Öppen vetenskap i centrum av den europeiska vetenskapspolitiken

2.8.2022
Konkurrenskraftsrådets möte i juni 2022

EU:s konkurrenskraftsråd tog ställning för öppen vetenskap och forskning.

Det europeiska rådet för konkurrenskraft samlar ministrar med ansvar för handel, ekonomi, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor från alla EU:s medlemsstater. I juni 2022 godkände rådet den slutgiltiga versionen av sina slutsatser om öppen vetenskap. I slutsatserna anges tre viktiga mål: att modernisera forskningsutvärderingen i Europa, att förbättra och påskynda praxis för öppen vetenskaplig publicering och vetenskapskommunikation samt förbättra tillgången till flerspråkiga forskningsresultat. Medlemsstaterna ska rapportera om det arbete som gjorts för att uppnå dessa mål senast i slutet av 2023

Ansvarsfull forskarutvärdering

I Finland har man arbetat aktivt särskilt för att utveckla ansvarsfull utvärdering. Arbetet med att ta fram nationella rekommendationer för utvärdering inleddes år 2018, och rekommendationerna publicerades två år senare. Forskningssamfundet har förbundit sig till rekommendationerna på bred bas och deltar också i utvecklingsarbetet. På nationell nivå styrs arbetet av en ledningsgrupp som tillsatts av Vetenskapliga samfundens delegation.

Öppen och flerspråkig vetenskaplig utgivning

Stöd till den öppna publiceringens strukturer är ett annat fokusområde i Konkurrenskraftsrådets slutsatser. Målet är att all offentligt finansierad forskningsbaserad kunskap genast ska vara fritt tillgänglig. Detta vill man uppnå genom att stödja juridiska åtgärder som garanterar forskarens rätt till parallellpublicering samt mångsidig utgiving och i synnerhet bredare ibruktagande av öppna publiceringsplattformar. Centralt är också vetenskapliga publikationers ekonomiska transparens samt stöd till flerspråkighet. I slutsatserna nämns också t.ex. Helsingfors-initiativet och de vetenskapliga samfundens roll i öppen flerspråkig utgivning.

Vad gäller slutsatserna om öppet tillgängliga publikationer har Finland sedan länge arbetat konstruktivt och långsiktigt. Tjänsten journal.fi garanterar att inhemska vetenskapliga seriella publikationer har tillgång till en fungerande öppen publiceringsplattform. Utveckling av tjänsten är ett viktigt verktyg för att uppnå Konkurrenskraftsrådets mål i Finland.

Läs mer

 

Du kan också vara intresserad av