Rekommendationerna för öppen forskningskultur nu på tre språk

13.12.2022
Laptop on a table with the open science website on.

Arbetsgruppernas publikationer har översatts till svenska och engelska. De tre rekommendationerna kompletterar Policyn för öppen forskningskultur och tidigare rekommendationer.

Tre arbetsgrupper inom expertgruppen för öppen forskningskultur har tagit fram rekommendationer som kompletterar Policyn för öppen forskningskultur. Dessa dokument har översatts till svenska och engelska, och 14.12.2022 publicerades de på edition.fi, där de är öppet tillgängliga.

Rekommendationen för medborgarforskning bistår forskningsorganisationer och deras finansiärer samt andra organisationer som verkar i gränssnittet mot medborgarsamhället med principer och anvisningar för att främja medborgarforskning. Målet med rekommendationerna är att erbjuda en grund för att säkerställa medborgarforskningens kvalitet i det finländska forskningssamfundet.

Arbetsgruppen “Tjänster för att främja verksamhetskultur enligt FAIR-principerna” har tagit fram ett verktyg för självutvärdering av tjänster inom öppen forskningskultur som stöd för policyn. Verktyget beaktar alla tidigare nationella policyer för öppen vetenskap och forskning, och syftet är att hjälpa forskningsorganisationer att utvärdera och utveckla sina tjänster samt göra dem mer tillgängliga.

Arbetsgruppen för öppet företagssamarbete har tagit fram en rekommendation för öppen vetenskap inom ömsesidig forsknings- utvecklings- och innovationsverksamhet mellan forskningsgrupper och företag. Här finns anvisningar om hur forskningsresultat och -material som uppkommit genom företagssamarbete kan användas och/eller spridas säkert, effektivt och möjligast öppet. Rekommendationen är skriven i samarbete med Samordningen för öppen vetenskap och forskning och det finländska forskningssamfundet samt näringslivet.

I visionen som presenteras i Deklarationen för öppen vetenskap och forskning är det finländska forskningssamfundet en internationell föregångare inom öppen vetenskap och forskning. Tack vare de nya översättningarna kan rekommendationer som visat sig användbara i Finland vara till nytta också för internationella nätverk och aktörer. Dessutom kompletterar rekommendationerna en policyhelhet som står sig väl i internationell jämförelse.

Kuva: TSV

Du kan också vara intresserad av