Tutkimusrahoitus ja vastuullinen avoimuus

8.11.2019
Suomen akatemian logo.

Suomen Akatemian 6.11.2019 järjestämässä keskustelutilaisuudessa puhuttiin tutkimusjulkaisujen avoimesta saatavuudesta ja vastuullisesta tutkijanarvioinnista.

Tilaisuudessa pohdittiin, miten Suomen Akatemian tulisi ottaa huomioon esimerkiksi avoimen tieteen koordinaatiossa syntyviä linjauksia.

Tilaisuuden kimmokkeina olivat Plan S:n ja Dora-julistuksen kaltaiset kansainväliset linjaukset sekä valmistumassa olevat tutkimusyhteisön kansallinen linjaus tutkimusjulkaisujen avoimesta saatavuudesta ja suositus vastuullisesta tutkijanarvioinnista.

Aki Salo ja Kata-Riina Valosaari (Suomen Akatemia) mainitsivat omissa alustuksissaan, että Akatemia noudattaa jo monia edellä mainittujen linjausten periaatteita. Akatemia on jo esimerkiksi pitkään edellyttänyt rahoittamiltaan hankkeilta julkaisujen avointa saatavuutta, ja Akatemian rahoituspäätökset ovat perustuneet pelkän julkaisuluettelon sijaan etenkin tutkimussuunnitelman laatuun.

Avoin saatavuus tutkijan näkökulmasta

Keskustelussa kiinnostusta herätti yksittäisen tutkijan suhde avoimen saatavuuden linjauksiin: rajoittavatko linjaukset tutkijan vapautta valita, missä kanavassa julkaista tutkimustuloksensa? Toisaalta keskustelijat katsoivat, että julkisella tutkimusrahoittajalla on oikeus vaatia rahoittamaltaan tutkimukselta avointa saatavuutta, jotta yhteiskunta saa vastinetta tutkimukseen kohdennetulle rahoitukselle.

Lähemmin tarkasteltuna tutkijan julkaisuvapauden ja julkaisujen avoimen saatavuuden välinen ristiriita osoittautui keskustelijoiden mukaan näennäiseksi, sillä tutkimuksen julkaiseminen on eri asia kuin julkaistun tutkimuksen avoimeksi saattaminen, joka voi tapahtua myös rinnakkaistallentamalla. Lopullisena tavoitteena avointa saatavuutta edistävissä linjauksissa onkin, että tutkija voisi keskittyä esimerkiksi julkaisukanavien laadun arvioimiseen, kun kaikki julkaisukanavat takaisivat lähtökohtaisesti julkaisujen avoimen saatavuuden.

Koska tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta ajetaan laajalla rintamalla, tavoite näytti keskustelijoista mahdolliselta. Esimerkiksi monet isot tiedekustantajat solmivat jo FinELibin tapaisten konsortioiden kanssa avoimeen julkaisemisen sallivia sopimuksia, koska kansainvälinen paine niihin on lisääntynyt.

Keskustelijoiden toiveena oli, että jo tavoitetta lähestyttäessä yksittäisten tutkijoiden taakkaa avoimen saatavuuden varmistamisessa helpotettaisiin. Etenkin kustantajien avoimesta saatavuudesta perimien APC-maksujen ei haluttu jäävän tutkijoiden huoleksi. Suomen Akatemia onkin suunnittelemassa tapoja, joilla heidän rahoittamistaan hankkeista syntyvien julkaisujen APC-maksujen käsittely helpottuisi.

Monimuotoinen tutkijanarviointi

Keskustelijat kiittelivät Vastuullisen tutkijanarvioinnin suosituksen ajatusta, että tutkijanarvioinnin ei pitäisi perustua yksipuolisiin mittareihin. Yksipuolinen arviointi johtaa helposti myös tutkimuskulttuurin yksipuolistumiseen – viitsisikö monikaan tutkija edistää esimerkiksi yhteiskunnallista vuorovaikutusta, jos sitä ei lainkaan huomioitaisi hänen urakehityksessään?

Keskustelijat pitivät olennaisena osana arviointikulttuurin uudistumisessa, että arvioijat tarvitsevat suositusten lisäksi myös uudenlaista opastusta arviointiin. Arvioijat ovat saattaneet jo sisäistää vastuullisen tutkijanarvioinnin kanssa ristiriitaisia arviointikäytäntöjä, jolloin näistä poisoppiminen vaatii huomiota. Suomen Akatemia onkin laatimassa omia arviointejaan varten tarkempaa ohjeistusta arvioijille ja on lisäksi uudistanut arviointiin ja rahoituspäätöksiin liittyviä verkkosivujaan pyrkien näin tekemään koko prosessia läpinäkyvämmäksi.

Tilaisuudessa todettiin, että tutkijanarviointi on juuri nyt isossa roolissa sekä kansainvälisissä että suomalaisissa vastuullisen ja avoimen tieteen keskustelussa. Erityisesti Suomessa on Vastuullisen tutkijanarvioinnin suosituksen lisäksi tulossa paljon muitakin tutkijanarviointiin vaikuttavia ohjeita, jotka tutkimusrahoittajien on tulevaisuudessa hyvä ottaa huomioon. Näitä ovat muun muassa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) uudistuva tutkijan ansioluettelomalli sekä juuri kommentoitavana oleva Vastuullisen metriikan suositus.

Teksti: Ilmari Jauhiainen

Julkaistu: 8.11.2019

Sinua saattaisi kiinnostaa myös