Samordningen styr kursen mot 2030

15.2.2024
Foto av blommande körsbärsgrenar mot blå himmel.

Samordningen inleder 2024 med att förbereda för lansering av referensarkitekturen och en rapport om det nuvarande finansieringsläget. På vårens lista finns också uppföljning och policyarbete.

Samordningen av öppen vetenskap och forskning inleder våren 2024 med lanseringen av den nationella referensarkitekturen och arbete med de första delarna av en finansieringsmodell för öppen vetenskap och forskning. Senare under våren inleds uppföljningen, och arbetet med uppdateringen av policyhelheten sätter igång.

Referensarkitekturen lanseras under högtidliga former

Styrgruppen godkände referensarkitekturen för öppen vetenskap och forskning 2024–2030 (länk på finska) under sitt sista möte 2023. Referensarkitekturen ger en översikt över den nationella målbilden för öppen vetenskap och forskning 2030 och utvärderar det aktuella läget. Med hjälp av arkitekturen säkerställs att de nationella policyerna är aktuella och att forskningssamfundets resurser utvecklas i linje med de mål som fastställts i policyerna.

Arbetet med en finansieringsmodell inleds

Arbetsgruppen för finansiering av öppen vetenskap har under hösten 2023 kartlagt det nuvarande finansieringsläget för av öppen vetenskap. Resultaten presenteras vid ett diskussionstillfälle den 8 april 2023. Arbetsgruppens andra ordförandeperiod inleddes i början av året, och under våren 2024 kommer arbetet med att ta fram en finansieringsmodell i enlighet med arbetsgruppens mandat att inledas under ledning av Anu Lahtinen (Förbundet för vetenskapspublicering i Finland, HU). Målet är att den första versionen av modellen öppnas för utlåtanden hösten 2024.

Uppföljningen utökas med nya indikatorer 2024

Uppföljningen av öppen vetenskap och forskning för forskningsorganisationer startar i maj. Utifrån nya policyer och rekommendationer har enkäten kompletterats med indikatorer för medborgarforskning, företagssamarbete, forskningsmetoder och -infrastrukturer samt öppen utbildning. Uppföljningsmodellen implementeras genom att indikatorer för samarbete läggs till på alla områden, liksom kvantitativa indikatorer för forskningsmaterial. Dessutom har vissa indikatorer finjusterats utifrån respons från sakkunniga. Däremot inkluderas inga frågor om god praxis i den här uppföjlningsomgången.

Nya policyer publiceras och gamla uppdateras

På policyfronten för 2024 med sig både utveckling av nya policyer och uppdatering av gamla. I sin nuvarande form gäller policyhelheten till 2025, och målet för uppdateringen är att den ska gälla till 2030. Uppdateringen ska i så stor utsträckning som möjligt att integreras i sommar- och vinterdagarna, och mer riktade workshoppar planeras senast till slutet av året.

Delpolicyn för öppen tillgång till lärdomsprov godkändes vid styrgruppens möte den 5 februari, och dokumentet kommer att publiceras vid sommardagarna 2024 (se nedan). Arbetet med nya policyer fortsätter, nu med fokus på öppen tillgång till samlingsverk och monografier samt öppen tillgång till yrkespublikationer.

För att stöda implementering av policyerna kommer sekretariatet att återuppta arbetet med policydatabasen, som låg på is under andra hälften av 2023. 

Sommardagarna kröner en händelserik vår

Sommardagarna för öppen vetenskap och forskning 2024 ordnas den 3–4 juni 2024 i samarbete Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT. Årets tema är We <3 Data. Som vanligt delas priser i öppen utbildning ut, och förutom en hel rad datarelaterade aktiviteter kommer flera arbetsgrupper att berätta om sina resultat.

ROSiE-hankkeen logo, jonka taustalla on kuvituskuva ruususta.

Det tvååriga ROSiE-projektet avslutades med ett slutseminarium i Bryssel. Bild: Unsplash. Logo: ROSiE-projektet. 
 

Internationellt samarbete på agendan när ROSiE-projektet avslutas

Det treåriga Horizon 2020-finansierade projektet Responsible Open Science in Europe (ROSiE) avslutades i februari 2024. Projektet kombinerade öppen vetenskap och forskningsetik, och i projektet har man utvecklat praktiska verktyg som främjar ansvarsfull öppen vetenskap och till exempel medborgarforskning.

Projektet har också tagit fram allmänna anvisningar om ansvarsfull öppen vetenskap: "ROSiE General Guidelines on Responsible Open Science". De kommer att kompletteras med disciplinspecifika anvisningar som fokuserar på frågor som är aktuella inom vart och ett område (bio- och hälsovetenskaper, naturvetenskaper, humaniora och samhällsvetenskaper)De utbildningsmaterial som tagits fram inom projektet kommer också att kompletteras med onlinekurser som är öppna för alla (MOOC).

Viktiga datum: 

Huvudbild: Katie Moum, Unsplash

Du kan också vara intresserad av