Avoimen tieteen käytännöt tieteellisissä seuroissa saavat tukea jäsenistöltä

21.9.2022
Ihminen katsoo kohti suurennuslasin läpi. Kuvan päällä teksti: Kuka kuuluu tieteelliseen seuraan?

TSV:n uusi raportti avaa tieteellisten seurojen jäsenistön kokemuksia ja tuo esille avoimen tieteen tehtävien tärkeyden seuratoiminnassa.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) julkaisi syyskuussa 2022 Kuka kuuluu tieteelliseen seuraan? -raportin, joka valottaa tieteellisten seurojen jäsenten kokemuksia seuroihin kuulumisesta. Samalla se tuo esille avoimen tieteen tehtävien roolia seuratoiminnassa. Raportti perustuu kyselytutkimukseen, johon osallistui 1655 henkilöä, jotka saavutettiin TSV:n jäsenseurojen ja viestintäkanavien kautta. Osallistujat edustavat seuratoimintaa laaja-alaisesti, sillä kyselyyn vastaajia löytyi yli 350 seurasta.

Tieteellisillä seuroilla on Suomessa merkittävä rooli tutkimusverkostojen luojina, julkaisutoiminnan mahdollistajina, tieteellisten tapahtumien järjestäjinä sekä yleistajuisen tutkitun tiedon tuottajina. Niiden toimintaan osallistuu merkittävä osa väestöstä: yli 270 000 ihmistä. Tuore raportti esittää, että tieteellisten seurojen jäsenyyteen ihmisiä motivoi erityisesti niiden tarjoama yhteisöllisyys, tieteen edistäminen sekä uuden oppiminen.

Avoimen tieteen tehtävät tieteellisten seurojen toiminnassa

Avoimen tieteen periaatteet ja käytännöt edistävät tutkijoiden ja tutkimuksen monimuotoisuutta, kansalaisten ja päätöksentekijöiden mahdollisuuksia käyttää tutkittua tietoa helposti, sekä muidenkin kuin tutkijoiden osallisuutta tutkitun tiedon tuottamiseen. Avoimen tieteen toiminta kattaa tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuurin, tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnin, julkaisemiskäytännöt, tutkimusaineistojen saatavuuden sekä oppimisen käytännöt.

Kyselyyn vastanneiden mukaan avoimen ja vastuullisen tieteen tehtävät ovat tärkeä osa seurojen toimintaa: “Jäsenistö näkee tutkitun tiedon avoimuuden, tiedepoliittisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen, tutkijoiden puolustamisen, sekä tutkimusetiikan ja vastuullisen arvioinnin edistämisen olennaisina seurojen toiminnan osa-alueina” (Pylvänäinen, Pölönen ja Late 2022:4).

 Palkkikaavio esittää kotimaisten tieteellisten seurojen jäsenten arviota avoimeen tieteeseen liittyvien tehtävien tärkeydestä seuratoiminnassa. Yli 90 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että seurojen on tärkeää edistää tutkitun tiedon avoimuutta. Vajaa 90 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että on tärkeää edistää tutkimusetiikan toteutumista. Reilu 80 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että on tärkeää julkaista tutkimusta maksutta lukijalle. Vajaa 80 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että on tärkeää edistää vastuullista tutkijanarviointia sekä osallistua tutkimuksen laadun arviointiin. Vajaa 60 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että on tärkeää edistää kansalaistieteen toteutumista. Noin 45 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että on tärkeää tuottaa avoimia oppimateriaaleja.

Kuvio 1. Kotimaisten tieteellisten seurojen jäsenten arvio avoimeen tieteeseen liittyvien tehtävien tärkeydestä seuratoiminnassa.

Yli 90 prosenttia tutkimuksen vastaajista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että tieteellisten seurojen on tärkeää edistää tutkitun tiedon avoimuutta (ks. kuvio 1). Myös avoin julkaiseminen sai osakseen hyväksyntää: yli 80 prosenttia vastaajista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä tutkimuksen julkaisemisesta maksutta lukijoille. Raportin mukaan se, että kotimaisen seuran julkaisun lukeminen ei enää vaatinut seuran jäsenyyttä, oli harvinainen syy jäsenyydestä luopumiseen. Pylvänäisen ja kumppanien aiemmin tänä vuonna julkaisemasta raportista selviää, että vuonna 2020, jo yli puolet kotimaisista tieteellisistä lehdistä ja kausijulkaisuista julkaisikin sisältönsä välittömästi avoimena.  

Laajaa tukea saivat myös muut avoimen tieteen tehtävät. Avoimen julkaisemisen käytäntöjen lisäksi lähes 80% tutkimuksen osallistujista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä vastuullisen tutkijanarvioinnin edistämisen sekä tutkimuksen laadunarviointiin osallistumisen tärkeydestä seurojen tehtävänä. 

Kansalaistiede sen sijaan ei raportin mukaan ole noussut seurojen toiminnan keskiöön, mutta sen edistäminen seuratoiminnassa oli tärkeää tai jokseenkin tärkeää reilulle puolelle vastanneista. Myöskään avointen oppimateriaalien tuottaminen ei esiintynyt seuratoiminnan tärkeimpien avoimen tieteen tehtävien joukossa. 

Raportista selviää lisäksi, mitä ominaisuuksia tai muutoksia vastaajat toivoisivat tulevaisuudessa tieteellisiltä lehdiltä tai kausijulkaisuilta. Vajaa kolmannes vastauksista liittyi avoimen tieteen käytäntöihin, ja vastauksissa toivottiin erityisesti julkaisujen avointa saatavuutta. Julkaisuilta toivottiin myös ymmärrettävyyttä ja yleistajuisuutta, jotta ne olisivat saavutettavampia suuremmalle yleisölle. Lisäksi julkaisujen helpompi saatavuus nousi kehityskohtana vastauksissa esille.

Kokonaisuudessaan, avoimen tieteen tehtävien toimeenpano saa raportin mukaan tieteellisten seurojen jäsenistöltä paljon tukea. Seurat näyttäytyvätkin siis tärkeinä toimijoina tieteellisen tutkimuksen avoimuuden laajemmassa kehitystyössä. Tieteellisten seurain valtuuskunta pyrkii myös tukemaan seuroja niiden avoimen ja vastuullisen tieteen toiminnan edistämisessä.

 

Tutustu raporttiin ja lue lisää aiheesta täältä:

TSV:n verkkouutinen avaa raporttia laajemmin: Tieteellisten seurojen jäsenistö muodostaa monipuolisen asiantuntijaverkoston | tsv.fi

Kuka kuuluu tieteelliseen seuraan? Raportti tieteellisten seurojen jäsenistökyselyn tuloksista on luettavissa ja ladattavissa Edition.fi-palvelussa. Raportti on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tieteelliset seurat ja vastuullinen tiede: Raportti TSV:n jäsenseurakyselyn tuloksista (2022) pureutuu seurojen vastuullisen tieteen toimintaan.

Tieteelliset seurat Suomessa 2018 (2019) avaa suomalaisten tieteellisten seurojen toimintaa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös