Julistuksen allekirjoittaneet / Undertecknare / Signatories of the declaration

Last updated 4.10.2021

Haluatko allekirjoittaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020-2025 itse tai organisaatiosi puolesta? Voit tehdä sen erillisellä lomakkeella.

Vill du underteckna Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020-2025 som privatperson eller å din organisations vägnar? Du kan göra det med det här formuläret.

Do you want to sign the Declaration for Open Science and research 2020-2025 as an individual or for your organisation. You can do it with this form.

Organisaatiot / Organisationer / Signatory Organisations

Yksityishenkilöt / Privatpersoner / Individual signatories

 • Aalto-yliopisto
 • AMKIT – Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio 
 • Arcada UAS
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus OY
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Donnerska institutet
 • FinELib-konsortio
 • Finnish Museum of Natural History LUOMUS
 • FUN – Suomen yliopistokirjastojen verkosto
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Helsingin yliopisto
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Högskolan på Åland
 • Ilmatieteen laitos
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän yliopisto
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
 • Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
 • Kalevalaseura
 • Kansalliskirjasto
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • KUTKE, Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys ry
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, LUT
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Luonnonvarakeskus (LUKE)
 • Maanmittauslaitos
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Nuorten tiedeakatemia
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Prologos ry
 • Ruokavirasto
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Suomalaisen kirjallisuuden seura ry.
 • Suomen Akatemia
 • Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura (Finfar)
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Svenska handelshögskolan Hanken
 • Säteilyturvakeskus
 • Taideyliopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen yliopisto
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Työterveyslaitos
 • Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola
 • Vaasan yliopisto
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, FSD
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Åbo Akademi

Yksityishenkilöt / Privatpersoner / Individual signatories

Nimi/Name Organisaatio/Affiliation
Mikko Auvinen Ilmatieteen laitos / Finnish Meteorological Institute
Hannah Bailey University of Oulu
Claudio Baldassarre  
Prateet Baskota  
Paula Susanna Bergman  
Claes Dahlqvist Åbo Akademi
Stefan Ek Åbo Akademi
Jamie Given  
Lisa Grans Åbo Akademi
Jyrki Hakapää Suomen Akatemia
Susanna Hasiwar Oulun yliopisto
Kaisa Haverinen Tampereen yliopisto
Mikaela Heikkilä Åbo Akademi
Tomi Heikkinen  
Iryna Herzon Helsingin yliopisto
Katja Hilska-Keinänen  
Eduard Jacob  
Ilmari Jauhiainen Tieteellisten seurain valtuuskunta
Miki Kallio Oulun yliopisto
Veli-Matti Karhulahti Jyväskylän yliopisto
Tiina Käkelä Helsingin yliopisto
Anne Laajalahti  Infor & Vaasan yliopisto
Jari Laakso  
Mikael Laakso Hanken Svenska Handelshögskolan
Hanna Lahdenperä Tieteellisten seurain valtuuskunta
Eero Lahelma Helsingin yliopisto
Leo Lahti Turun yliopisto
Elina Late Tampereen yliopisto
Kirsi Lehto Vaasan yliopisto
Jukka Lehtonen Åbo Akademi
Heikki Lihvainen SIOS, Ilmatieteen laitos
Jorma Lilleberg  
Jolanda Linsén Åbo Akademi
Riina Luoma  
Fredrik Malmberg Åbo Akademi
Gabriela Martínez Åbo Akademi
Juha Merikoski University of Jyväskylä
Kristian Meurman Helsingfors universitet
Henriikka Mustajoki Tieteellisten seurain valtuuskunta
Maija Mustaniemi-Laakso  
Petteri Mäntymaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pirjo Nikander Tampereen yliopisto
Susanna Nykyri Tampereen yliopisto, kirjasto, avoimen tieteen palvelut
Johanna Olli Turun yliopisto
Emilia Palonen Helsingin yliopisto
Hellevi Peltoketo Oulun yliopisto
Markku Poutanen Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus
Elina Pirjatanniemi Åbo Akademi
Seliina Päällysaho Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Janne Pölönen Tieteellisten seurain valtuuskunta
Juho Rasmus Oulun yliopisto
Antonio Rodriguez Carrillo Tieteellisten seurain valtuuskunta
Markku Roinila  
Hilda Ruokolainen Åbo Akademi
Matti Ruuskanen Turun yliopisto
Marja Sarajärvi Oulun yliopisto
Ville Sarkamo Jyväskylän yliopisto
Mia Seppälä Taideyliopisto
Helena Soimakallio  
Maaret Storgårds  
Inka Stormi  
Ville Tikka Jyväskylän yliopisto
Tiina Tolonen  
Marja-Liisa Trux  
Helena Tukiainen Oulun yliopisto, Maantieteen tutkimusyksikkö
Jouni Tuomisto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ulla Tätilä Oulun yliopisto
Felix Vaura  
Aki Vehtari  
Mika E. Virtanen Oulun yliopisto, Teknillinen tdk.
Matti Vuori  
Sebastian Wilken Åbo Akademi
Pekka Yliluoma