Avoimen tieteen arvot

24.3.2022
Avoimen tieteen arvot ja periaatteet.

UNESCOn suositus määrittelee arvoja ja periaatteita, joille vastuullinen avoimen tieteen edistäminen perustuu.

UNESCOn avoimen tieteen suositusta käsittelevässä artikkelisarjassa tutustumme tällä kertaa suosituksessa määriteltyihin avoimen tieteen keskeisimpiin arvoihin ja periaatteisiin.

Avoimen tieteen keskeisiksi arvoiksi suosituksessa nostetaan:

  • Laatu ja integriteetti
  • Yhteinen hyöty
  • Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus
  • Moninaisuus ja inklusiivisuus

Vastaavasti avoimen tieteen periaatteina suosituksessa mainitaan:

  • Läpinäkyvyys, huolellinen tarkastelu, kritiikki ja toistettavuus
  • Mahdollisuuksien tasa-arvo
  • Vastuullisuus, kunnioitus ja vastuunkanto
  • Yhteistyö, osallistuminen ja osallistaminen
  • Joustavuus
  • Kestävyys

Vastuullista avoimuutta

Ensimmäinen UNESCOn suosituksessa käsitellyistä arvoista on tutkimuksen laatu ja integriteetti. Tätä arvoa täsmentää suosituksen ensimmäinen periaate, jonka mukaan tutkimusprosessien pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyviä. Tutkimustulokset pitää asettaa tutkimusyhteisön tarkastelun ja kritiikin kohteeksi, ja tulosten toistettavuudesta täytyy varmistua. Avoimen tieteen yhtenä tarkoituksena nähdään siis tutkimuksen luotettavuuden lisääminen.

Tutkimuksen integriteettiin ja laatuun liittyy myös suosituksen kolmas periaate, jossa vaaditaan tutkimukselta vastuullisuutta. Avoimen tieteen täytyy suosituksen mukaan nojautua tutkimuseettisesti hyväksyttäviin käytäntöihin, joissa huomioidaan esimerkiksi tutkimuksen vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Toisena arvona suosituksessa nostetaan esiin avoimesta tieteestä koko ihmiskunnalle koituva hyöty. Tähän liittyy läheisesti suosituksen kolmas arvo eli yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus: tutkimustuotosten pitäisi olla kaikkien kulttuurien ja yksilöiden hyödynnettävissä. Erityisesti avoin tiede auttaa varmistamaan, että kaikilla tutkijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet päästä käsiksi työssään tarvitsemiinsa tutkimustuotoksiin, mikä on suosituksessa korotettu toiseksi periaatteeksi.

Avointa tiedettä moniin tilanteisiin

Suosituksen viimeisimpänä arvona esiin nousee moninaisuuden huomioiminen. Tätä arvoa täsmentää erityisesti suosituksen neljäs periaate, jonka mukaan avoimen tieteen pitää pohjautua esimerkiksi eri kulttuurien, tutkimusalojen ja monenlaisten yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyölle ja osallistamiselle.

Moninaisuuden arvoon liittyy myös suosituksen viides periaate eli joustavuus. Ajatuksena on, että tutkimuksen tekijöiden moninaisuuden vuoksi ei voida antaa kaikkiin tilanteisiin sopivaa ohjeistusta avoimen tieteen toteuttamiselle. Vaikka avoimen tieteen arvot ja periaatteet ovat yhteisesti jaettuja, niitä voi soveltaa käytäntöön eri tavoin.

Viimeisenä periaatteena suosituksessa nostetaan esiin kestävyys. Avoin tiede ei saisi olla vain yhden kesän muoti-ilmiö, vaan sitä tukevien palveluiden, infrastruktuurien ja rahoitusmallien pitäisi olla pitkäkestoisia. Avoimen tieteen kehitystä ei saisi ajaa pelkkä lyhytnäköinen taloudellisten etujen hankkiminen, vaan aito halu tarjota pääsy tutkimustietoon kaikille.

Teksti: Ilmari Jauhiainen (TSV, AVOTT-sihteeristö)
Kuva: UNESCO, kuvaa rajattu, CC BY-SA

Sinua saattaisi kiinnostaa myös