Uusi suositus tutkimusaineistojen pysyville tunnisteille on työkalu tutkimuksen tuen suunnittelijoille ja sitä tarjoaville organisaatioille

10.12.2019
Kuvituskuva.

Avoimen tieteen koordinaation yhteydessä on valmistunut suositus tutkimusaineistojen pysyvien tunnisteiden käytöstä.

Suositus esiteltiin avoimen tieteen syyspäivillä 2019. Suositus on tarkoitettu tutkimuksen tuen suunnittelijoille ja tukea tarjoaville tahoille.

Miksi suositusta tarvitaan?

Pysyvien tunnisteiden hallinta on keskeinen osa FAIR-periaatteiden toteuttamista, ja tässä nimenomaan tutkimusorganisaatioilla on tärkeä vastuu tutkijoiden aineistonhallinnan tukemisessa.

Vastavalmistuneen suosituksen keskeinen sanoma onkin, että tutkimusorganisaatioiden kannattaa tehdä omat linjauksensa pysyvien tunnisteiden käytölle (ns. PID-politiikka) avoimen tieteen ja FAIR-periaatteiden edistämiseksi. Uutta suositusta voi käyttää työssä tukena.

Pysyvä tunniste mahdollistaa tutkimusaineistoon viittaamisen

Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan suosituksessa kokonaisuutta, joka muodostuu kolmesta osasta:

  • Tutkijan tuottama aineisto tai tutkimusprosessin aikana käyttämä resurssi, johon tutkimuksen löydökset ja tulokset perustuvat. Tietoaineistoihin yleensä kuuluvat sekä tutkimuksen tuottamat että tutkimuksen hyödynnettävissä olevat aineistot.
  • Kohdassa 1 mainittuun dataan liitetty kuvaileva ja tekninen tieto siitä, mitä informaatiota se sisältää.
  • Kokonaisuuden pysyvä tunniste.

Tutkimusdataan liittyy paljon tietoa siitä, miten se on rakenteistettu ja koodattu, miten se on syntynyt ja miten sitä on käsitelty. Nämä tiedot on aina syytä tallentaa esimerkiksi metatietoihin, koodikirjoihin ja/tai muuhun dokumentaatioon ja kaikki julkaista sopivasta palvelussa. Yhdessä datan kanssa tästä kokonaisuudesta muodostuu tutkimusaineisto.

Pysyvällä tunnisteella (Persistent identifier, PID) tarkoitetaan koneellisesti tulkittavaa ainutkertaista ja muuttumatonta tunnistetta, jonka avulla tutkimusaineisto on löydettävissä verkosta.

Pysyviä tunnisteita ovat muun muassa tutkijoiden henkilökohtaiset ORCID-tunnisteet sekä esimerkiksi erilaisten tutkimustuotosten yhteydessä käytettävät DOI- ja URN-tunnisteet.

Pysyvillä tunnisteilla on tärkeä funktio esimerkiksi tieteellisessä viittaamisessa, sillä ne turvaavat tutkimuksen toistettavuutta ja mahdollistavat luotettavan viittaamiseen lähdeaineistoihin.

Suositus on valmis - mitä seuraavaksi?

Suosituksen on laatinut avoimen tieteen datan asiantuntijaryhmän tutkimustuotosten ja datan linkittämisen edistämisen työryhmä. Työryhmän työ tulee jatkumaan vuonna 2020, jolloin se tuottaa lisää esimerkkejä ja perusteluita suositukselle.

Osallistu työryhmään ilmoittautumalla datan asiantuntijaryhmään ja tutkimustuotosten ja datan linkittämisen edistämisen työryhmään.

Liite

Tutustu suositukseen: Dataviittaus ja tunnisteet: tutkimustuotosten linkittäminen: https://doi.org/10.5281/zenodo.3560738

Teksti: Jessica Parland-von Essen

Julkaistu 10.12.2019

Sinua saattaisi kiinnostaa myös