Kommentera utkast till delpolicy för öppna forskningsmetoder

12.4.2022
Från sidan fotograferade händer skriver på en laptop.

Utkastet till en delpolicy för öppen tillgång till forskningsmetoder och -infrastrukturer är öppen för kommentarer fram till 25.4.2022.

Detta är den andra delpolicyn under Policyn för öppna forskningsmaterial och -metoder.  Delpolicyn baserar sig på samma strateigska principer som Delpolicyn för öppen tillgång till forskningsdata (2021), men policyhelhetens inledning har uppdaterats.
 

 

Bilden föreställer den inbördes relationen mellan dokumenten. Deklarationen för öppen vetenskap och forskning utgör toppen av en tredelad pyramid, policyer som preciserar deklarationens mål utgör mitten och rekommendationer utgör pyramidens bas. Policyerna består av strategiska principer som är gemensamma för hela policyn samt delpolicyer med mera specifika. Fyra områden för öppen vetenskap kommer att behandlas: öppen forskningskultur (inga delpolicyer), öppen tillgång till publikationer (delpolicyer för öppen tillgång till artiklar, monografier och lärdomsprov), öppna data (delpolicyer för öppen tillgång till forskningsdata, -metoder och -infrastrukturer) samt öppen utbildning (delpolicyer för öppna lärmaterial och öppna lärresurser).

En arbetsgrupp som sammankallats av expertgruppen för öppna data har tillsammans med den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning har tagit fram detta utkast till en nationell delpolicy för öppen tillgång till forskningsmetoder och -infrastrukturer.

Hela forskningssamfundet är välkommet att kommentera utkastet 12.4.–24.5. KInbjudan att kommentera har skickats till högskolor, forskningsinstitut, vetenskapliga sällskap, finansiärer av vetenskap och forskning, vetenskapliga bibliotek och arkiv. Dessutom kan hela forskningssamfundet ge sina synpunkter, och man kan kommentera antingen som organisation eller privatperson. Kommentarerna samlas in genom ett webbformulär.

Policyutkastet finns på tre språk:

I den öppna vetenskapens anda samlas och publiceras alla kommentarer på en öppen plattform. Anonyma kommentarer beaktas och publiceras inte.

Efter kommentarperioden bearbetar Expertgruppen för öppna data utkastet och presenterar det för styrgruppen under hösten 2022. Målet är att godkänna policyn hösten 2022.

Bild: Unsplash/Norwood Themes

 

Du kan också vara intresserad av