallinta vaatii tutkimuksen elinkaaren eri vaiheissa, jotta tutkimuksessa syntyvät aineistot noudattavat alusta asti mahdollisimman pitkälle FAIR-periaatteita eli ovat löydettäviä, saavutettavia, yhteentoimivia ja uudelleen käytettäviä.

Toiseksi vastuullinen johtaja osaa käytännössä johtaa tutkimusprojektia datanhallinnan näkökulmasta niin, että tutkimusryhmä noudattaa hyviä aineistonhallinnan käytäntöjä ja FAIR-periaatteet täyttyvät. Hän huolehtii aineistojen oikeuksiin ja hallinnointiin liittyvien sopimusten laatimisesta. Hän arvioi, paljonko aikaa ja rahaa datanhallinta vaatii, sekä mitä työkaluja ja palveluja tutkimukseen on syytä varata. Vastuullinen johtaja vastaa myös siitä, että tutkimusryhmän jäsenillä on pääsy tarvittaviin työvälineisiin. Hän osaa jakaa datanhallinnan tehtävät tutkimusryhmässä ja motivoi muita. Hän ottaa huomioon myös sen, mitä erityispiirteitä datanhallintaan liittyy kotimaisissa ja kansainvälisissä konsortiohankkeissa.

Kolmanneksi vastuullisella johtajalla on valmiudet osallistua kotiorganisaationsa tutkimusdatapolitiikan kehittämiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että hän tietää, mitä kautta hän voi vaikuttaa organisaationsa data-asioiden kehittämiseen. Hän myös osaa tehdä tutkijoiden tarpeisiin liittyviä aloitteita ja nostaa esiin politiikan kehityskohteita sekä puutteita.

Organisaatio, tarjoa koulutusta ja tukea

Tutkimusjohtajille tai varttuneille tutkijoille ei ole juurikaan tarjolla kohderyhmän tarpeet huomioivaa koulutusta ja tukipalveluja. Tutkimusorganisaatioiden tuleekin tukea datanhallinnan johtamista tarjoamalla heille räätälöityä tukea. Esimerkiksi organisaation datanhallinnan ohjeissa olisi hyvä näkyä myös se, mitä datanhallinnan johtamisessa on huomioitava. Datanhallinta ei ole yhden yksilön vaan koko organisaation asia – onhan datan elinkaari yleensä pidempi kuin yksittäisen tutkimushankkeen.

Työryhmämme tuottama materiaali on ensimmäinen avaus datanhallinnan johtamisen saralla Suomessa. Se toimii kannustimena organisaatioille innostua kehittämään datanhallinnan johtamisen tukea ja koulutusta. Tehtävä on vaativa, koska datanhallinnan johtamisen koulutuksessa tulee yhdistyä organisaatiolähtöisyys sekä hankejohtamisen ja datanhallinnan osaaminen. Vastuullisen johtajan motivointi datanhallinnan johtamisen kehittämiseen voi olla haasteellista. Miten tutkija innostuu näkemään datanhallinnan johtamisen arkista työtä helpottavana mahdollisuutena?

Datanhallinnan johtamisen kehittäminen edellyttää ensin sen tunnistamista, että datanhallinnan suunnittelu ja toteutus todella vaatii johtamista. Sen jälkeen on mietittävä, miten datanhallinnan johtamisen koulutus ja johtamisen tuki juuri omassa organisaatiossa järjestetään. Monissa organisaatioissa on jo olemassa johtamis- ja hankekoulutusta, johon datanhallinnan johtamiskoulutuksen osuus voidaan integroida. Koulutuksen edistämiseksi tulee tehdä myös kansallista yhteistyötä. Toivomme, että materiaalimme kannustaa tutkimusorganisaatioita aloittamaan tämän työn ja herättää varttuneet tutkijat pohtimaan omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita. 
 
Teksti: Anne Karhapää (Itä-Suomen yliopisto), Maria Söderholm (Suomen Ympäristökeskus), Anna Salmi (Jyväskylän yliopisto)
Kuva: Unsplash/Nicole Wilcox

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös