I niin kuin yhteentoimivuus

3.3.2022
Puisella taustalla noppia, jotka muodostavat sanan FAIR

Uudet ohjeet auttavat niin tutkijoita, tutkimusdatan asiantuntijoita kuin palvelun tuottajia FAIR-periaatteiden I:n (interoperable) soveltamisessa.

FAIR-periaatteet, joiden mukaan tutkimuksessa käytettävien datojen tulisi olla löydettäviä, saatavilla, yhteentoimivia ja uudelleenkäytettäviä, saattavat kuulostaa selkeiltä. Ne muodostavat tavoitteet, joihin usein viitataan tutkimusdatan hallinnasta puhuttaessa. On kuitenkin tärkeä muistaa, että ne ovat teknisen avoimuuden väline, jota voidaan soveltaa eri tavoin erilaisissa yhteyksissä.

Käytäntöön viemisen haasteita pohditaan Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän alla toimivan FAIR-periaatteiden soveltaminen -työryhmässä. Ensimmäisenä vuorossa on ollut yhteentoimivuus, jonka soveltamiseen työryhmä opastaa uusissa ohjeissa.

Pysyvä tunniste varmistaa viitattavuuden

FAIR-periaatteissa linjattujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää sekä tutkimusorganisaatioilta että palveluiden tuottajilta määrätietoista toimintaa. Tutkija ei pysty julkaisemaan dataansa ilman palveluita, jotka tarjoavat riittäviä toiminnallisuuksia. Siksi toimintansa lopettaneessa Dataviittaus ja tunnisteet -työryhmässä tuotettiin ohjeita ja suosituksia esimerkiksi pysyvien tunnisteiden käyttöön.

Pysyviin tunnisteisiin täytyy pystyä luottamaan ja niiden toimivuudesta linkkeinä on oltava varmuus. Jotta tutkimus olisi toistettavaa ja viittaukset kestäviä, täytyy aineisto tallentaa sopivaan palveluun. Yhteentoimivuutta ja löydettävyyttä tukevat myös metatietojen yhdenmukaisuus ja koneluettavuus. Tämä on vieläkin suurempi haaste, joka edellyttää yhteistyötä tutkijoiden ja datanhallinnan ammattilaisten välillä. 

Uudet suositukset koko tutkimusyhteisölle

FAIR-periaatteiden soveltaminen -työryhmä lähti purkamaan, mitä semanttisen yhteentoimivuuden edistäminen käytännössä tarkoittaa. Avuksi tarvitaan koneluettavia sanastoja, ns. semanttisia artefakteja. Ne voivat olla kontrolloituja sanastoja, koneluettavia thesauruksia tai ontologoita. Näillä tuotoksilla ja työkaluilla voidaan yhdenmukaistetaa aineistoja ja niiden kuvailua. 

Eri tieteenalojen välillä nimetään ja kuvaillaan asioita eri tavoin. Eri aloilla on omat käsitteensä ja terminsä, ja niiden väliset suhteet voivat myös erota toisistaan. Tekemällä kuvailuista koneluettavia ja linkittämällä niitä dataan, metatietoihin ja toisiinsa mahdollistetaan aineistojen löydettävyyttä ja käytettävyyttä. Myös näiden semanttisten artefaktien tulisi olla FAIR, eli kuvailtuja ja viitattavia. 

Oikean sanaston löytäminen ei aina ole helppoa, ja joskus sellaista ei ehkä edes ole. Siksi työryhmä toivoo, että uusista Interoperable 1-2-3 -ohjeista on apua FAIR-periaatteiden soveltamisessa niin tutkijoille, tutkimusdatan asiantuntijoille kuin palvelun tuottajille.

Teksti: Jessica Parland-von Essen, CSC
Kuva: Elina Koivisto, AVOTT-sihteeristö

Lue lisää

Sinua saattaisi kiinnostaa myös