”Avoimuus ei ole vahinko” – Vahvempaa yhteistyötä avoimuuden puolesta

20.10.2020
Värikkäitä maalisuteja.
Avoimen tieteen 7.10.2020 pidetyssä syystyöpajassa keskusteltiin kentän yhteistyön vahvistamisesta ja lisäämisestä. Tieteen avoimuus ei ole vahinko tai itsestäänselvyys, vaan sen edistäminen vaatii paljon suunnittelua ja työtä.

Linkittyvät teemat avoimuuden tukena

Avoimen tieteen koordinaatio tähtää paitsi tutkimusyhteisön sisäisen keskustelun edistämiseen, myös yhteistyön ja laajemman tietoisuuden lisäämiseen. Avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuuksista, haasteista ja niiden ratkaisuista halutaankin viestiä mahdollisimman selkeästi ja saavutettavasti sekä sisäryhmille että ulos yhteiskuntaan ja yleisöön päin.

Koordinaatioon kuuluvat työryhmät esittelivät työtään virtuaalisessa syystyöpajassa neljän alla esiteltävän pääteeman kautta. Vaikka teemat ovat ulkoisesti omia kokonaisuuksiaan, tukevat ne samalla toisiaan ja kytkeytyvät monin tavoin yhteen.

Palvelut avoimuuden edistäjinä -teemalla keskusteltiin avoimen oppimisen palveluista, tutkijan datapalveluiden markkinoinnista sekä aineistojen avoimuuden palveluista avoimen FAIR-toimintakulttuurin edistäjinä. Tekniikka ja teknologia avoimuuden edistäjinä -ryhmissä keskityttiin pohtimaan avoimen julkaisemisen suosituksia tekniikalle ja teknologialle, dynaamisia DMP (Data Management Platform)-järjestelmiä sekä datan linkittämisen käytäntöjen ja FAIR-periaatteiden suhteita. Avoimuuden kannustimet -keskusteluun osallistuneet ryhmät pohtivat meritoitumista osana tutkimuksen ja opetuksen vastuullista avoimuutta, FAIR-periaatteiden soveltamista sekä datanhallintakoulutuksia. Avoinna yhteiskuntaan -teeman alla taas keskusteltiin kansalaistieteen, yritysyhteistyön sekä viestinnän rooleista ja merkityksistä.

Työryhmät konkreettisemman avoimuuden rakentajina

Itse ryhmät ovat varsin eri vaiheissa: uusia työryhmiä on vasta aloittamassa työnsä ja osa saamassa omansa päätökseen.

Oppimateriaalien sekä tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaukset ovat tulossa koordinaation ohjausryhmän käsittelyyn 29.10.2020. Lisäksi työn alla on uusia suosituksia ja osalinjauksia avoimen julkaisemisen tekniikasta ja teknologiasta, monografioiden ja kokoomateosten avoimesta saatavuudesta sekä tutkimuksen ja opetuksen avoimuuden palveluista ja kannustimista. Linjausten ja suositusten tueksi työryhmät laativat myös selvityksiä, konkreettisia laatukriteereitä ja ohjeistuksia sekä suunnittelevat erilaisia koulutuksia ja malleja.

Avoimuus ja hyvä datanhallinta nähdään edelleen usein ylimääräisenä energia- ja resurssisyöppönä, jolloin se jää helposti sivujuonteeksi tai siitä nipistetään ensimmäisten joukossa. Yhteisiä työkaluja, palveluita ja käytänteitä pohtimalla voitaisiin paremmin löytää avoimuuden kannalta toimivimmat ratkaisut ja luoda paljon kaivattua yhteentoimivuutta. Konkretiaa avoimuustyöhön tuovat myös palvelu- ja meritoitumisnäkökulmat – vastuullisesta avoimuudesta halutaan tehdä osa tutkimusprosessin ja tutkimusyhteisöjen arkea ja sen toteutumista tukevat erilaiset kannustimet, palvelut ja arviointikäytännöt.

Avoimuutta yli rajojen

Yhteistyö eri työryhmien välillä on ollut tiivistä tähänkin mennessä, mutta sitä pyritään tehostamaan entisestään, jotta rajat ylittäviä läpileikkauksia pääsee syntymään. Esimerkiksi käsitteiden määrittelyssä ja tehdystä työstä laajemmalle yleisölle viestimisessä on vielä työtä: tavalliset kansalaiset halutaan saada paremmin mukaan tieteelliseen keskusteluun ja kehitystyöhön. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus onkin aina tietyllä tapaa myös avointa oppimista – keskustelun ei haluta olevan yksisuuntaista, vaan tavallisten ihmisten osallistumisesta tieteelliseen keskusteluun ja siitä saatavista hyödyistä halutaan antaa aiempaa enemmän tunnustusta.

Kansainvälisen keskustelun seuraaminen ja siihen osallistuminen on samoin osa laajempaa yhteistyötä. Avoimen tieteen koordinaatio on mukana syyskuussa 2020 alkaneessa FAIR-datan ja meritoitumisen välisiä kytköksiä käsittelevässä EOSC Co-Creation -projektissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös pyytänyt koordinaatiota kommentoimaan UNESCO:n tuoretta avoimen tieteen suositusta (Recommendation on Open Science).

Syystyöpajassa alkanutta keskustelua jatketaan seuraavaksi kaikkien ryhmien kesken joulukuussa, kun avoimen tieteen syyspäivät järjestetään verkkotapahtumana 7.–8.12.2020. Ääneen pääsevät tuolloin myös muut avoimuuden edistämisen ja kehittämisen puolesta työskentelevät ryhmät, jotka eivät esittäytyneet lokakuun syystyöpajassa.

Kuva: RhondaK Native Florida Folk Artist / Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös